Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Terminologia A i C - język angielski, poz. 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3200-M1-2TAC1A Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Terminologia A i C - język angielski, poz. 1
Jednostka: Wydział Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien znać język na poziomie co najmniej B2.

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu teorii języków specjalistycznych i terminologii zgodnie z programem studiów 1 roku II stopnia,semestr 1.

Student powinien posiadać umiejętności posługiwania się podstawowymi narzędziami online niezbędnymi w pracy terminologa.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu pogłębianie wiedzy na temat terminologii języków A i C na przykładzie dwóch wybranych przez studentów modułów spośród następujących: terminologia prawna, ekonomiczna, techniczna, medyczna, polityczna, z dziedziny kultury i sztuki oraz literaturoznawcza.

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu pogłębianie wiedzy na temat terminologii języków A i C na przykładzie dwóch wybranych przez studentów modułów spośród następujących: terminologia prawna, ekonomiczna, techniczna, medyczna, polityczna, z dziedziny kultury i sztuki oraz literaturoznawcza, realizowanych w kolejnych semestrach zgodnie z programem studiów.

Ćwiczenia realizują różne cele: od rozróżniania tekstów ogólnych od tekstów specjalistycznych, poznania terminologii specjalistycznej z wybranych kręgów tematycznych, poszerzania zasobu słownictwa specjalistycznego, poprzez doskonalenie sprawności językowej w zakresie wybranych dziedzin w języku A i B, do usprawnienia procesu tłumaczenia tekstów specjalistycznych i tworzenia kart terminologicznych. Studenci przygotowują się do tłumaczenia specjalistycznego, a także rozwiązują napotykane problemy terminologiczne. W razie konieczności przygotowują się do współpracy z ekspertami lub z grupą tłumaczy w procesie wyszukiwania terminologii specjalistycznej. Studenci poznają także tradycyjne i sieciowe zasoby terminologiczne dotyczące języka A i B, a także normy terminologiczne dotyczące wybranej dziedziny, włączając zasady ich kompilowania i oceny.

Literatura:

Jak w opisie „Informacje dla grupy”

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student/studentka:

(WIEDZA) – absolwent/-ka zna i rozumie:

 • w pogłębionym stopniu złożoną strukturę języka jako systemu oraz jego historyczną zmienność (K2_W01)

 • terminologię z dziedziny językoznawstwa, w szczególności z zakresu terminologii (K2_W02)

 • główne kierunki rozwoju i najważniejsze osiągnięcia naukowe w zakresie lingwistyki (K2_W06)

 • wzajemne powiązania lingwistyki stosowanej (w szczególności terminologii) z innymi dziedzinami nauki (K2_W09)

 • główne ośrodki badawcze z dziedziny terminologii (K2_W10)

 • w poszerzonym zakresie rolę języka w komunikacji między ludźmi i kulturami, a także różnice kulturowe będące istotnym czynnikiem kształtowania się relacji we współczesnym świecie (K2_W11)

 • w pogłębionym stopniu realia społeczno-ekonomiczne i prawne w obszarach związanych ze studiowanymi językami (K2_W12)

 • kluczowe pojęcia, jakimi posługują się dziedziny wiedzy będące przedmiotem studiów (terminologia), tj. pojęcie tekstu, tekstu specjalistycznego, bazy terminologicznej, słownika terminologicznego, , a także strukturę języków A i B; (S2.3_W01)

 • główne tendencje rozwojowe terminologii (od tradycyjnych słowników do wielojęzykowych specjalistycznych baz danych terminologicznych) (S2.3_W02)

 • fundamentalne dylematy współczesnej translatoryki związane z działaniem na styku: a) różnych kultur (różnice kulturowe, problemy natury etycznej, religijnej, dyplomacja), b) dziedzin wiedzy (przekład specjalistyczny), c) przedstawicieli różnych warstw społecznych (komunikacja: laik – profesjonalista, profesjonalista-profesjonalista) (S2.3_W04)

 • zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego w odniesieniu do działalności terminologicznej (S2.3_W07)

 • podstawowe zasady działalności terminologa na współczesnym rynku pracy w Polsce i w innych krajach (szanse rozwoju, oczekiwania pracodawców, organizacje zawodowe) (S2.3_W08)

 • środowisko pracy terminologa (S2.3_W09)

  (UMIEJĘTNOŚCI) – absolwent/-ka potrafi:

 • w stopniu pogłębionym identyfikować charakterystyczne elementy kulturowe oraz właściwie interpretować zachodzące przemiany społeczno-historyczne w odniesieniu do realiów studiowanego obszaru językowego (K2_U02)

 • w stopniu zaawansowanym wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować informacje w języku ojczystym i językach obcych wykorzystując najnowsze technologie informacyjno-komunikacyjne (K2_U03)

 • samodzielnie używać zaawansowanych narzędzi badawczych lingwistyki stosowanej, w tym odpowiednio dobrać metody i narzędzia pozwalające na rozwiązywanie problemów oraz na stworzenie pogłębionych interpretacji (K2_U04)

 • porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie językoznawstwa oraz niespecjalistami w języku rodzimym i obcym w typowych oraz niestandardowych sytuacjach profesjonalnych wymagających znajomości technik, strategii i różnych kanałów komunikacyjnych oraz umie przeciwdziałać konfliktom, wykorzystując język jako narzędzie komunikacji (K2_U05)

