Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie - język włoski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3200-M1-2SEMW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie - język włoski
Jednostka: Wydział Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Kurs przeznaczony dla studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia zamierzających pisać pracę magisterską w języku obcym z zakresu językoznawstwa lub literaturoznawstwa. Studenci znają język obcy na poziomie zaawansowanym C1. Kurs jest kontynuacją proseminarium przeprowadzonego w pierwszym semestrze.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem seminarium jest wskazanie studentom możliwych zakresów tematycznych ich pracy magisterskiej. Podczas zajęć studenci zarówno zapoznają się z określonymi zagadnieniami językoznawstwa lub literaturoznawstwa oraz podstawami metodologicznymi badań naukowych prowadzonych w obrębie tych dyscyplin, jak również kształcą umiejętności samodzielnej lektury i analizy tekstu naukowego w języku obcym.

Tym samym, mogą oni odpowiednio ukierunkować własne zainteresowania i wybrać temat przyszłej pracy magisterskiej. Zajęcia prowadzone są w języku obcym, każdy z uczestników zobowiązany jest do aktywnego udziału w zajęciach: przygotowania co najmniej jednego referatu ze wskazanych tematów.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do samodzielnej pracy badawczej poprzez ukierunkowanie i rozwój ich zainteresowań naukowych na temat, w ramach którego zamierzają pisać pracę magisterską. W pierwszej części zajęć omawiane są poszczególne zagadnienia z zakresu językoznawstwa lub literaturoznawstwa oraz cechy języka akademickiego i rejestru formalnego, w drugiej studenci mają zadanie przygotować referat dotyczący wybranego zagadnienia oraz analizę wskazanego tekstu.

Nakład pracy studenta:

- godziny kontaktowe: 30h = 1ECTS

Samodzielna praca studenta: 80h = 3 ECTS

- bieżące przygotowanie do zajęć: 30h

- przygotowanie prezentacji: 10h

- przygotowanie do końcowego testu zaliczeniowego: 10h

- Czytanie lektur: 30h

Literatura:

Balboni P., Parole comuni, culture diverse. Guida alla comunicazione interculturale, Venezia, 1999.

Balboni P., Le sfide di Babele. Insegnare le lingue nelle società complesse, Torino, 2012.

Barni M., Educazione linguistica e valutazione della competenza linguistico-comunicativa: al di là delle mode, (w:) A. Mollica/ R. Dolci/ M. Pichiassi (red.), Linguistica e Glottodidattica. Studi in onore di Katerin Katerinov, Perugia, 2008, pp. 41–57.

Bazzanella C., Aspetti pragmatici della ripetizione dialogica, (w:) G. Gobber (red.), Linguistica pragmatica, Atti del XXIV Congresso della SLI, Roma, 1992, pp. 433–454.

Berruto G., Le varietà del repertorio, (in:) A. A. Sobrero (red.), Introduzione all’italiano contemporaneo. La variazione e gli usi. Roma-Bari, 1993, pp. 3 – 36.

D’Achille P., L’italiano contemporaneo, Bologna, 2003.

Della Valle V., Dizionari italiani: storia, tipi, struttura, Roma, 2005 [tipologia / struttura].

Balboni P.E., Le microlingue scientifico-professionali. Natura e insegnamento, Petrini, 2000.

Bruni F., et al., Manuale di scrittura e comunicazione per l’università per l’azienda, Bologna, 2013.

Devoto G., I dialetti delle regioni d’Italia, Firenze, 1972 (Introduzione / informazioni generali).

Diadori P., 2000, Bisogni, mete e obiettivi, (w:) A. De Marco (red.), Manuale di glottodidattica. Insegnare una lingua straniera, Roma, 2000, s. 87–115.

Lavinio C., Comunicazione e linguaggi disciplinari. Per un’educazione linguistica traversale, Roma, 2004.

Sobrero A.A, Introduzione all’italiano contemporaneo. La variazione e gli usi, Roma-Bari, 1993.

Tiberii P., Dizionario delle collocazioni, Bologna, 2012.

Colletti V., Storia dell'italiano letterario : dalle origini al Novecento, Rotino, 2000.

