Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tłumaczenia specjalistyczne pisemne/ustne B1 - język angielski, poz.1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3200-M1-2TPB1A Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenia specjalistyczne pisemne/ustne B1 - język angielski, poz.1
Jednostka: Wydział Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien znać język angielski, jak również język polski na poziomie zaawansowanym (co najmniej C1). Student powinien posiadać dobrą znajomość gramatyki i słownictwa z zakresu języka ogólnego oraz zdolność rozumienia ze słuchu zarówno w zakresie języka angielskiego (co najmniej na poziomie C1), jak i języka polskiego. Ponadto powinien on posiadać podstawową wiedzę z zakresu tłumaczeń ekonomicznych, prawnych, naukowych oraz technicznych.Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Tłumaczenia specjalistyczne pisemne B

Blok zajęć pogłębiających znajomość tłumaczenia tekstów specjalistycznych, składający się z kursu do wyboru spośród tekstów prawnych/prawniczych, ekonomicznych, społeczno-politycznych, naukowo-technicznych, medycznych, literackich. Kształci umiejętność przeniesienia znaczenia wyrażonego w języku wyjściowym A/B na język docelowy A/B, tak aby powstał tekst zgodny z zasadami systemu języka docelowego, weryfikacji samodzielnego tłumaczenia tekstu specjalistycznego.

Tłumaczenia specjalistyczne ustne B

Rozwijanie kompetencji translacyjnej w zakresie tłumaczenia ustnego tekstów o wysokim stopniu nasycenia terminologią. Moduły do wyboru: teksty prawne/prawnicze, ekonomiczno-polityczne, naukowo-techniczne, teksty z dziedziny kultury i sztuki. Studenci poznają odmiany tłumaczenia ustnego (konsekutywne, symultaniczne), analizują proces tłumaczenia, poznają kompetencje tłumacza ustnego (psychologiczne, socjologiczne), techniki notacji i a vista. Języki A/B.

Pełny opis:

Podstawowym celem programu jest stworzenie bloku zajęć specjalistycznych poświęconych wyrabianiu sprawności tłumaczenia pisemnego i ustnego w zakresie tekstów sformułowanych w czterech rodzajach technolektów:

- język prawny i prawniczy,

- język ekonomiczny,

- język literacki/kultura i sztuka

- język naukowy - medyczny

W ramach tego programu studenci zaznajamiani są z wybraną terminologią fachową w wyżej wymienionych dziedzinach i różnymi rodzajami tekstów specjalistycznych. Studentom prezentowane są strategie translatorskie, które umożliwią im efektywne dokonywanie tłumaczeń tekstów specjalistycznych. Przedmiot składa się z kursów fakultatywnych, z których studenci wybierają dwa w danym roku akademickim.

Podstawowe cele:

-rozwój kompetencji językowej w zakresie języka obcego, szczególnie w zakresie frazeologii i stylistyki tekstów specjalistycznych;

-rozwój wiedzy ogólnej, specyfiki kulturowej i socjolingwistycznej (odbiorców) L1 i L2;

-rozwój wiedzy specjalistycznej w wybranych dziedzinach, których dotyczą zajęcia;

-doskonalenie znajomości języka ojczystego, szczególnie w planie tekstowym i stylistycznym;

-przedstawienie wybranych zagadnień analizy tekstów specjalistycznych;

-ćwiczenie umiejętności korzystania ze źródeł słownikowych i tekstowych.

Kurs wspomagany jest różnorodnymi autentycznymi materiałami, które przyczyniają się do rozwijania kompetencji tłumaczeniowych oraz wprowadzają elementy (inter)kulturowe. Studenci zachęcani są do samodzielnego poszukiwania rozwiązań problemów tłumaczeniowych. Ponadto kurs kładzie nacisk na pogłębianie wiedzy we własnym zakresie z użyciem nowoczesnych i tradycyjnych źródeł.

Nakład pracy studenta:

4 ECTS – uczestnictwo w zajęciach (30 h + 30 h);

1 ECTS – przygotowanie do zajęć (20 h);

1 ECTS – przygotowanie do testów (20 h).

Literatura:

OGÓLNA

Baker, M., Saldanha, G. (red.) (2011). Routledge Encyclopedia of Translation Studies. Routledge.

Belczyk, A. 2004. Poradnik tłumacza: z angielskiego na nasze. Kraków: Wydawnictwo IDEA.

