Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminarium licencjackie - j. angielski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3200-L3-0PSLA
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Proseminarium licencjackie - j. angielski
Jednostka: Wydział Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
proseminaria

Założenia (opisowo):

Przedmiot obowiązkowy dla studentów trzeciego roku studiów pierwszego stopnia.

Zakłada się, że studenci znają język obcy, w którym prowadzone jest proseminarium (język B) na poziomie B2+


Skrócony opis:

Proseminarium dla studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela, którzy są zainteresowani badaniami związanymi opracowywaniem materiałów, technologią i komunikacją w klasie, itp.

Zajęcia seminaryjne prowadzące do wyboru tematu i opracowania pracy licencjackiej w języku obcym. Ich celem jest przedstawienie możliwych zakresów tematycznych i podstaw metodologicznych badań w zakresie danej dyscypliny oraz wykształcenie umiejętności samodzielnej lektury tekstu naukowego w języku obcym.

Pełny opis:

Celem proseminarium jest wskazanie studentom możliwych zakresów tematycznych ich pracy licencjackiej poprzez zapoznanie ich z metodami badawczymi powszechnie stosowanymi w dziedzinie lingwistyki stosowanej, omówieniem określonych zagadnień językoznawstwa lub literaturoznawstwa oraz podstaw metodologicznych badań naukowych prowadzonych w obrębie tych/tej dyscypliny.

Zajęcia kształcą również umiejętności samodzielnej lektury i analizy tekstu naukowego w języku obcym. W ramach zajęć omawiane są także cechy języka akademickiego i rejestru formalnego.

Zajęcia prowadzone są w języku obcym, każdy z uczestników zobowiązany jest do aktywnego udziału w zajęciach.

Aby uzyskać zaliczenie, student powinien przedstawić konspekt pracy licencjackiej lub jej pierwszy rozdział (do decyzji prowadzącego).

Godziny kontaktowe (zajęcia): 30 godzin

Praca własna studenta: 120 godzin

W sumie: 150 godzin

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą się odbywać przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość (Google Meet oraz innych zalecanych przez UW)

Literatura:

Literaturę określa każdy prowadzący w konkretnym cyklu kształcenia.

Efekty uczenia się:

K1_W05, K1_W06, K1_W14, K1_U02, K1_U04, K1_U05, K1_U10, K1_U11, K1_U12, K1_K02

Po ukończeniu kursu student:

Wiedza

Student zna i rozumie

• specyfikę współczesnych paradygmatów językoznawstwa (ogólnego oraz stosowanego), ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie teorii i metodologii z zakresu językoznawstwa oraz literaturoznawstwa [K1_W05]

• powiązania językoznawstwa stosowanego oraz literaturoznawstwa z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi [K1_W06]

• ma wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju i awansu zawodowego [K1_W14]

Umiejętności

Student

• posiada elementarne umiejętności badawcze, potrafi formułować problemy badawcze oraz potrafi używać narzędzi badawczych językoznawstwa stosowanego (w zakresie subdziedzin językoznawstwa odpowiednio do wybranego modułu) i literaturoznawstwa; potrafi odpowiednio dobrać metody pozwalające na rozwiązywanie problemów w obrębie wybranej dziedziny [K1_U02]

• posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz samodzielnego formułowania wniosków w formie ustnej i pisemnej w języku polskim oraz w dwóch studiowanych językach obcych [K1_U04]

• potrafi porozumiewać się w dwóch studiowanych językach obcych w typowych sytuacjach profesjonalnych wymagających znajomości technik, strategii i różnych kanałów komunikacyjnych oraz umie przeciwdziałać konfliktom, wykorzystując język jako narzędzie komunikacji [K1_U05]

• potrafi odpowiednio zastosować wiedzę teoretyczną z zakresu studiowanych dziedzin (językoznawstwa stosowanego i literaturoznawstwa) w typowych sytuacjach profesjonalnych, w tym w projektach zespołowych, również w projektach o charakterze interdyscyplinarnym [K1_U10]

• potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę z zakresu językoznawstwa stosowanego oraz literaturoznawstwa, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego; umie ocenić przydatność poznanych metod, praktyk i procedur do własnej działalności zawodowej [K1_U11]

• potrafi określić priorytety i zaplanować działania służące ich realizacji, rozumiejąc potrzebę samokształcenia i ustawicznego podnoszenia kwalifikacji, w tym praktycznych kompetencji językowych [K1_U12]

Kompetencje społeczne

Student jest gotów do

• krytycznej oceny własnego stanu wiedzy w zakresie językoznawstwa stosowanego oraz literaturoznawstwa, docenia znaczenie argumentacji merytorycznej w rozwiązywaniu problemów badawczych oraz praktycznych (w sytuacjach zawodowych) [K1_K02]

Metody i kryteria oceniania:

Szczegółowe wymagania oraz kryteria oceny określa każdy prowadzący proseminarium w konkretnym cyklu kształcenia.

