Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Terminologia A i C - język rosyjski, poz. 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3200-M1-2TAC1R Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Terminologia A i C - język rosyjski, poz. 1
Jednostka: Wydział Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien znać język rosyjski co najmniej na poziomie B2 oraz posiadać wypracowane podstawowe umiejętności w zakresie wykonywania tłumaczeń o charakterze specjalistycznym / ukierunkowanym tematycznie.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu pogłębianie wiedzy na temat terminologii języków A i C na przykładzie dwóch wybranych modułów spośród proponowanych w danym cyklu kształcenia z zakresu terminologii prawnej, ekonomicznej, ogólnotechnicznej, specjalistycznej-dziedzinowej, medycznej, politycznej, z zakresu nauk społecznych, a także przedstawienie poszczególnych systemów terminologicznych w języku A i C w ujęciu kontrastywnym oraz systematyzacja terminologii danego modułu dla potrzeb tłumacza.

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu pogłębianie wiedzy na temat terminologii języków A i C na przykładzie dwóch wybranych modułów spośród proponowanych w danym cyklu kształcenia z zakresu terminologii prawnej, ekonomicznej, ogólnotechnicznej, specjalistycznej-dziedzinowej, medycznej, politycznej, z zakresu nauk społecznych.

Ćwiczenia realizują różne cele: od rozróżniania tekstów ogólnych od tekstów specjalistycznych, poznania terminologii specjalistycznej z wybranych kręgów tematycznych, poszerzania zasobu słownictwa specjalistycznego, poprzez doskonalenie sprawności językowej w zakresie wybranych dziedzin w języku A i C, do usprawnienia procesu tłumaczenia tekstów specjalistycznych i tworzenia glosariuszy terminologicznych z możliwością eksportu danych do pamięci tłumaczeniowych.

Studenci przygotowują się do tłumaczenia specjalistycznego, a także rozwiązują napotykane problemy terminologiczne przy użyciu dostępnych w języku A i C źródeł terminologii oraz doskonalą umiejętności w zakresie oceny jakościowej źródeł terminologicznych.

Nakład pracy studenta:

30h – przygotowanie do zajęć i praca na zajęciach (1ECTS)

30h – przygotowanie do egzaminu pisemnego oraz testów kontrolnych (1ECTS)

Szczegółowe ustalenia dotyczące przewidzianych zadań przedstawiają wykładowcy na początku kursu.

Literatura:

Szczegóły dotyczące literatury przedstawiają osoby prowadzące poszczególne kursy.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student wykazuje następujące umiejętności:

(WIEDZA) – absolwent/-ka zna i rozumie:

- w pogłębionym stopniu złożoną strukturę języka jako systemu oraz jego historyczną zmienność (K2_W01)

- terminologię z dziedziny językoznawstwa, w szczególności z zakresu terminologii (K2_W02)

- główne kierunki rozwoju i najważniejsze osiągnięcia naukowe w zakresie lingwistyki (K2_W06)

- wzajemne powiązania lingwistyki stosowanej (w szczególności terminologii) z innymi dziedzinami nauki (K2_W09)

- główne ośrodki badawcze z dziedziny terminologii (K2_W10)

- w poszerzonym zakresie rolę języka w komunikacji między ludźmi i kulturami, a także różnice kulturowe będące istotnym czynnikiem kształtowania się relacji we współczesnym świecie (K2_W11)

- w pogłębionym stopniu realia społeczno-ekonomiczne i prawne w obszarach związanych ze studiowanymi językami (K2_W12)

- kluczowe pojęcia, jakimi posługują się dziedziny wiedzy będące przedmiotem studiów (terminologia), tj. pojęcie tekstu, tekstu specjalistycznego, bazy terminologicznej, słownika terminologicznego, , a także strukturę języków A i C; (S2.3_W01)

- główne tendencje rozwojowe terminologii (od tradycyjnych słowników do wielojęzykowych specjalistycznych baz danych terminologicznych) (S2.3_W02)

- fundamentalne dylematy współczesnej translatoryki związane z działaniem na styku: a) różnych kultur (różnice kulturowe, problemy natury etycznej, religijnej, dyplomacja), b) dziedzin wiedzy (przekład specjalistyczny), c) przedstawicieli różnych warstw społecznych (komunikacja: laik – profesjonalista, profesjonalista-profesjonalista) (S2.3_W04)

- zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego w odniesieniu do działalności terminologicznej (S2.3_W07)

- podstawowe zasady działalności terminologa na współczesnym rynku pracy w Polsce i w innych krajach (szanse rozwoju, oczekiwania pracodawców, organizacje zawodowe) (S2.3_W08)

- środowisko pracy terminologa (S2.3_W09)

(UMIEJĘTNOŚCI) – absolwent/-ka potrafi:

- w stopniu pogłębionym identyfikować charakterystyczne elementy kulturowe oraz właściwie interpretować zachodzące przemiany społeczno-historyczne w odniesieniu do realiów studiowanego obszaru językowego (K2_U02)

- w stopniu zaawansowanym wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować informacje w języku ojczystym i językach obcych wykorzystując najnowsze technologie informacyjno-komunikacyjne (K2_U03)