Gillies, A. 2007. Sztuka notowania. Poradnik dla tłumaczy konferencyjnych. Kraków: Tertium.

Hejwowski, K. 2004. Translation: a Cognitive-Communicative Approach. Olecko: Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej.

Hejwowski, K. 2009. Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu. Warszawa: PWN.

Jones, R. 2002. Conference Interpreting Explained. Manchester: St. Jerome. Rozan, J. F. 2004. Note taking in Consecutive Interpreting. Notatki w tłumaczeniu konsekutywnym. Kraków: Tertium.

EKONOMIA

Archutowska, J. 2005. English for Finance. Warszawa: Poltext.

Boakes, K. 2009. Reading and Understanding Economics. London: Prentice Hall.

Ćwiklińska, J. 2004. Effective Business Writing. Oficyna Wydawnicza SGH.

Kopestyńska, Z. 1990. English for Banking and International Finance. Warszawa: PWE.

Kopestyńska, Z. 1996. English for the Capital Market. Warszawa: PWE.

Douglas Kozłowska, Ch., 1998. Difficult Words in Polish-English Translation. PWN.

MacKenzie, I. 2002. English for Business Studies. Cambridge University Press.

Mackenzie, I. 2002. Financial English. Thomson.

Mamet, P. 2006. Business English Readings. C.H. Beck.

Mishkin, F. 2003. The Economics of Money, Banking and Financial Markets. Addison Wesley Publishing.

Neymann, M., Ruhan T., 2005. Legal Business English. Poltext.

Resche, C., 2013. Economic Terms and Beyond: Capitalising on the Wealth of Notions. Peter Lang.

Materiały dodatkowe:

Publikacje oraz witryny internetowe Głównego Urzędu Statystycznego i podobnych zagranicznych urzędów (np. The Office for National Statistics), Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, NASDAQ, New York Stock Exchange oraz London Stock Exchange.

Czasopisma: "The Economist", "Financial Times", "The Forbes" (edycja polska oraz anglojęzyczna), "Puls Biznesu”.

Autentyczne dokumenty związane z fuzjami i przejęciami, rynkami finansowymi, papierami wartościowymi, bankowością, funkcjonowaniem przedsiębiorstw.

PRAWO

1. https://tepis.org.pl/wp-content/uploads/Kodeks-zawodowy-t%C5%82umacza-przysie%CC%A8g%C5%82ego.pdf

2. Myrczek, Ewa, Lexicon of Law Terms, Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2006;

3. Bazlik, M., Ambrus, P., Bęcławski, M., The Grammatical Structure of Legal English, Translegis, Warszawa 2010;

4. Myrczek-Kadłubicka. Egzamin na tłumacza przysięgłego. Przewodnik po prawie cywilnym. Język angielski. Prawo rzeczowe i spadkowe, C.H.Beck 2014;

5. Kizińska, Anna, Egzamin na tłumacza przysięgłego. Polskie i angielskie terminy nieprzystające. Prawo rodzinne i spadkowe, C.H.Beck Warszawa 2018;

6. materiały autentyczne ze stron internetowych (m.in. stron sądów i kancelarii) i blogów;

7. materiały własne.

TŁUMACZENIE MEDYCZNE

Źródła tekstów prezentujących układy narządowe:

Winyard, G. 1992. A Guide for Health and Beauty Therapists, vol. II, The Body, Longman Scientific & Technical.

Baggaley (ed.) 2001. Human Body, Dorling Kindersley.

Encyclopaedia Britannica. 2004. Deluxe Edition CD-ROM.

Źródła internetowe:

Hasła dotyczące pojęć medycznych z witryny Wikipedia: en.wikipedia.org

The Merck Manual of Diagnosis and Therapy: www.merck.com/mmpe/index.html

Ćwiczenia terminologiczne:

Ciecierska, J., B. Jenike, K. Tudruj. 1989. English in Medicine. PZWL.

Ciecierska, J., B. Jenike, K. Tudruj. 1999. English for Medical Purposes. PZWL.

Glendinning, E.H., B.A.S. Holmström. 1998. English in Medicine. Cambridge University Press.

Kuropatnicki, 1997. A Guide to Practical Medical English. PZWL.

Murray, J.P., J. Radomski, W. Szyszkowski. 1999. English in Medical Practice. PZWL.

Pohl, A. 2002. Test Your Professional English: Medical. Penguin English.