Lesina R., Il manuale di stile, Bologna, 1994.

Sobrero A., Introduzione all'italiano contemporaneo. Le struttura, Roma, 1998.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

Wiedza:

Student zna i rozumie:

- złożoną strukturę języka obcego oraz jego historyczny rozwój, szczególnie w odniesieniu do normy językowej, odmian języka, dialektów, leksykografii i nauczania języka (K2_W01, K2_W03, K2_W05);

- terminologię z zakresu językoznawstwa lub literaturoznawstwa (K2_W02);

- główne kierunki rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach naukowych w zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa (K2_W06);

- metody badawcze, metody analizy różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa (K2_W07);

- wzajemne powiązania językoznawstwa lub literaturoznawstwa z innymi dziedzinami nauki, rolę języka w komunikacji międzyludzkiej i międzykulturowej, różnice kulturowe kształtujące relacje we współczesnym świecie oraz wynikające z nich realia społeczno-ekonomiczne (K2_W09, K2_W11, K2_W12).

Umiejętności:

Student potrafi:

- wykorzystać zdobytą wiedzę w celu przeprowadzenie prac badawczych w dziedzinie językoznawstwa lub literaturoznawstwa przy użyciu odpowiedniej metodologii; identyfikować elementy kulturowe; wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować autentyczne teksty w języku obcym, wykorzystując również najnowsze technologie (K2_U01, K2_U02 K2_U03);

- formułować i wyrażać własne poglądy i idee, korzystając z argumentacji innych autorów, formułować wnioski w formie ustnej i pisemnej w języku obcym (K2_U06);

- współdziałać i pracować w grupie badawczej, przyjmując w niej różne role (K2_U09);

- samodzielnie zdobywać wiedzę z zakresu językoznawstwa lub literaturoznawstwa , ocenić przydatność poznanych metod badawczych (K2_U11);

Kompetencje społeczne:

Student jest gotów do:

- uznawania najnowszej wiedzy z zakresu językoznawstwa lub literaturoznawstwa, do krytycznej oceny odbieranych treści oraz do identyfikowania problemów komunikacji międzynarodowej w tych dziedzinach (K2_K01, K2_K03);

- stałego i aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym kraju i obszaru obcojęzycznego (K2_K04);

- uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz do zasięgania opinii ekspertów (K2_K06).

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- ocena ciągła: prezentacje, prace domowe, ocena aktywności

- zadanie końcowe

Kryteria oceniania:

- ocena bieżąca z zajęć – 50%

- zaliczenie końcowe – 50%

W przypadku prac pisemnych przyjmuje się następujące kryteria punktacji w zależności od poprawności pracy, liczby błędów:

• ponad 95% – 5!

• 90%-95% - 5

• 85%-89% – 4+

• 80%-84% – 4

• 70%-79% – 3+

• 60%-69% – 3

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kaliska, Dario Prola
Prowadzący grup: Marta Kaliska, Dario Prola
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Skrócony opis:

Celem seminarium jest wskazanie studentom możliwych zakresów tematycznych ich pracy magisterskiej. Podczas zajęć studenci zarówno zapoznają się z określonymi zagadnieniami językoznawstwa oraz literaturoznawstwa włoskiego oraz podstawami metodologicznymi badań naukowych prowadzonych w obrębie tych dyscyplin, jak również kształcą umiejętności samodzielnej lektury i analizy tekstu naukowego w języku włoskim.

Tym samym, mogą oni odpowiednio ukierunkować własne zainteresowania i wybrać temat przyszłej pracy magisterskiej. Zajęcia prowadzone są w języku włoskim, każdy z uczestników zobowiązany jest do aktywnego udziału w zajęciach: przygotowania co najmniej jednego referatu ze wskazanych tematów. Kurs jest kontynuacją proseminarium przeprowadzonego w pierwszym semestrze.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do samodzielnej pracy badawczej, zaczynając od ukierunkowania ich zainteresowań naukowych na temat, w ramach którego zamierzają pisać pracę magisterską. W pierwszej części zajęć omawiane są poszczególne zagadnienia z zakresu językoznawstwa oraz literaturoznawstwa włoskiego oraz cechy języka akademickiego i rejestru formalnego (linguaggio accademico/registro aulico), w drugiej studenci mają zadanie przygotować referat dotyczący wybranego zagadnienia oraz analizę wskazanego tekstu.

