Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do Historii Sztuki : techniki i terminologia architektury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-WHS-CW
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do Historii Sztuki : techniki i terminologia architektury
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Obowiązkowe dla I roku studiów stacjonarnych
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Ćwiczenia z technik i terminologii architektury służą utrwaleniu i praktycznemu wykorzystaniu wiedzy zdobytej na wykładzie.

Pełny opis:

Ćwiczenia z technik i terminologii architektury służą utrwaleniu i praktycznemu wykorzystaniu wiedzy zdobytej na wykładzie. Najważniejszym elementem będzie nauka tworzenia poprawnego opisu dzieła sztuki, właściwego stosowania fachowej terminologii, w pewnym stopniu także datowania na podstawie analizy form oraz ornamentyki, w oparciu o autopsję w pracy z dziełem/obiektem architektonicznym. Służyć temu będzie częste sporządzanie opisów dzieł architektury i małej architektury sakralnej. Zajęcia odbywać się będą przede wszystkim w terenie, jako wprowadzenie lub uzupełnienie będą traktowane początkowe zajęcia w sali – np. z nauką czytania planów architektonicznych.

Literatura:

Analogiczna jak do wykładu

Efekty uczenia się:

Uczestnik zajęć uzyska wiedzę o podstawowych właściwościach dawnej architektury, nauczy się poprawnie stosować fachową terminologię oraz nabędzie umiejętność samodzielnego opisu i analizy dzieła architektonicznego.

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia: samodzielnie sporządzony opis dzieła architektury (pisemnie), kolokwium z ornamentyki na koniec semestru.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Morawski, Wojciech Szymański
Prowadzący grup: Konrad Morawski, Wojciech Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)