- samodzielnie używać zaawansowanych narzędzi badawczych lingwistyki stosowanej, w tym odpowiednio dobrać metody i narzędzia pozwalające na rozwiązywanie problemów oraz na stworzenie pogłębionych interpretacji (K2_U04)

- porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie językoznawstwa oraz niespecjalistami w języku rodzimym i obcym w typowych oraz niestandardowych sytuacjach profesjonalnych wymagających znajomości technik, strategii i różnych kanałów komunikacyjnych oraz umie przeciwdziałać konfliktom, wykorzystując język jako narzędzie komunikacji (K2_U05)

- posługiwać się językiem B w mowie i piśmie na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (K2_U07)

- współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role (w tym rolę terminologa) (K2_U09)

- kierować grupą, przyjmując odpowiedzialność za efekty jej pracy (K2_U10)

- samodzielnie zdobywać wiedzę z zakresu językoznawstwa (terminologii) oraz ocenić przydatność poznanych metod, praktyk i procedur we własnej działalności zawodowej (K2_U11)

- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, wykorzystując znajomość języków obcych (K2_U12)

- wykorzystywać posiadaną wiedzę w zakresie terminologii (S2.3_U01)

- formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy terminologiczne oraz innowacyjnie wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez: - właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji, - dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (S2.3_U02)

- wykorzystywać posiadaną wiedzę w zakresie terminologii w celu dokonania odpowiedniej obserwacji tekstu i jego analizy (S2.3_U03)

- formułować i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania typowe dla zawodowej działalności terminologicznej związanej z kierunkiem studiów (S2.3_U04)

- komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców, prowadzić debatę dotyczącą teoretycznych i praktycznych aspektów terminologii, posługiwać się językiem obcym w mowie i piśmie na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią (S2.3_U06)

- prezentować wyniki swoich obserwacji i analiz, a także wydawać sądy w zakresie terminologii (S2.3_U07)

- kierować pracą zespołu; współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach (S2.3_U08)

- dokonać tłumaczenia tekstu pisemnego lub ustnego w językach A i C, przetłumaczyć tekst z języka źródłowego na docelowy, korzystając z baz terminologicznych (S2.3_U10)

- dokonać weryfikacji i oceny przedstawionego tłumaczenia (S2.3_U11)

- tworzyć karty terminologiczne do terminologicznych baz danych, a także kompilować glosariusze specjalistyczne w języku A i C (S2.3_U12)

(KOMPETENCJE SPOŁECZNE) – absolwent/-ka jest gotów/-owa do:

- uznawania znaczenia najnowszej wiedzy dziedzinowej oraz do krytycznej oceny odbieranych treści, w szczególności badań i publikacji z dziedziny terminologii (K2_K01)

- adekwatnego identyfikowania i rozstrzygania problemów komunikacji międzyjęzykowej (K2_K03)

- pełnienia zawodu terminologa zgodnie z etosem zawodu i zasadami etyki zawodowej (K2_K05)

- uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu (K2_K06)

- inicjowania działań na rzecz interesu społecznego wiążącego się z efektywnym wykorzystaniem wiedzy z zakresu terminologii (K2_K07)

- stosowania adekwatnych, uargumentowanych naukowo kryteriów oceny tłumaczenia (K2_K08)

- krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści z zakresu terminologii (S2.3_K01)

- wypełniania zobowiązań społecznych i działania na rzecz interesu społecznego wiążącego się z efektywnym wykorzystaniem wiedzy z zakresu terminologii w praktyce tłumaczeniowej (S2.3_K03)

- inicjowania działań na rzecz interesu społecznego wiążącego się z efektywnym wykorzystaniem wiedzy z zakresu terminologii w praktyce tłumaczeniowej (S2.3_K04)

- odpowiedniego pełnienia roli terminologa z uwzględnieniem zwiększających się potrzeb społecznych, w tym: - rozwijania dorobku zawodu terminologa, - podtrzymywania etosu tłumacza tekstów specjalistycznych; - przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodu tłumacza określonych w kodeksie tłumacza oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad, przystąpienia do organizacji zrzeszających tłumaczy i podejmowania działań na rzecz popularyzacji zawodu tłumacza w społeczeństwie (S2.3_K05)

- aktywnego uczestniczenia w życiu naukowym i kulturalnym, właściwej oceny znaczenia nowych zjawisk w różnych dziedzinach życia dla teorii i praktyki tłumaczeniowej i terminologicznej (S2.3_K06)

- stałego rozwijania i doskonalenia warsztatu terminologa i terminografa oraz tłumacza tekstów specjalistycznych (S2.3_K08)

Metody i kryteria oceniania:

Według opisu dla konkretnego kursu.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Karpiński
Prowadzący grup: Łukasz Karpiński, Małgorzata Kornacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

jak w opisie głównym

Pełny opis:

jak w opisie głównym

Literatura:

Szczegóły dotyczące literatury przedstawiają osoby prowadzące poszczególne kursy.

Uwagi:

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Meet oraz innych zalecanych przez UW.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-18 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Karpiński, Małgorzata Kornacka
Prowadzący grup: Łukasz Karpiński, Małgorzata Kornacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

jak w opisie głównym

Pełny opis:

jak w opisie głównym

Literatura:

Szczegóły dotyczące literatury przedstawiają osoby prowadzące poszczególne kursy.

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.