Poruszane zagadnienia dotyczą następujących obszarów badawczych:

- il linguaggio accademico e le sue caratteristiche,

- la lingua letteraria e le sue caratteristiche,

- le trasformazioni del linguaggio poetico nel 900,

- questioni di traduzione letteraria tra italiano e polacco

- la variazione linguistica in italiano – revisione degli argomenti,

- il repertorio linguistico degli italiani,

- l’italiano trasmesso e i mezzi di comunicazione di massa,

- i corpora di lingua italiana,

- la lessicologia: la composizione del lessico italiano,

- la lessicografia: come costruire un dizionario di lingua,

- la didattica dell’italiano come lingua straniera.

Nakład pracy studenta:

- godziny kontaktowe: 30h = 1ECTS

Samodzielna praca studenta: 80h = 3 ECTS

- bieżące przygotowanie do zajęć: 30h

- przygotowanie prezentacji: 10h

- przygotowanie do końcowego testu zaliczeniowego: 10h

- Czytanie lektur: 30h

Literatura:

Balboni P., Parole comuni, culture diverse. Guida alla comunicazione interculturale, Venezia, 1999.

Balboni P., Le sfide di Babele. Insegnare le lingue nelle società complesse, Torino, 2012.

Barni M., Educazione linguistica e valutazione della competenza linguistico-comunicativa: al di là delle mode, (w:) A. Mollica/ R. Dolci/ M. Pichiassi (red.), Linguistica e Glottodidattica. Studi in onore di Katerin Katerinov, Perugia, 2008, pp. 41–57.

Bazzanella C., Aspetti pragmatici della ripetizione dialogica, (w:) G. Gobber (red.), Linguistica pragmatica, Atti del XXIV Congresso della SLI, Roma, 1992, pp. 433–454.

Berruto G., Le varietà del repertorio, (in:) A. A. Sobrero (red.), Introduzione all’italiano contemporaneo. La variazione e gli usi. Roma-Bari, 1993, pp. 3 – 36.

D’Achille P., L’italiano contemporaneo, Bologna, 2003.

Della Valle V., Dizionari italiani: storia, tipi, struttura, Roma, 2005 [tipologia / struttura].

Balboni P.E., Le microlingue scientifico-professionali. Natura e insegnamento, Petrini, 2000.

Bruni F., et al., Manuale di scrittura e comunicazione per l’università per l’azienda, Bologna, 2013.

Devoto G., I dialetti delle regioni d’Italia, Firenze, 1972 (Introduzione / informazioni generali).

Diadori P., 2000, Bisogni, mete e obiettivi, (w:) A. De Marco (red.), Manuale di glottodidattica. Insegnare una lingua straniera, Roma, 2000, s. 87–115.

Lavinio C., Comunicazione e linguaggi disciplinari. Per un’educazione linguistica traversale, Roma, 2004.

Sobrero A.A, Introduzione all’italiano contemporaneo. La variazione e gli usi, Roma-Bari, 1993.

Tiberii P., Dizionario delle collocazioni, Bologna, 2012.

Colletti V., Storia dell'italiano letterario : dalle origini al Novecento, Rotino, 2000.

Lesina R., Il manuale di stile, Bologna, 1994.

Sobrero A., Introduzione all'italiano contemporaneo. Le struttura, Roma, 1998.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-18 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kaliska, Dario Prola
Prowadzący grup: Marta Kaliska, Dario Prola
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Skrócony opis:

Celem seminarium jest wskazanie studentom możliwych zakresów tematycznych ich pracy magisterskiej. Podczas zajęć studenci zarówno zapoznają się z określonymi zagadnieniami językoznawstwa oraz literaturoznawstwa włoskiego oraz podstawami metodologicznymi badań naukowych prowadzonych w obrębie tych dyscyplin, jak również kształcą umiejętności samodzielnej lektury i analizy tekstu naukowego w języku włoskim.

