Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mniejszościowe wspólnoty językowe we współczesnych społeczeństwach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3200-L2-NS-MSpoł
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Mniejszościowe wspólnoty językowe we współczesnych społeczeństwach
Jednostka: Wydział Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Przed rozpoczęciem zajęć student powinien wykazywać zainteresowanie tematyką społecznego uwikłania form komunikacji językowej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs ma na celu dostarczenie elementów przydatnych do dogłębnego zrozumienia dynamiki i wyzwań, przed jakimi stoją mniejszościowe społeczności językowe we współczesnych społeczeństwach, analizując ich wpływ kulturowy, społeczny i polityczny. Szczególna uwaga poświęcona jest sytuacji językowych wspólnot mniejszościowych w Polsce, Włoszech i Szwajcarii.

Pełny opis:

Kurs podejmuje niżej wyszczególnione zagadnienia.

Wprowadzenie do mniejszościowych społeczności językowych:

- Definicja społeczności językowej mniejszościowej;

- Analiza kulturowego i językowego znaczenia mniejszości;

- Historia społeczności językowych mniejszościowych.

Wielojęzyczność i różnorodność językowa:

- Koncepcje wielojęzyczności we współczesnych społeczeństwach;

- Korzyści i wyzwania wielojęzyczności;

- Rola różnorodności językowej w kształtowaniu tożsamości.

Polityka językowa i prawa językowe:

- Badanie krajowych i międzynarodowych polityk językowych;

- Dogłębne studium praw językowych mniejszości;

- Studia przypadków dotyczące sukcesów i wyzwań w ochronie praw językowych.

Dynamika społeczna w społecznościach językowych mniejszościowych:

- Analiza wewnętrznych dynamik społecznych w społecznościach mniejszościowych;

- Rola języka w spójności społecznej i inkluzji;

- Wpływ technologii na żywotność języków mniejszościowych.

Media a reprezentacja mniejszości językowych:

- Analiza reprezentacji mediowej społeczności językowych mniejszościowych

- Rola mediów w zachowaniu lub erozji języków mniejszościowych

- Strategie poprawy pozytywnej reprezentacji.

Edukacja i języki mniejszościowe:

- Analiza wyzwań w edukacji języków mniejszościowych;

- Inicjatywy rewitalizacji językowej w szkołach;

- Dobre praktyki w nauczaniu języków mniejszościowych.

Zrównoważony rozwój i przyszłość języków mniejszościowych:

- Wyzwania związane z przetrwaniem języków mniejszościowych;

- Rola społeczności i instytucji w zrównoważonym rozwoju językowym;

- Przyszłość społeczności językowych mniejszościowych.

Podsumowanie i Perspektywy:

- Podsumowanie kluczowych zagadnień poruszonych podczas kursu

- Dyskusja na temat przyszłych perspektyw na zachowanie języków mniejszościowych

- Praktyczne działania na rzecz wsparcia społeczności językowych mniejszościowych.

Literatura:

Agarin, T., & Kuzio, T. (2015). Paradoxes of minority and majority integration in Italy and Ukraine. Europe-Asia Studies, 67(1), 89-112.

Bień, J., & Puzynina, J. (red.). (2019). Język polski i jego odmiany w perspektywie diachronicznej i synchronicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Brubaker, R. (2004). Ethnicity Without Groups. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Constitution of the Swiss Confederation. (1999). Federal Assembly of the Swiss Confederation. [Online] Available at: https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19995395/index.html

Fishman, J. A. (1991). Reversing Language Shift: Theoretical and Empirical Foundations of Assistance to Threatened Languages. Clevedon: Multilingual Matters.

Fishman, J. A. (2001). Can Threatened Languages Be Saved? Reversing Language Shift, Revisited: A 21st Century Perspective. Clevedon: Multilingual Matters.

Ginsburg, F., & Abu-Lughod, L. (eds.). (2002). Media Worlds: Anthropology on New Terrain. Berkeley: University of California Press.

