Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot fakultatywny:Słowotwórstwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3200-L2-PF-SŁO
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Przedmiot fakultatywny:Słowotwórstwo
Jednostka: Wydział Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu wstępu do językoznawstwa oraz z zakresu gramatyki opisowej j. angielskiego. Student powinien posługiwać się językiem angielskim na poziomie co najmniej B2.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs wprowadza i systematyzuje wiedzę dotyczącą słowotwórstwa. Słowotwórstwo polega na tworzeniu nowych, bardziej złożonych wyrazów na podstawie już istniejących. Język angielski ze względu na swoją różnorodność i globalny zasięg obfituje w nieograniczone możliwości słowotwórcze. Inne systemy słowotwórcze są zaprezentowane w celu porównawczym.

Pełny opis:

Niniejszy kurs omawia słowotwórstwo języka angielskiego oraz, do celów porównawczych, innych języków. Omówione zostają słowotwórcze kategorie: prefiksacja, sufiksacja i złożenia wyrazowe. Meandry prefiksacji, sufiksacji i złożeń wyrazowych zostaną zinterpretowane od strony semantycznej. Studenci zapoznają się z problemem produktywności morfologicznej. Gramatyczna poprawność derywatów jest uzależniona od różnych czynników związanych z kontekstem. Pozajęzykowe czynniki motywujące powstawanie neologizmów są częstym tematem tego kursu.

Naczelnym przesłaniem kursu jest teza, że słowotwórstwo jest w dużym stopniu oparte na różnego rodzaju wzorcach konstrukcyjnych. Takie schematy mają różne stopnie uszczegółowienia. Procesy najbardziej produktywne oparte są na wzorcach najbardziej uszczegółowionych. W trakcie kursu studenci odkrywają wzorce słowotwórcze, niezbędne w ich dalszej pracy nad j. angielskim i innymi językami.

Jako konwersatorium, zajęcia mają charakter gł. ustny. Od studentów oczekuje się regularnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach.

Nakład pracy/czasu studenta:

30 h w semestrze – obecność na zajęciach

30 h w semestrze – praca własna:

tj. małe badanie/ prezentacja na zajęciach nr 1 (5 h); duże badanie/ prezentacja na zajęciach nr 2 (15 h); przegląd literatury (10 h)

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej, zajęcia będą się odbywać przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Meet oraz innych zalecanych przez UW.

Literatura:

Bauer, Laurie. 2003. Introducing Linguistic Morphology (2nd revised edition). Washington, DC: Georgetown University Press.

Szymanek, Bogdan. 1999. Introduction to Morphological Analysis. Warsaw: PWN.

Twardzisz, Piotr. 2010. Patterns of English Word-formation. Warsaw: Dept. of Specialist Languages, University of Warsaw.

Twardzisz, Piotr. 2023. English Complex Words. Exercises in construction and translation. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins.

Wybrane artykuły naukowe.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student/-ka posiada:

- wiedzę na temat procesów słowotwórczych zachodzących w j. angielskim i innych językach

i potrafi:

- wskazać i wyjaśnić różnice pomiędzy tymi procesami

- wskazać produktywne i nieproduktywne procesy słowotwórcze

- przewidzieć poprawność danego wyrazu złożonego

- wskazać jego morfologiczne komponenty

- wykreować kontekst dla neologizmów

- określić sposoby tłumaczenia słów złożonych

Metody i kryteria oceniania:

- sprawdzanie obecności na zajęciach (dozwolone 2 nieobecności w semestrze)

- aktywność na zajęciach

Zaliczenie na ocenę.

I termin:

1. ustna prezentacja na zajęciach nr 1 - 30% oceny końcowej

2. ustna prezentacja na zajęciach nr 2 - 50% oceny końcowej

3. aktywne uczestnictwo w debatach - 20% oceny końcowej

II termin:

warunki takie same jak w I terminie

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Twardzisz
Prowadzący grup: Piotr Twardzisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Twardzisz
Prowadzący grup: Piotr Twardzisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)