 • posługiwać się językiem B w mowie i piśmie na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (K2_U07)

 • współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role (w tym rolę terminologa) (K2_U09)

 • kierować grupą, przyjmując odpowiedzialność za efekty jej pracy (K2_U10)

 • samodzielnie zdobywać wiedzę z zakresu językoznawstwa (terminologii) oraz ocenić przydatność poznanych metod, praktyk i procedur we własnej działalności zawodowej (K2_U11)

 • samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, wykorzystując znajomość języków obcych (K2_U12)

 • wykorzystywać posiadaną wiedzę w zakresie terminologii (S2.3_U01)

 • formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy terminologiczne oraz innowacyjnie wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez: - właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji, - dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (S2.3_U02)

 • wykorzystywać posiadaną wiedzę w zakresie terminologii w celu dokonania odpowiedniej obserwacji tekstu i jego analizy (S2.3_U03)

 • formułować i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania typowe dla zawodowej działalności terminologicznej związanej z kierunkiem studiów (S2.3_U04)

 • komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców, prowadzić debatę dotyczącą teoretycznych i praktycznych aspektów terminologii, posługiwać się językiem obcym w mowie i piśmie na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią (S2.3_U06)

 • prezentować wyniki swoich obserwacji i analiz, a także wydawać sądy w zakresie terminologii (S2.3_U07)

 • kierować pracą zespołu; współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach (S2.3_U08)

 • dokonać tłumaczenia tekstu pisemnego lub ustnego w językach A i B, przetłumaczyć tekst z języka źródłowego na docelowy, korzystając z baz terminologicznych (S2.3_U10)

 • dokonać weryfikacji i oceny przedstawionego tłumaczenia (S2.3_U11)

 • tworzyć karty terminologiczne do terminologicznych baz danych, a także kompilować glosariusze specjalistyczne w języku A i B (S2.3_U12)

  (KOMPETENCJE SPOŁECZNE) – absolwent/-ka jest gotów/-owa do:

 • uznawania znaczenia najnowszej wiedzy dziedzinowej oraz do krytycznej oceny odbieranych treści, w szczególności badań i publikacji z dziedziny terminologii (K2_K01)

 • adekwatnego identyfikowania i rozstrzygania problemów komunikacji międzyjęzykowej (K2_K03)

 • pełnienia zawodu terminologa zgodnie z etosem zawodu i zasadami etyki zawodowej (K2_K05)

 • uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu (K2_K06)

 • inicjowania działań na rzecz interesu społecznego wiążącego się z efektywnym wykorzystaniem wiedzy z zakresu terminologii (K2_K07)

 • stosowania adekwatnych, uargumentowanych naukowo kryteriów oceny tłumaczenia (K2_K08)

 • krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści z zakresu terminologii (S2.3_K01)

 • wypełniania zobowiązań społecznych i działania na rzecz interesu społecznego wiążącego się z efektywnym wykorzystaniem wiedzy z zakresu terminologii w praktyce tłumaczeniowej (S2.3_K03)

 • inicjowania działań na rzecz interesu społecznego wiążącego się z efektywnym wykorzystaniem wiedzy z zakresu terminologii w praktyce tłumaczeniowej (S2.3_K04)

 • odpowiedniego pełnienia roli terminologa z uwzględnieniem zwiększających się potrzeb społecznych, w tym: - rozwijania dorobku zawodu terminologa, - podtrzymywania etosu tłumacza tekstów specjalistycznych; - przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodu tłumacza określonych w kodeksie tłumacza oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad, przystąpienia do organizacji zrzeszających tłumaczy i podejmowania działań na rzecz popularyzacji zawodu tłumacza w społeczeństwie (S2.3_K05)

 • aktywnego uczestniczenia w życiu naukowym i kulturalnym, właściwej oceny znaczenia nowych zjawisk w różnych dziedzinach życia dla teorii i praktyki tłumaczeniowej i terminologicznej (S2.3_K06)

 • stałego rozwijania i doskonalenia warsztatu terminologa i terminografa oraz tłumacza tekstów specjalistycznych (S2.3_K08)

 • Metody i kryteria oceniania:

  Jak w opisie „Informacje dla grupy”

  Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

  Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
  Wybrany podział planu:


  powiększ
  zobacz plan zajęć
  Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
  Koordynatorzy: Anna Borowska, Sebastian Dudek, Mariusz Górnicz, Weronika Szemińska, Orhan Wasilewski
  Prowadzący grup: Anna Borowska, Sebastian Dudek, Mariusz Górnicz, Weronika Szemińska, Orhan Wasilewski
  Lista studentów: (nie masz dostępu)
  Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
  Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

  Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

  Okres: 2021-02-18 - 2021-06-13
  Wybrany podział planu:


  powiększ
  zobacz plan zajęć
  Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
  Koordynatorzy: Anna Borowska, Sebastian Dudek, Mariusz Górnicz, Weronika Szemińska, Orhan Wasilewski
  Prowadzący grup: Anna Borowska, Sebastian Dudek, Mariusz Górnicz, Weronika Szemińska, Orhan Wasilewski
  Lista studentów: (nie masz dostępu)
  Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
  Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
  Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
  Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.