Grenoble, L. A., & Whaley, L. J. (2006). Saving Languages: An Introduction to Language Revitalization. Cambridge: Cambridge University Press.

Grosjean, F. (2010). Bilingual: Life and Reality. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Heuberger, R. (2015). Language and identity in the Ladin valleys of South Tyrol: Language maintenance and shift in a multilingual region. Multilingua, 34(1), 59-89.

Hinton, L., & Hale, K. (eds.). (2001). The Green Book of Language Revitalization in Practice. San Diego: Academic Press.

Hornberger, N. H. (2002). Multilingual Language Policies and the Continua of Biliteracy: An Ecological Approach. Language Policy, 1(1), 27-51.

Iten, C., & Gadola, A. (Eds.). (2015). Romansh: One Language, Many Varieties / Rumantsch: Ina lingua, diversa variants. Berlin: De Gruyter.

Ludi, G., & Werlen, I. (2017). Linguistic diversity in Switzerland: Differentiation, stratification, and spatialization. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 38(3), 227-239.

May, S. (2012). Language and Minority Rights: Ethnicity, Nationalism, and the Politics of Language. New York: Routledge.

McCarty, T. L. (2011). Language Planning and Policy in Native America: History, Theory, Praxis. Bristol: Multilingual Matters.

Mioni, A., & Pizzolato, N. (2015). Minority languages in Italy: From protection to rights? International Journal of the Sociology of Language, 231, 159-178.

Obracht-Prondzyński, C. (2015). Języki mniejszościowe w Polsce. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Patten, A., & Kymlicka, W. (2003). Language Rights and Political Theory. Annual Review of Applied Linguistics, 23, 3-21.

Ricento, T. (ed.). (2006). An Introduction to Language Policy: Theory and Method. Malden, MA: Blackwell.

Skutnabb-Kangas, T. (2000). Linguistic Genocide in Education, or Worldwide Diversity and Human Rights? Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Wei, L. (2018). Multilingualism: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student/studentka:

(Wiedza)

- rozumie istotę charakteru mniejszościowej społeczności językowej oraz jej wpływu na kulturę, społeczeństwo i politykę;

- zna historię i rozwój społeczności językowych mniejszościowych w Polsce, Włoszech i Szwajcarii.

(Umiejętności)

- ma umiejętność analizy polityk językowych na poziomie krajowym i międzynarodowym.

- ma umiejętność identyfikacji wyzwań związanych z edukacją i ochroną języków mniejszościowych.

- ma umiejętność planowania działań na rzecz zrównoważonej przyszłości języków mniejszościowych.

(Kompetencje społeczne)

- ma świadomość znaczenia różnorodności językowej dla spójności społecznej.

- ma umiejętność skutecznego współpracowania w grupie w ramach projektów dotyczących ochrony języków mniejszościowych.

- ma zdolność do rozumienia i akceptacji różnych perspektyw związanych z problematyką języków mniejszościowych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie odbywa się w formie egzaminu pisemnego sprawdzającego wiedzę z wykładów.

Punktacja:

0−59% − ndst

60−69% − dst

70−74% − dst+

75−84% − db

85−89% − db+

90−100% − bdb

Aby zostać dopuszczonym do pisania testu końcowego, należy wykazać się uczestnictwem w zajęciach: dopuszczane są dwie nieobecności nieusprawiedliwione.

Aktywny udział w dyskusji na wykładach, w szczególności udzielanie odpowiedzi na pytania prowadzącej, skutkuje podniesieniem oceny na egzaminie o pół stopnia, o ile student/studentka uzyska co najmniej 60% punktów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład konwersatoryjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Durkiewicz
Prowadzący grup: Maciej Durkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład konwersatoryjny - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład konwersatoryjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Durkiewicz
Prowadzący grup: Maciej Durkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład konwersatoryjny - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)