Dopuszczalna liczba nieobecności: 2 nieobecności na semestr.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 30 godzin, 106 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Bałaga-Rubaj, Agnieszka Błaszczak, Elżbieta Gajek, Monika Konert-Panek, Tomasz Konik, Grzegorz Kowalski, Agnieszka Leńko-Szymańska, Alisa Masiejczyk, Michał Paradowski, Olena Petrashchuk, Karolina Rosales Miranda, Agnieszka Szarkowska, Weronika Sztorc, Piotr Twardzisz, Adam Wójcicki
Prowadzący grup: Monika Bałaga-Rubaj, Agnieszka Błaszczak, Anna Fornalczyk-Lipska, Elżbieta Gajek, Monika Konert-Panek, Tomasz Konik, Grzegorz Kowalski, Agnieszka Leńko-Szymańska, Alisa Masiejczyk, Michał Paradowski, Olena Petrashchuk, Karolina Rosales Miranda, Agnieszka Szarkowska, Weronika Sztorc, Piotr Twardzisz, Tomasz Wiącek, Adam Wójcicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Zajęcia seminaryjne prowadzące do wyboru tematu i opracowania pracy licencjackiej w języku obcym. Ich celem jest przedstawienie możliwych zakresów tematycznych i podstaw metodologicznych badań w zakresie przyswajania/nauczania języków obcych, dwu-/wielojęzyczności, psycholingwistyki i tematów pokrewnych po uprzedniej konsultacji z promotorem, oraz wykształcenie umiejętności samodzielnej lektury tekstu naukowego w języku obcym.

Pełny opis:

Celem proseminarium jest wskazanie studentom możliwych zakresów tematycznych ich pracy licencjackiej poprzez zapoznanie ich z metodami badawczymi powszechnie stosowanymi w dziedzinie lingwistyki stosowanej, omówieniem określonych zagadnień przyswajania/nauczania języków obcych, dwu-/wielojęzyczności, psycholingwistyki i tematów pokrewnych po uprzedniej konsultacji z promotorem oraz podstaw metodologicznych badań naukowych prowadzonych w obrębie dyscypliny.

Zajęcia kształcą również umiejętności samodzielnej lektury i analizy tekstu naukowego w języku obcym.

Zajęcia prowadzone są w języku angielskim. Każdy z uczestników zobowiązany jest do aktywnego udziału w zajęciach.

Aby uzyskać zaliczenie student powinien przedstawić konspekt oraz minimum 15 stron znormalizowanych tekstu pracy licencjackiej do ostatniego spotkania w semestrze zimowym.

Godziny kontaktowe (zajęcia): 30 godzin

Praca własna studenta: 120 godzin

W sumie: 150 godzin

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą się odbywać przy użyciu narzędzi zdalnych.

Literatura:

Literatura każdorazowo dobierana do tematów prac dyplomowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 30 godzin, 124 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Bałaga-Rubaj, Agnieszka Błaszczak, Elżbieta Gajek, Marta Kaźmierczak, Monika Konert-Panek, Tomasz Konik, Grzegorz Kowalski, Dominik Kudła, Agnieszka Leńko-Szymańska, Alisa Masiejczyk, Michał Paradowski, Olena Petrashchuk, Karolina Rosales Miranda, Agnieszka Szarkowska, Weronika Sztorc, Adam Wójcicki
Prowadzący grup: Monika Bałaga-Rubaj, Agnieszka Błaszczak, Elżbieta Gajek, Marta Kaźmierczak, Monika Konert-Panek, Tomasz Konik, Grzegorz Kowalski, Dominik Kudła, Agnieszka Leńko-Szymańska, Alisa Masiejczyk, Michał Paradowski, Olena Petrashchuk, Karolina Rosales Miranda, Agnieszka Szarkowska, Weronika Sztorc, Adam Wójcicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Zajęcia seminaryjne prowadzące do wyboru tematu i opracowania pracy licencjackiej w języku obcym. Ich celem jest przedstawienie możliwych zakresów tematycznych i podstaw metodologicznych badań w zakresie przyswajania/nauczania języków obcych, dwu-/wielojęzyczności, psycholingwistyki i tematów pokrewnych po uprzedniej konsultacji z promotorem, oraz wykształcenie umiejętności samodzielnej lektury tekstu naukowego w języku obcym.

Pełny opis:

Celem proseminarium jest wskazanie studentom możliwych zakresów tematycznych ich pracy licencjackiej poprzez zapoznanie ich z metodami badawczymi powszechnie stosowanymi w dziedzinie lingwistyki stosowanej, omówieniem określonych zagadnień przyswajania/nauczania języków obcych, dwu-/wielojęzyczności, psycholingwistyki i tematów pokrewnych po uprzedniej konsultacji z promotorem oraz podstaw metodologicznych badań naukowych prowadzonych w obrębie dyscypliny.

Zajęcia kształcą również umiejętności samodzielnej lektury i analizy tekstu naukowego w języku obcym.

Zajęcia prowadzone są w języku angielskim. Każdy z uczestników zobowiązany jest do aktywnego udziału w zajęciach.

Aby uzyskać zaliczenie student powinien przedstawić konspekt oraz minimum 15 stron znormalizowanych tekstu pracy licencjackiej do ostatniego spotkania w semestrze zimowym.

Godziny kontaktowe (zajęcia): 30 godzin

Praca własna studenta: 120 godzin

W sumie: 150 godzin

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą się odbywać przy użyciu narzędzi zdalnych.

Literatura:

Literatura każdorazowo dobierana do tematów prac dyplomowych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)