Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tłumaczenie specjalistyczne pisemne (B/A) - j. niemiecki/ j. polski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3200-L3-2TSPBN
Kod Erasmus / ISCED: 09.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenie specjalistyczne pisemne (B/A) - j. niemiecki/ j. polski
Jednostka: Wydział Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot obowiązkowy dla studentów III roku studiów.


Znajomość języka u studentów jest na poziomie B1/B2. Program zajęć wymaga znacznego nakładu pracy własnej studentów, dlatego niezbędna jest duża motywacja do nauki, umiejętność korzystania z dostępnych słowników oraz innych niemieckojęzycznych materiałów źródłowych, a także ustnego zaprezentowania wyników własnej pracy tłumaczeniowej wykonanej poza audytorium.

Skrócony opis:

Zajęcia przeznaczone dla studentów III roku studiów I stopnia, dla których język niemiecki jest pierwszym językiem specjalności.

Rozwijanie kompetencji translacyjnej w zakresie tłumaczenia pisemnego.

Znajomość struktur gramatycznych i łączliwości leksykalnej języka obcego i języka polskiego;

Zasady formułowania dłuższych wypowiedzi pisemnych w języku docelowym, w tym także pism oficjalnych;

Zdolność korzystania z informacji dotyczących aspektów kulturowych, które charakteryzują kulturę źródłową i docelową;

Kompetencje techniczne: wykonywanie tłumaczeń przy pomocy zasobów technicznych

Pełny opis:

Podstawowym celem zajęć jest przeniesienie znaczenia wyrażonego w języku wyjściowym na język docelowy, tak aby powstał tekst zgodny z zasadami systemu języka docelowego.

W ramach zajęć studenci zaznajamiani są z wybraną podstawową terminologią fachową oraz z różnymi rodzajami tekstów specjalistycznych. Studentom prezentowane są strategie translatorskie, które umożliwiłyby im efektywne dokonywanie tłumaczeń tekstów specjalistycznych.

Nakład pracy studenta:

Łączna wartość punktów ECTS = 4

Godziny kontaktowe (w sali) = I semestr = 30h i II semestr = 30h = 2 ECTS

(25-30h = 1 ECTS!)

Samodzielna praca studenta poza salą zajęciową:

Bieżące przygotowanie do zajęć – 40h = I i II semestr po 20h

Przygotowanie do zaliczenia semestralnego - 20 h = I i II semestr po 10h

40h + 20h = 60h = 2 ECTS

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Meet oraz innych zalecanych przez UW.

Literatura:

Banaszek, B., (2015), Słownik prawa i gospodarki. Rechts-und Wirtschaftswörterbuch, Tom 1., Wydawnictwo C. H. Beck;

Banaszek. B., (2015), Słownik prawa i gospodarki. Rechts-und Wirtschaftswörterbuch, Tom 2., Wydawnictwo C.H. Beck;

Chlebowska, A., (2013), Polnisches Zivilverfahrensrecht. Polskie postepowanie cywilne., Wydawnictwo C. H. Beck;

Iluk, J., Kubacki, A., (2006) Wybór polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych, Promocja XXI Sp. Z o. o.;

Jakowczyk, M., (2008), Polnisches Strafprozessrecht, Wydawnictwo C. H. Beck;

Kubacki, A., (2011), Neue Auswahl deutschsprachiger Dokumente, Wydawnictwo Translegis;

Łubowski, D., (2017), Kodeks cywilny. Zivilgesetzbuch, Wydawnictwo C. H. Beck;

Marschner, H., (2016), Egzamin na tłumacza przysięgłego: Wzory umów. Zobowiązania. Język niemiecki., Wydawnictwo C. H. Beck;

Napierała, K., (2013), Lexikon des polnischen Rechts, Wydawnictwo C.H. Beck;

Tuora-Schwierskott, E., (2013), Niemiecki język prawniczy w 40 lekcjach. Deutsche juristische Fachsprache in 40 Lektionen., Wydawnictwo C.H. Beck;

