Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fonetyka i fonologia języka B-angielski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3200-L1-0FFBA
Kod Erasmus / ISCED: 09.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Fonetyka i fonologia języka B-angielski
Jednostka: Wydział Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot obowiązkowy dla studentów I roku studiów. Kurs wymaga dobrej znajomości języka angielskiego (min. poziom B1) oraz podstawowych pojęć z zakresu gramatyki opisowej języka angielskiego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs przeznaczony jest dla studentów I roku z językiem angielskim jako pierwszym językiem specjalności (B). Kurs skupia się na opisowych aspektach wymowy angielskiej, stanowiąc podbudowę teoretyczną zajęć praktycznych z wymowy (Kształcenie Kompetencji Komunikacyjnych), ułatwiającą studentom świadomą nad nią kontrolę. Podstawowym celem dydaktycznym jest zapoznanie studentów z systemem fonetycznym języka angielskiego wraz z odniesieniami do wybranych aspektów analizy systemu fonemicznego oraz prozodycznego, jak również do systemów fonetycznych innych języków, w szczególności – polskiego. Wiedza ta pozwoli studentom doskonalić własną wymowę i świadomie unikać typowych błędów popełnianych przez Polaków, a także analizować i korygować błędy ich uczniów (w przypadku wyboru zawodu nauczyciela w przyszłości).

Pełny opis:

Kurs przeznaczony jest dla studentów I roku z językiem angielskim jako pierwszym językiem specjalności (B). Kurs skupia się na opisowych aspektach wymowy angielskiej, stanowiąc podbudowę teoretyczną zajęć praktycznych z wymowy (Kształcenie Kompetencji Komunikacyjnych), ułatwiającą studentom świadomą nad nią kontrolę. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z systemem fonetycznym języka angielskiego, zarówno na poziomie segmentalnym (klasyfikacja samogłosek, dwugłosek i spółgłosek), jak i suprasegmentalnym (akcent wyrazowy i zdaniowy, rytm, intonacja, procesy fonostylistyczne). Ponadto wprowadzone zostają elementy analizy fonologicznej (podstawowe pojęcia, ogólny opis współczesnych teorii fonologicznych). Studenci poznają również najważniejsze cechy podstawowych odmian języka angielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem standardowej brytyjskiej i standardowej amerykańskiej oraz główne aspekty opisowe kontrastywnej fonetyki polsko-angielskiej. Wiedza ta pozwoli studentom doskonalić własną wymowę i świadomie unikać typowych błędów popełnianych przez Polaków, a także analizować i korygować błędy ich uczniów (w przypadku wyboru zawodu nauczyciela w przyszłości). Ponadto kurs kładzie nacisk na różnorodność stylistyczną systemu fonetycznego języka angielskiego, zmiany zachodzące w nim współcześnie oraz na pogłębianie wiedzy we własnym zakresie z użyciem nowoczesnych źródeł. W tym celu studenci zapoznawani są z rzetelnymi źródłami internetowymi dotyczącymi omawianej tematyki.

Nakład pracy studenta:

Łączna wartość punktów ECTS = 2

Godziny kontaktowe (w sali): 30h = 1 ECTS

Samodzielna praca studenta poza salą zajęciową:

Bieżące przygotowanie do zajęć (zapoznanie się z literaturą przedmiotu, wykonywanie prac domowych) = 20h

Przygotowanie do testów zaliczeniowych: 10h

20h + 10h = 30h = 1ECTS

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą się odbywać przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Meet oraz innych zalecanych przez UW.

Literatura:

Ustalana indywidualnie przez każdego prowadzącego.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Po ukończeniu kursu student:

- zna i rozumie strukturę fonologiczną języka jako systemu, ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu fonetyki i fonologii w systemie nauk, zna i rozumie związki pomiędzy fonetyką i fonologią a innymi działami lingwistyki, a także rozumie ich specyfikę przedmiotową (K1_W01),

- zna i rozumie podstawową terminologię językoznawczą z dziedziny fonetyki i fonologii (K1_W02)

- zna i rozumie charakterystykę systemu fonetycznego języka angielskiego, ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie klasyfikacji jego elementów fonemicznych oraz głównych aspektów suprasegmentalnych (K1_W05)

- posiada usystematyzowaną wiedzę z zakresu fonetyki i fonologii języka angielskiego oraz fonetyki kontrastywnej polsko-angielskiej, a także zna różnice pomiędzy systemami fonetycznymi standardowej brytyjskiej i standardowej amerykańskiej odmiany angielszczyzny (K1_W08)

UMIEJĘTNOŚCI

Po ukończeniu kursu student:

- potrafi rozpoznać i opisać specyfikę błędów w wymowie j. angielskiego typowych dla polskiego ucznia (K1_U05)

- potrafi rozróżnić podstawowe odmiany j. angielskiego (brytyjską i amerykańską) w wymowie (K1_U09)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Po ukończeniu kursu student:

- demonstruje świadomość istnienia różnic w systemach dźwiękowych różnych języków, w szczególności polskim i angielskim (K1_K01)

- rozumie i docenia wagę prawidłowej wymowy w komunikacji i pracy zawodowej, a także potrzebę dalszego doskonalenia wymowy i jest do tego przygotowany (K1_K02)

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- Śródsemestralny pisemny test kontrolny

- Końcowy test pisemny

Kryteria oceniania:

Testy pisemne ocenia się na podstawie: znajomości terminologii i reguł fonologicznych, umiejętności odczytywania i posługiwania się alfabetem fonemicznym j. angielskiego, podstawowej wiedzy dotyczącej odmian angielszczyzny oraz głównych różnic między polskim a angielskim systemem fonetycznym.

Stosowana punktacja w ocenie testów pisemnych:

60-69% = 3

70-74% = 3+

75-84% = 4

85-89% = 4+

90-100% = 5

Nieobecności:

Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze. W przypadku większej liczby nieobecności student zalicza materiał w formie ustalonej z wykładowcą.

Uzyskanie oceny niedostatecznej w sesji właściwej skutkuje wpisaniem oceny negatywnej do systemu USOS w pierwszym terminie i koniecznością poprawy w sesji poprawkowej. Zaliczenie poprawkowe odbywa się na tych samych zasadach i w tej samej formie co zaliczenie w pierwszym terminie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Konert-Panek, Janina Mołczanow
Prowadzący grup: Monika Konert-Panek, Janina Mołczanow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą prowadzone przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, np. Google Meet oraz innych zalecanych przez UW.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Konert-Panek, Janina Mołczanow
Prowadzący grup: Monika Konert-Panek, Janina Mołczanow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą prowadzone przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, np. Google Meet oraz innych zalecanych przez UW.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)