Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań językoznawczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3200-M1-0MBJ
Kod Erasmus / ISCED: 09.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań językoznawczych
Jednostka: Wydział Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien mieć ogólną wiedzę z zakresu językoznawstwa.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład przeznaczony jest dla studentów, którzy są zainteresowani poszerzaniem i pogłębieniem wiedzy językoznawczej. Celem zajęć jest wprowadzenie do warsztatu naukowca poprzez prezentację zagadnień dotyczących badań językoznawczych, a w szczególności metodologii na potrzeby indywidualnych projektów badawczych, realizowanych na tym etapie studiów, głównie pod kątem przygotowywanych prac magisterskich.

Pełny opis:

Program kursu obejmuje zagadnienia dotyczące określenia lingwistyki jako nauki poprzez zdefiniowanie przedmiotu jej badań i stosowanych w niej metod, przedstawienie kierunków, tradycji oraz osiągnięć metodologicznych, empirycznych i poznawczych w zakresie badań prowadzonych w ramach subdyscyplin językoznawczych; zróżnicowanie pomiędzy lingwistyką jako nauką teoretyczno-poznawczą i praktyczno-stosowaną; paradygmaty w językoznawstwie: indukcjonizm, weryfikacjonizm, falsyfikacjonizm, postmodernizm; krytyczny przegląd metod, technik i rodzajów badań stosowanych w językoznawstwie; rola czynników warunkujących poprawne przeprowadzenie badań empirycznych, kryteria poprawności badań (rzetelność, trafność).

Tematyka wykładów przewiduje ilustrowanie wybranych podejść przykładowymi badaniami, które posługują się wypracowanymi koncepcjami językoznawczymi. Wykłady mają na celu rozwijanie zdolności krytycznego myślenia studentów, stawiania przez nich pytań badawczych, przyjmowania perspektywy naukowej, a także dobierania parametrów analitycznych oraz formułowania wniosków na podstawie uzyskanych rezultatów. Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do napisania pracy dyplomowej.

Nakład pracy studenta (2 ECTS) :

30h - uczestnictwo w wykładzie (1 ECTS)

30 godzin – praca własna studenta: (1 ECTS):

-15h – wykonanie zadań domowych

-15h – przygotowania do egzaminu końcowego

FORMY PRACY

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą się odbywać przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość,najprawdopodobniej Google Meet oraz innych zalecanych przez UW.

Literatura:

Bobrowski, Ireneusz (1998), Zaproszenie do językoznawstwa. Kraków.

Furdal. Antoni (2000), Językoznawstwo otwarte. Wrocław/Warszawa/Kraków.

Grucza, Franciszek (1983), Zagadnienia metalingwistyki. Lingwistyka – jej przedmiot, lingwistyka stosowana. Warszawa.

Grzegorczykowa, Renata (2007), Wstęp do językoznawstwa. Warszawa.

Kamiński, Stanisław (1992), Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk. Lublin.

Stalmaszczyk, Piotr (red.) (2011), Metodologie językoznawstwa. Od genu języka do dyskursu. Łódź.

Stalmaszczyk, Piotr (red.) (2010), Metodologie językoznawstwa. Filozoficzne i empiryczne problemy w analizie języka. Łódź.

Tabakowska Elżbieta (red.) (2001), Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa. Kraków.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu wiedza studenta obejmuje:

-główne kierunki rozwoju i współczesne tendencje badawcze w zakresie językoznawstwa oraz główne ośrodki badawcze językoznawstwa) (K2_W05)

-metody badawcze stosowane w językoznawstwie (K2_W07)

-związki językoznawstwa z innymi dziedzinami nauki (K2_W11)

Umiejętności - student potrafi:

-wykorzystać zdobytą wiedzę w celu przeprowadzenia prac badawczych w dziedzinie językoznawstwa przy zastosowaniu odpowiedniej metodologii (K2_U01)

-używać zaawansowanych narzędzi badawczych językoznawstwa oraz dobierać metody badawcze odpowiednio do podejmowanych problemów (K2_U05)

-samodzielnie zdobywać wiedzę z zakresu językoznawstwa oraz oceniać przydatność poznanych metod, praktyk i procedur we własnej działalności zawodowej (K2_U11)

Kompetencje społeczne:

- student jest gotów do krytycznej oceny własnego stanu wiedzy w zakresie językoznawstwa stosowanego, docenia znaczenie argumentacji merytorycznej w rozwiązywaniu problemów badawczych oraz praktycznych (K1_K01, K2_K05)

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne podające: opis, wykład problemowy/konwersatoryjny,

Metody dydaktyczne poszukujące: problemowa: rozwiązywanie problemów, zadania, pytania i odpowiedzi, analiza przypadku;

Metody dydaktyczne eksponujące: przygotowanie prezentacji/referatu;

Metody pracy: praca indywidualna, konsultacje indywidualne, dyskusje.

Metody i kryteria oceniania pracy studenta:

● ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć)

● egzamin pisemny

Skala ocen:

55-69% - 3

70-74% - 3+

75-84% - 4

85-89% - 4+

90-100% - 5

UWAGA:

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Meet oraz innych zalecanych przez UW.

Praktyki zawodowe:

nd

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 79 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Topczewska, Ewa Żebrowska
Prowadzący grup: Urszula Topczewska, Ewa Żebrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 79 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Okulska-Łukawska, Ewa Żebrowska
Prowadzący grup: Urszula Okulska-Łukawska, Ewa Żebrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)