Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Terminologia A i C - język niemiecki, poz. 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3200-M1-2TAC1N Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Terminologia A i C - język niemiecki, poz. 1
Jednostka: Wydział Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student zna język A i C na poziomie co najmniej B2.

Student posiada wiedzę z zakresu teorii języków specjalistycznych i terminologii zgodnie z programem studiów 1 roku II

stopnia,semestr 1.

Student posiada umiejętności posługiwania się podstawowymi narzędziami online niezbędnymi w pracy terminologa.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu pogłębianie wiedzy z terminologii dotyczącej następujących dziedzin wiedzy: prawo, ekonomia, technika, medycyna, polityka.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do przekładu tekstów specjalistycznych z ww. dziedzin wiedzy, jak również do podjęcia w przyszłości pracy terminologa. Proces zapoznawania studentów z terminologią specjalistyczną obywa się na kilku etapach:

- wprowadzenie teoretyczne do terminologii specjalistycznej z danej dziedziny wiedzy w formie wykładu;

- prezentacja norm obowiązujących w pracy terminologa w formie wykładu;

- prezentacja metod wyodrębniania terminów w tekście specjalistycznym w formie wykładu oraz ćwiczeń praktycznych;

- prezentacja metod sporządzania kart terminologicznych w formie wykładu oraz ćwiczeń praktycznych;

- prezentacja metod tworzenia banków danych terminologicznych w formie wykładu oraz ćwiczeń praktycznych.

Zajęcia pozwalają studentom zdobyć wiedzę niezbędną do samodzielnego tworzenia terminów, banków danych terminologicznych, sporządzania tłumaczeń specjalistycznych, rozwiązywania problemów tłumaczeniowych i terminologicznych. Zdobyte umiejętności pozwolą przyszłym adeptom sztuki przekładu i pracy terminologicznej przygotować się do współpracy z ekspertami z danej dziedziny wiedzy.

Przedmiot ma przypisane 2 pkt ECTS, co oznacza:

30 godzin – obecność i praca na zajęciach (1 ECTS) oraz

15 godzin – przygotowanie do zajęć i 15 godzin – przygotowanie do pisemnego kolokwium zaliczeniowego.

Literatura:

(wybór)

- Arntz, R./Picht, H./Schmitz, K.-D., 2014. Einführung in die Terminologielehre. Hildesheim u,a,: Olms.

- Drewer, P./Schmitz, K.-D., 2017. Terminologiemanagment. Gurndlagen - Methoden - Werkzeuge. Beerlin: Springer Vieweg.

- Felber, H./Budin, G., 1989. Terminologie in Theorie und Praxis. Tübingen: Gunter Narr Verlag.

- Felber, H., 2000. Allgemeine Terminologielehre, Wissenslehre und Wissenstechnik. Wien: TermNet Publisher.

- Reinecke, D./Schmitz, K.D., 2005. Einfühurng in die Softwarelokalisierung. Tübingen: Gunter Narr Verlag.

- Snell-Hornby, M./Hönig, H.G./Kußmaul, P./Schmitt, P.A. (red.)., 1999 (wyd. 2). Handbuch Translation. Tübingen: Stauffenburg.

- Stolze, R., 1999. Die Fachübersetzung. Eine Einführung. Tübingen: Gunter Narr Verlag.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

K2_W01

złożoną strukturę języka jako systemu

K2_W03

specjalistyczną terminologię z dziedziny językoznawstwa

S2.3_W10

środowisko pracy terminologa i tłumacza oraz proces tłumaczenia ustnego i/lub pisemnego;

UMIEJĘTNOŚCI:

K2_U04

wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować informacje w języku ojczystym i językach obcych

K2_U13

samodzielnie planować i realizować własne kształcenie wykorzystując znajomość języków obcych

S2.3_U01

wykorzystywać posiadaną wiedzę w zakresie językoznawstwa (w szczególności terminologii i translatoryki) w działalności badawczej i

zawodowej;

S2.3_U03

właściwie dobierać źródła i informacje oraz stosować adekwatne metody i narzędzia do rozwiązywania złożonych zadań

terminologicznych i translacyjnych oraz innowacyjnie wykonywać tego typu zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych;

S2.3_U04

formułować i testować hipotezy oraz prezentować wyniki swoich obserwacji i analiz, a także wydawać sądy w zakresie językoznawstwa (w

szczególności terminologii i translatoryki);

S2.3_U07

samodzielnie planować i realizować własne kształcenie z wykorzystaniem znajomości języków obcych oraz ukierunkowywać innych w tym

zakresie;

S2.3_U08

dokonać tłumaczenia tekstu pisemnego lub ustnego w języku A, B i C, przetłumaczyć tekst z języka źródłowego na docelowy, korzystając

z baz terminologicznych;

S2.3_U10

tworzyć karty terminologiczne do terminologicznych baz danych, a także kompilować glosariusze specjalistyczne w języku A, B i C;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

K2_K05

uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów

S2.3_K01

krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, a także zasięgania opinii ekspertów z zakresu językoznawstwa (w szczególności

terminologii i translatoryki) przy rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów terminologicznych i translacyjnych;

S2.3_K03

wypełniania zobowiązań społecznych i działania na rzecz interesu społecznego wiążącego się z efektywnym wykorzystaniem wiedzy z

zakresu językoznawstwa (w szczególności terminologii i translatoryki);

S2.3_K05

pełnienia roli tłumacza tekstów specjalistycznych i terminologa z uwzględnieniem zwiększających się potrzeb społecznych, w tym:

- rozwijania dorobku zawodu tłumacza tekstów specjalistycznych i terminologa,

- podtrzymywania etosu tłumacza;

- przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodu tłumacza, określonych w kodeksie tłumacza oraz działania na rzecz przestrzegania tych

zasad, przystąpienia do organizacji zrzeszających tłumaczy i podejmowania działań na rzecz popularyzacji zawodu tłumacza w

społeczeństwie;

S2.3_K06

aktywnego uczestniczenia w życiu naukowym i kulturalnym, oceny znaczenia nowych zjawisk w różnych dziedzinach życia dla teorii i

praktyki tłumaczeniowej i terminologicznej;

S2.3_K07

stosowania adekwatnych, uargumentowanych naukowo kryteriów oceny różnych zasobów terminologicznych oraz różnych gatunków

tłumaczonych tekstów;

S2.3_K08

stałego rozwijania i doskonalenia warsztatu terminologa i tłumacza;

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa składa się z następujących komponentów:

- ocena ciągła z zajęć: 50%

- ocena z kolokwium podsumowującego semestr: 50%.

Na ocenę z zajęć składa się: aktywność na zajęciach, przygotowanie do zajęć, dwa kolokwia śródsemestralne.

Każde kolokwium, w tym kolokwium podsumowujące semestr, student może poprawić raz.

Przyjęte zasady punktacji:

51%-60% = 3

61%-70% = 3+

71%-80% = 4

81%-90% = 4+

91%-100% = 5

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 14 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Jacewicz
Prowadzący grup: Iwona Jacewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-18 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 14 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Jacewicz
Prowadzący grup: Iwona Jacewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.