Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do humanistyki cyfrowej II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-WDHC2-M-III
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do humanistyki cyfrowej II
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Cyfrowe narzędzia i współczesna humanistyka - moduł praktyczny, Hist. kult. w dob. hum. cyfr.
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Założenia (opisowo):

Sprawne korzystanie z Internetu, znajomość języka angielskiego umożliwiająca lekturę tekstów pomocniczych oraz dokumentacji technicznej.

Skrócony opis:

Kontynuacja zajęć z I semestru. Zajęcia pomyślane są jako przegląd podstawowych metod i narzędzi humanistyki cyfrowej. Ich celem jest zaznajomienie uczestników i uczestniczek z technologiami cyfrowymi najczęściej stosowanymi w badaniach naukowych z zakresu humanistyki oraz w pracy z zasobami dziedzictwa kulturowego. Podczas kursu omówione zostaną różne metody dokumentacji cyfrowej, zarządzania zasobami cyfrowymi, przetwarzania ich, ponownego wykorzystywania i udostępniania, z uwzględnieniem różnych rodzajów tych zasobów.

Zajęcia będą dostarczały wiedzy teoretycznej, ale spora ich część poświęcona będzie pracy warsztatowej, podczas której uczestnicy i uczestnicy nabędą konkretnych umiejętności praktycznych.

Pełny opis:

Zajęcia pomyślane są jako przegląd podstawowych metod i narzędzi humanistyki cyfrowej. Ich celem jest zaznajomienie uczestników i uczestniczek z technologiami cyfrowymi najczęściej stosowanymi w badaniach naukowych z zakresu humanistyki oraz w pracy z zasobami dziedzictwa kulturowego. Podczas kursu omówione zostaną różne metody dokumentacji cyfrowej, zarządzania zasobami cyfrowymi, przetwarzania ich, ponownego wykorzystywania i udostępniania, z uwzględnieniem różnych rodzajów tych zasobów.

Zajęcia będą dostarczały wiedzy teoretycznej, ale spora ich część poświęcona będzie pracy warsztatowej, podczas której uczestnicy i uczestnicy nabędą konkretnych umiejętności praktycznych.

Zajęcia prowadzone będą przez pracowników Centrum Kompetencji Cyfrowych UW, specjalizujących się w poszczególnych zagadnieniach, posiadających kompetencje oraz doświadczenie praktyczne w realizacji projektów z zakresu humanistyki cyfrowej.

Tematy zajęć:

1. Wprowadzenie

2. Digitalizacja zasobów kultury - standardy, dobre praktyki + warsztaty praktyczne

3. Podstawowe zasady zarządzania zdigitalizowanymi zasobami oraz cyfrowe organizacje wiedzy. Dane i metadane

4. Podstawy prawa autorskiego. Wolne i otwarte licencje w praktyce korzystania z narzędzi cyfrowych i pracy badawczej.

5. Infrastruktura otwartej nauki i kultury.

6. Wikipedia i siostrzane projekty - wprowadzenie, GLAMWiki - narzędzia i strategie

7. Podstawy: edytor programistyczny, HTML,CSS, github

8. Projekty WWW - minimal computing, generator stron statycznych

9. Prezentacja zdigitalizowanych zasobów w Internecie: Wax i IIIF

10. Distant reading i przetwarzanie języka naturalnego (Clarin, Sketch Engine)

11. Edycje cyfrowe - podstawy XML i TEI

12. Edycje cyfrowe - praca nad projektem z wykorzystaniem narzędzi (eScriptorium, TEIPublisher)

13. Wprowadzenie do dokumentacji cyfrowej 2D i 3D i wizualizacji - omówienie, pola zastosowań. Korzyści i pułapki dokumentacji 3D.

14. Pozyskiwanie danych - skanowanie 2D i 3D. Modele 3D. Oprogramowanie.

15. Platformy do pozyskiwania danych z powietrza - omówienie. Prawne aspekty

16. Fotogrametria jako metoda dokumentacji 3D / Fotogrametria niskiego pułapu przy użyciu dronów.

17. Wizualizacja, eksport, prezentacja modeli 3D

18. Archiwizacja Webu

Literatura:

Podstawowe publikacje rekomendowane jako uzupełnienie wiedzy pozyskanej podczas kursu:

1. D. Smołucha, Humanistyka cyfrowa w badaniach kulturowych. Analiza zjawiska na wybranych przykładach, Kraków 2021

2. M. Wilkowski, Wprowadzenie do historii cyfrowej, Gdańsk 2013

3. S. Schreibman, R.Siemens, J. Unsworth (red.) A New Companion to Digital Humanities, Wiley-Blackwell 2016

4. M. K. Gold, L. F. Klein (red.), Debates in the Digital Humanities 2019, University of Minnesota Press 2019

5. J. Drucker, The Digital Humanities Coursebook: An Introduction to Digital Methods for Research and Scholarship, Routledge 2021

W trakcie trwania kursu uczestnicy i uczestniczki będą proszeni o zapoznanie się z tekstami pomocniczymi lub dokumentacją techniczną ściśle związanymi z tematami poszczególnych spotkań.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student/studentka:

- zna i rozumie cechy formatu cyfrowego oraz ich znaczenie dla pracy ze zdigitalizowanymi zbiorami kultury i dziedzictwa

- zna podstawowe metody i narzędzia cyfrowe wspomagające pracę naukową oraz organizowanie, udostępnianie i przetwarzanie zbiorów dziedzictwa i kultury

- potrafi wskazać adekwatne metody i narzędzia cyfrowe w odniesieniu do specyfiki różnych rodzajów zasobów

- orientuje się w podstawach prawa autorskiego i założeniach otwartej nauki/otwartego dostępu

- ma podstawową wiedzę teoretyczną z technicznych podstaw metod cyfrowych i jest świadomy ich ograniczeń

- ma podstawowe umiejętności praktyczne związane z digitalizacją, dokumentacją cyfrową, przetwarzaniem i udostępnianiem różnego typu danych i zasobów

- rozumie znaczenie stabilności narzędzi i zasobów cyfrowych oraz zna podstawowe metody jej zapewnienia

Metody i kryteria oceniania:

● obecność na zajęciach: 40%

● aktywny udział w zajęciach: 30%

● przygotowanie projektu: 30%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)