Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do programowania w języku Python

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-WDPWJP-M-III
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do programowania w języku Python
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Cyfrowe narzędzia i współczesna humanistyka - moduł praktyczny, Hist. kult. w dob. hum. cyfr.
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z podstawami programowania oraz zdobycie przez nich podstawowej znajomości języka Python 3.x.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z podstawami programowania, struktur danych, a także składni języka Python 3.x. Poruszone będą następujące zagadnienia:

1. Dlaczego Python? Zastosowania i specyfika języka, „tao Pythona”.

2. Instalacja Pythona (w zależności od potrzeb studentów i użytkowanych przez nich systemów operacyjnych: celem będzie umożliwienie studentom programowania w domu) i dobre praktyki: środowiska wirtualne, wprowadzenie do konteneryzacji. IDE Pythona ze szczególnym uwzględnieniem Pycharma oraz powłoka Pythona. Jupyter Notebooks.

3. Podstawowe typy i struktury danych: typy podstawowe (numeryczne, łańcuch znaków, boolean) oraz kontenery (listy, krotki, słowniki). Pojęcie zmiennej. Typowanie silne i dynamiczne.

4. Operacje na omówionych typach danych. Operacje plikowe.

5. Instrukcje sterujące, bloki warunkowe, operatory porównania, pętle „for” i „while”.

6. Pojęcie funkcji i jej wywołania.

7. Klasy i metody: wprowadzenie do programowania obiektowego (Object-Oriented Programming, OOP) w języku Python.

Literatura:

Kurs będzie w znacznie większym stopniu koncentrował się na praktyce, aniżeli na teorii, dlatego pomocne w opanowaniu materiału będą znane książki poświęcone podstawom języka Python:

A. Sweigart, Automatyzacja nudnych zadań z Pythonem. Nauka programowania, wyd. II, Helion, Warszawa 2021

oraz

M. Lutz, Python. Wprowadzenie, Wyd. V, Helion, Warszawa 2020 (w charakterze przewodnika encyklopedycznego)

Efekty uczenia się:

Zna podstawowe zastosowania języka Python w IT oraz humanistyce cyfrowej

Zna podstawy składni języka Python oraz jego główne polecenia i typy danych

Potrafi tworzyć proste programy i skrypty w języku Python

Potrafi korzystać z dokumentacji języka Python oraz z poświęconych mu zasobów internetowych, a także szukać pomocy i informacji w Internecie przy rozwiązywaniu problemów programistycznych.

Zna podstawowe dobre praktyki stosowane w programowaniu w języku Python (w zakresie odpowiednim do wstępnego stopnia znajomości tego języka).

Potrafi posługiwać się podstawową terminologią i współpracować ze specjalistami IT.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem koniecznym zaliczenia przedmiotu jest czynne uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności, każda następna wymaga osobnych ustaleń z prowadzącym)

Podstawą oceny są dostarczone przez studenta w trakcie kursu rozwiązania zadań programistycznych (oraz ewentualna dyskusja o nich z prowadzącym). Szczegółowy terminarz zostanie ustalony w pierwszych tygodniach kursu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 21 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Wilk
Prowadzący grup: Mateusz Wilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)