Teksty do tłumaczenia i korekty pochodzą z różnych źródeł pisanych i internetowych i są corocznie uaktualniane.

TŁUMACZENIE TECHNICZNE

Brieger, N., Pohl A. 2002. Technical English. Vocabulary and Grammar. Oxford: Summertown Publishing Ltd.,

Domański, P. 1996. English in Science and Technology. Warszawa: WNT.

Praca zbiorowa 2001. Leksykon naukowo- techniczny. WNT, Warszawa.

Voellnagel, A. 1998. Jak nie tłumaczyć tekstów technicznych. Warszawa: TEPIS.

Materiały dodatkowe:

Witryna internetowa Howstuffworks: www.howstuffworks.com

Strony internetowe polskich i zagranicznych producentów urządzeń oraz organizacji branżowych (np. Cembureau, American Canoe Association).

Tłumaczenie literackie:

M. Baker et al., „Routledge Encyclopedia of Translation Studies”, New York and London 2005

S. Barańczak, „444 wiersze poetów języka angielskiego”, Kraków 2017

W. Blake, „Selected Poems”, London 1996

J. Boase-Beier, „Stylistic Approches to Translation”, New York and London 2010

J. Boase-Beier et al., „Redrawing the Boundaries”, Basingstoke and New York 2014

C. de Chary, „Salt of the Earth”, London 1939

D. Jankowska (tł.) „Lucia Berlin: Instrukcja dla pań sprzątających”

J. Jarniewicz, „Tłumacz między innymi: szkice o przekładach, językach i literaturze”, Wrocław 2018

M. Kłobukowski (tł.), „George Saunders: Lincoln w Bardo”, Kraków 2018

D. Large et al., „Untranslatability. Interdisciplinary Perspectives”, New York and London 2019

J. Marek, „Loves and Ambitions”, London 1954

H. Naglerowa, „Krauzowie i inni”, Warszawa 1936

T. Różewicz, „Recycling”, Todmorden 2001

Schulz B, „Sklepy cynamonowe”, Warszawa 1994

L. Vallee, „Lucifer Unemployed”, Evaston, Illinois 1990

A. Wat, „Bezrobotny lucyfer”, Kraków 2009

C. Wieniewska „Cinnamon Shops”, London 1963

J. Wittlin „Sól ziemi”, Kraków 2014

Materiały uzupełniające:

Materiały autorskie oraz materiały audiowizualne w zależności od potrzeb i zainteresowań grupy i omawianych dzieł literackich.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu student będzie dysponował następującymi umiejętnościami, kompetencjami i wiedzą:

Wiedza:

Student zna złożoną strukturę języka angielskiego jako systemu, rolę języka w komunikacji między ludźmi i kulturami, ma wiedzę teoretyczną o przekładzie i prakseologii tłumaczenia, zna techniki przekładowe w stopniu zaawansowanym, posiada kompetencję translatorską w zakresie tłumaczenia z języka angielskiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski tekstów specjalistycznych, zna zasady funkcjonowania tłumacza na rynku tłumaczeniowym (K_W01; K2_W02, K2_W10, K2_W11, K2_W13, S2.3_W01, S2.3_W02, S2.3_W04, S2.3_W07, S2.3_W08, S2.3_W10); ma wiedzę o źródłach informacji (słowniki papierowe, słowniki elektroniczne, źródła tekstów paralelnych itp.) dotyczących języka angielskiego i polskiego (K2_W01; S2.3_W01); potrafi korzystać z ochrony własności intelektualnej (K2_W09, S2.3_W07, S2.3_W09, S2.3_W10); zna główne kierunki rozwoju i współczesne tendencje badawcze w zakresie literaturoznawstwa oraz główne ośrodki badawcze literaturoznawstwa; związki literaturoznawstwa z innymi dziedzinami nauki (K2_W06, K2_W12).