Tuora-Schwierskott, E., (2016), Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Familien- und Vormundschaftsgesetzbuch, Wydawnictwo C. H. Beck;

Wyrzykowski, M., (2018), Der Verfassungsstaat, Wydawnictwo C. H. Beck;

Inne źródła:

Kodeks cywilny, (2018), Wydawnictwo C. H. Beck;

Teksty egzaminacyjne dla kandydatów na tłumacza przysięgłego, (2011), opracowanie zbiorowe, Wydawnictwo Translegis;

Ustawy podatkowe. Steuergesetze, (2017), Wydawnictwo C. H. Beck;

Literatura podstawowa:

Burda, U., Dickel, A., Olpinska M., (2007), Wirtschaftsdeutsch, C.H. Beck, Warszawa;

Burda, U., Dickel, A., Olpinska M., (2008), Band 1, Staatsordnung und politisches System, C.H. Beck, Warszawa;

Burda, U., Dickel, A., Olpinska M., (2008), Band 2, Wirtschaftsordnung, Warszawa;

Grucza, F. (red.), (1986), Problemy translatoryki i dydaktyki translatorycznej, Warszawa;

Hohlstein, M., Pflugmann, B., Sperber, H., Sprink, J., (2003), Lexikon der Volkswirtschaft, München;

Kalina-Prasznic, U., (2004), Encyklopedia prawa, Warszawa;

Kielar, B. Z., Grucza, S. (red.), (2003), Lingwistyczna identyfikacja tekstów specjalistycznych, KJS, Warszawa;

Kielar B. Z., (2003), Zarys translatoryki, Warszawa;

Kienzler, I. (2006) Pisma i umowy w firmie. Wzory pism, umów i dokumentów w języku polskim, angielskim i niemieckim, Warszawa;

Kozłowska Z., (2007), O przekładzie tekstu naukowego (na materiale tekstów językoznawczych), Warszawa;

Lewandowski J., Kornacka, M. (red.), (2005), Teksty specjalistyczne w kontekstach zawodowych i tłumaczeniach, KJS, Warszawa;

Lukszyn J. (red.), (1996), Gramatyki translacyjne, Warszawa;

Rechtswörterbuch, Creifelds, C., (2007), C.H. Beck, München;

Zweisprachige Textausgabe, Polnische Wirtschaftsgesetze / Polskie ustawy gospodarcze (2001), Warszawa;

Słowniki terminologiczne:

Creifelds, C., (1999), Creifelds Rechtswörterbuch, 15. Auflage, C. H. Beck, München;

Droemann, M., Welfens, M., (2004), Słownik ochrony środowiska, niemiecko-polski; polsko-niemiecki, Wyd. 1, Wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa;

Fachwörterlexikon für die Steuerberatung, Deutsch-Polnisch (2006), 3. erweiterte Auflage, DATEV eG, Nürnberg;

Leksykon terminologii fachowej doradztwa podatkowego, polsko-niemiecki, (2006), 3. poszerzone wydanie, DATEV eG, Nürnberg;

Kilian, A., (2002), Słownik języka prawniczego i ekonomicznego, Tom I – polsko-niemiecki, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa;

Kilian, A., (2002), Słownik języka prawniczego i ekonomicznego, Tom II – niemiecko-polski, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa;

Skibicki, W., (1995), Słownik terminologii prawniczej i ekonomicznej niemiecko-polski, Wyd. III, Wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa;

Sokołowska, M., Bender, A., Żak, K. (1992), Słownik naukowo-techniczny polsko-niemiecki, Wyd. VI, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa;

Sokołowska, M., Bender, A., Żak, K. (1990), Słownik naukowo-techniczny niemiecko-polski, Wyd. X, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

- zna struktury morfologiczno-składniowe, rozumie wypowiedzi ustne i prawidłowo interpretuje teksty pisemne na poziomie B2+; zna definicje słów, ich synonimy oraz idiomy niemieckie (K_W01);

- ma utrwaloną wiedzę leksykalną i gramatyczną z tematów wskazanych w opisie przedmiotu (K_W02);

- zna i rozumie elementy kultury obszaru niemieckojęzycznego, rozumie rolę języka w komunikacji międzyludzkiej i kulturowej, rozumie różnice kulturowe między Polską a Niemcami, dobrze orientuje się w rzeczywistości krajów niemieckojęzycznych, ich uwarunkowań społeczno-ekonomicznych (K_W10).