Tym samym, mogą oni odpowiednio ukierunkować własne zainteresowania i wybrać temat przyszłej pracy magisterskiej. Zajęcia prowadzone są w języku włoskim, każdy z uczestników zobowiązany jest do aktywnego udziału w zajęciach: przygotowania co najmniej jednego referatu ze wskazanych tematów. Kurs jest kontynuacją proseminarium przeprowadzonego w pierwszym semestrze.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do samodzielnej pracy badawczej, zaczynając od ukierunkowania ich zainteresowań naukowych na temat, w ramach którego zamierzają pisać pracę magisterską. W pierwszej części zajęć omawiane są poszczególne zagadnienia z zakresu językoznawstwa oraz literaturoznawstwa włoskiego oraz cechy języka akademickiego i rejestru formalnego (linguaggio accademico/registro aulico), w drugiej studenci mają zadanie przygotować referat dotyczący wybranego zagadnienia oraz analizę wskazanego tekstu.

Poruszane zagadnienia dotyczą następujących obszarów badawczych:

- il linguaggio accademico e le sue caratteristiche,

- la lingua letteraria e le sue caratteristiche,

- le trasformazioni del linguaggio poetico nel 900,

- questioni di traduzione letteraria tra italiano e polacco

- la variazione linguistica in italiano – revisione degli argomenti,

- il repertorio linguistico degli italiani,

- l’italiano trasmesso e i mezzi di comunicazione di massa,

- i corpora di lingua italiana,

- la lessicologia: la composizione del lessico italiano,

- la lessicografia: come costruire un dizionario di lingua,

- la didattica dell’italiano come lingua straniera.

Nakład pracy studenta:

- godziny kontaktowe: 30h = 1ECTS

Samodzielna praca studenta: 80h = 3 ECTS

- bieżące przygotowanie do zajęć: 30h

- przygotowanie prezentacji: 10h

- przygotowanie do końcowego testu zaliczeniowego: 10h

- Czytanie lektur: 30h

Literatura:

Balboni P., Parole comuni, culture diverse. Guida alla comunicazione interculturale, Venezia, 1999.

Balboni P., Le sfide di Babele. Insegnare le lingue nelle società complesse, Torino, 2012.

Barni M., Educazione linguistica e valutazione della competenza linguistico-comunicativa: al di là delle mode, (w:) A. Mollica/ R. Dolci/ M. Pichiassi (red.), Linguistica e Glottodidattica. Studi in onore di Katerin Katerinov, Perugia, 2008, pp. 41–57.

Bazzanella C., Aspetti pragmatici della ripetizione dialogica, (w:) G. Gobber (red.), Linguistica pragmatica, Atti del XXIV Congresso della SLI, Roma, 1992, pp. 433–454.

Berruto G., Le varietà del repertorio, (in:) A. A. Sobrero (red.), Introduzione all’italiano contemporaneo. La variazione e gli usi. Roma-Bari, 1993, pp. 3 – 36.

D’Achille P., L’italiano contemporaneo, Bologna, 2003.

Della Valle V., Dizionari italiani: storia, tipi, struttura, Roma, 2005 [tipologia / struttura].

Balboni P.E., Le microlingue scientifico-professionali. Natura e insegnamento, Petrini, 2000.

Bruni F., et al., Manuale di scrittura e comunicazione per l’università per l’azienda, Bologna, 2013.

Devoto G., I dialetti delle regioni d’Italia, Firenze, 1972 (Introduzione / informazioni generali).

Diadori P., 2000, Bisogni, mete e obiettivi, (w:) A. De Marco (red.), Manuale di glottodidattica. Insegnare una lingua straniera, Roma, 2000, s. 87–115.

Lavinio C., Comunicazione e linguaggi disciplinari. Per un’educazione linguistica traversale, Roma, 2004.

Sobrero A.A, Introduzione all’italiano contemporaneo. La variazione e gli usi, Roma-Bari, 1993.

Tiberii P., Dizionario delle collocazioni, Bologna, 2012.

Colletti V., Storia dell'italiano letterario : dalle origini al Novecento, Rotino, 2000.

Lesina R., Il manuale di stile, Bologna, 1994.

Sobrero A., Introduzione all'italiano contemporaneo. Le struttura, Roma, 1998.

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.