Umiejętności:

Student potrafi właściwie zastosować techniki, strategie i metody przekładowe w tłumaczeniu pisemnym w parze język angielski – język polski; tłumaczy pisemnie, a vista (K2_U09, K2_U11, S2.3_U01);

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować autentyczne teksty w języku angielskim i polskim (K_U04, S2.3_U03);

sprawnie tłumaczy na język docelowy teksty specjalistyczne stosując odpowiednią terminologię, styl oraz rejestr (K2_U03, K2_U09, S2.3_U02 S2.3_U06, S2.3_U07, S2.3_U08, S2.3_U10); potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej rolę mediatora językowego (K2_U10); potrafi używać zaawansowanych narzędzi badawczych językoznawstwa oraz dobierać metody badawcze odpowiednio do podejmowanych problemów (K2_U05, S2.3_U04); samodzielnie zdobywać i wykorzystać wiedzę z zakresu literaturoznawstwa oraz oceniać przydatność poznanych metod, praktyk i procedur we własnej działalności zawodowej (K2_U02, K2_U12, S2.3_U02);

Kompetencje społeczne:

Student potrafi pracować w grupie/w parach/współpracować z innymi, przyjmując odpowiednie funkcje (np. tłumacza), potrafi kierować małym zespołem (K_K01, S2.3_K05); prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu tłumacza pisemnego (K_K01, S2.3_K01, S2.3_K03, S2.3_K04, S2.3_K06); potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę o językach, ciągle poszukuje nowych źródeł słownikowych i tekstowych, jest gotów do stałego rozwijania i doskonalenia warsztatu (S_K05; K_K06, S2.3_K01, S2.3_K08);

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny pracy studenta - udział w ocenie końcowej

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i wykonywanie zadań podczas zajęć) – 20%,

- zadania domowe – 30%,

- test śródsemestralny – 20%,

- test końcowy – 30%.

Skala ocen:

55%-69% = 3

70%-74% = 3+

75%-84% = 4

85%-89% = 4+

90%-100% = 5

Tłumaczenia prawne i prawnicze:

Test z terminologii (40%)

90%-100% – 5

85%-89% – 4+

75%-84% – 4

70%-74% – 3+

60%-69% – 3

Praca semestralna - tłumaczenie (40%)

Poprawne tłumaczenie, bez błędów stylistycznych, składniowych i leksykalnych, poprawny rejestr i frazeologia, poprawna interpunkcja i pisownia - 5

Poprawne tłumaczenie z niewielką liczbą błędów stylistycznych, składniowych i leksykalnych, w większości poprawny rejestr i frazeologia, w większości poprawna interpunkcja i pisownia - 4.5

Poprawne tłumaczenie z pewną liczbą błędów stylistycznych, składniowych i leksykalnych, niewielkie błędy co do rejestru i frazeologii, drobne błędy interpunkcyjne i ortograficzne - 4

Praca z błędami tłumaczeniowymi, zawierająca błędy stylistyczne, składniowe i leksykalne, błędy co do rejestru i frazeologii, błędy interpunkcyjne i ortograficzne 3.5

Praca z błędami tłumaczeniowymi, zawierająca więcej błędów stylistycznych, składniowych i leksykalnych, błędów co do rejestru i frazeologii, błędów interpunkcyjnych i ortograficznych - 3

Praca z błędami krytycznymi, zawierająca dużą liczbę błędów stylistycznych, składniowych i leksykalnych, poważne błędy co do rejestru i frazeologii, poważne błędy interpunkcyjne i ortograficzne -2

Ocena ciągła (20 %) - przygotowanie do zajęć i aktywność

Tłumaczenia ustne - kryteria oceniania/liczba punktów - udział w ocenie końcowej:

1. Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i wykonywanie zadań podczas zajęć) - 70%.

2. Końcowe zaliczenie ustne - 20%.

3. Inne (znajomość słownictwa z materiałów tłumaczonych w trakcie zajęć) - 10%.

Nieobecności – dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze. W przypadku większej liczby nieobecności wykładowca wyznacza indywidualny sposób zaliczenia.

Student zobowiązany jest uczęszczać na wszystkie zajęcia, być na nie przygotowanym i brać w nich udział.

Nieobecności należy usprawiedliwić na kolejnych zajęciach.

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej

zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość,

najprawdopodobniej Google Meet oraz innych zalecanych przez UW.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 72 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kamilla Kosewska, Mieczysław Nasiadka
Prowadzący grup: Sebastian Dudek, Mariusz Górnicz, Kamilla Kosewska, Marcin Możdżonek, Piotr Nagórka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Pełny opis:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Literatura:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Uwagi:

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zajęcia odbywać się będą przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, tj. Google Meet, Zoom, Classroom, w trybie synchronicznym, asynchronicznym lub łączonym. Prowadzący będą weryfikować obecność studentów na zajęciach synchronicznych przy pomocy kamery. Student ma obowiązek logować się z oficjalnego konta studenckiego i wyświetlać pełne imię i nazwisko.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.