UMIEJĘTNOŚCI

- ma umiejętności językowe na poziomie B2+ według ESOKJ, również w typowych sytuacjach profesjonalnych wymagających znajomości technik, strategii i różnych kanałów komunikacyjnych (K_U07, K_U10);

- potrafi krytycznie analizować teksty jako wytwory kultury, potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować autentyczne teksty w języku niemieckim oraz rozwijać umiejętności profesjonalne w zakresie tego języka (K_U01);

- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie języka niemieckiego, kierując się wskazówkami wykładowcy, umie ocenić przydatność konkretnych źródeł informacji, np. słowników (internetowych), korpusów, artykułów, itd. (K_U03);

- potrafi przetłumaczyć z języka niemieckiego na język polski i odwrotnie różnego rodzaju wypowiedzi pisemne i ustne (K_U04);

- ma uporządkowaną wiedzę teoretyczną o procesie tłumaczenia, w tym tłumaczenia specjalistycznego, jego rodzajach i specyfice, zna podstawowe techniki przekładowe (K_W04);

- potrafi rozpoznawać charakterystyczne elementy kulturowe oraz właściwie interpretować zjawiska dotyczące języka niemieckiego, potrafi odpowiednio zareagować w każdej sytuacji komunikacyjnej odpowiednio do kontekstu kulturowego, używając zwyczajowych zwrotów (K_U05);

- posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych w języku niemieckim w zakresie wprowadzanych zagadnień (K_U08);

- posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku niemieckim w oparciu o odpowiednio dobrane materiały źródłowe (K_U09).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- jest gotów do współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role i dbając o przestrzeganie zasad komunikacji w języku niemieckim (w tym rolę tłumacza), rozumie potrzebę doskonalenia warsztatu tłumacza przez całe życie (K_K01);

- jest gotów określić priorytety i zaplanować działania służące do realizacji konkretnych zadań językowych, komunikacyjnych i zawodowych, rozumie potrzebę samokształcenia i konieczność ustawicznego podnoszenia kwalifikacji (K_K03);

- jest gotów do adekwatnego identyfikowania i rozstrzygania dylematów komunikacji w języku niemieckim i polskim, spowodowanych asymetrią systemów językowych i różnicami kulturowymi (K_K04);

- jest gotów do uczestnictwa w życiu kulturalnym Polski i Niemiec na rzecz promowania obu kultur, korzystając zarówno z tradycyjnych jak i nowoczesnych form i środków przekazu (K_K06)

- potrafi profesjonalnie współdziałać i pracować w grupie zawodowej; wykazuje się pomysłowością, aktywnością i systematycznością w realizacji projektów własnych i zespołowych (S_K02)

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny pracy studenta:

- ocena aktywności (wykonywanie zadań podczas zajęć) i przygotowania do zajęć;

- prace domowe;

- sprawdziany śródsemestralne (kolokwia);

- zaliczenie końcowe

Kryteria oceniania:

Ocena końcowa składa się z następujących komponentów:

- ocena ciągła z zajęć: 50%

- ocena z zaliczenia końcowego: 50%.

Zaliczenie końcowe ocenia się na podstawie:

• stopnia opanowania materiału leksykalnego (terminologicznego)

• umiejętności tworzenia własnych tekstów tłumaczeń z wykorzystaniem poznanych strategii tłumaczeniowych .

Przyjęte zasady punktacji dla oceny bieżącej i zaliczenia na ocenę:

• ponad 90% – 5

• 85%-89% – 4+

• 80%-84% – 4

• 70%-79% – 3+

• 60%-69% – 3

Zasady współpracy prowadzącego ze studentami:

Nieobecności – dopuszczalne 3 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Szerszeń
Prowadzący grup: Elżbieta Plewa, Paweł Szerszeń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)