Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tłumaczenia specjalistyczne pisemne/ustne B1 - język angielski, poz.1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3200-M1-2TPB1A Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenia specjalistyczne pisemne/ustne B1 - język angielski, poz.1
Jednostka: Wydział Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien znać język angielski, jak również język polski na poziomie zaawansowanym (co najmniej C1). Student powinien posiadać dobrą znajomość gramatyki i słownictwa z zakresu języka ogólnego oraz zdolność rozumienia ze słuchu zarówno w zakresie języka angielskiego (co najmniej na poziomie C1), jak i języka polskiego. Ponadto powinien on posiadać podstawową wiedzę z zakresu tłumaczeń ekonomicznych, prawnych, naukowych oraz technicznych.Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia z tłumaczenia pisemnego i ustnego (konferencyjnego) tekstów specjalistycznych. Kurs obejmuje blok zajęć z zakresu tłumaczeń pisemnych i ustnych, które wypracowują sprawność tłumaczenia tekstów specjalistycznych. Kurs ma na celu przedstawienie różnych strategii, technik i metod tłumaczeniowych, które są stosowane przy pisemnym i ustnym przekładzie (konferencyjnym) tekstów specjalistycznych z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski.

Pełny opis:

Podstawowym celem programu jest stworzenie bloku zajęć specjalistycznych poświęconych wyrabianiu sprawności tłumaczenia pisemnego i ustnego w zakresie tekstów sformułowanych w czterech rodzajach technolektów:

- język prawny i prawniczy,

- język ekonomiczny,

- język literacki/kultura i sztuka

- język naukowy - medyczny

W ramach tego programu studenci zaznajamiani są z wybraną terminologią fachową w wyżej wymienionych dziedzinach i różnymi rodzajami tekstów specjalistycznych. Studentom prezentowane są strategie translatorskie, które umożliwią im efektywne dokonywanie tłumaczeń tekstów specjalistycznych. Przedmiot składa się z kursów fakultatywnych, z których studenci wybierają dwa w danym roku akademickim.

Podstawowe cele:

-rozwój kompetencji językowej w zakresie języka obcego, szczególnie w zakresie frazeologii i stylistyki tekstów specjalistycznych;

-rozwój wiedzy ogólnej, specyfiki kulturowej i socjolingwistycznej (odbiorców) L1 i L2;

-rozwój wiedzy specjalistycznej w wybranych dziedzinach, których dotyczą zajęcia;

-doskonalenie znajomości języka ojczystego, szczególnie w planie tekstowym i stylistycznym;

-przedstawienie wybranych zagadnień analizy tekstów specjalistycznych;

-ćwiczenie umiejętności korzystania ze źródeł słownikowych i tekstowych.

Kurs wspomagany jest różnorodnymi autentycznymi materiałami, które przyczyniają się do rozwijania kompetencji tłumaczeniowych oraz wprowadzają elementy (inter)kulturowe. Studenci zachęcani są do samodzielnego poszukiwania rozwiązań problemów tłumaczeniowych. Ponadto kurs kładzie nacisk na pogłębianie wiedzy we własnym zakresie z użyciem nowoczesnych i tradycyjnych źródeł.

Nakład pracy studenta:

2 ECTS – uczestnictwo w zajęciach

1 ECTS – przygotowanie do zajęć

1 ECTS – przygotowanie do testów

Literatura:

OGÓLNA

Baker, M., Saldanha, G. (red.) (2011). Routledge Encyclopedia of Translation Studies. Routledge.

Belczyk, A. 2004. Poradnik tłumacza: z angielskiego na nasze. Kraków: Wydawnictwo IDEA.

Gillies, A. 2007. Sztuka notowania. Poradnik dla tłumaczy konferencyjnych. Kraków: Tertium.

Hejwowski, K. 2004. Translation: a Cognitive-Communicative Approach. Olecko: Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej.

Hejwowski, K. 2009. Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu. Warszawa: PWN.

Jones, R. 2002. Conference Interpreting Explained. Manchester: St. Jerome. Rozan, J. F. 2004. Note taking in Consecutive Interpreting. Notatki w tłumaczeniu konsekutywnym. Kraków: Tertium.

EKONOMIA

Archutowska, J. 2005. English for Finance. Warszawa: Poltext.

Boakes, K. 2009. Reading and Understanding Economics. London: Prentice Hall.

Ćwiklińska, J. 2004. Effective Business Writing. Oficyna Wydawnicza SGH.

Kopestyńska, Z. 1990. English for Banking and International Finance. Warszawa: PWE.

Kopestyńska, Z. 1996. English for the Capital Market. Warszawa: PWE.

Douglas Kozłowska, Ch., 1998. Difficult Words in Polish-English Translation. PWN.

MacKenzie, I. 2002. English for Business Studies. Cambridge University Press.

Mackenzie, I. 2002. Financial English. Thomson.

Mamet, P. 2006. Business English Readings. C.H. Beck.

Mishkin, F. 2003. The Economics of Money, Banking and Financial Markets. Addison Wesley Publishing.

Neymann, M., Ruhan T., 2005. Legal Business English. Poltext.

Resche, C., 2013. Economic Terms and Beyond: Capitalising on the Wealth of Notions. Peter Lang.

Materiały dodatkowe:

Publikacje oraz witryny internetowe Głównego Urzędu Statystycznego i podobnych zagranicznych urzędów (np. The Office for National Statistics), Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, NASDAQ, New York Stock Exchange oraz London Stock Exchange.

Czasopisma: "The Economist", "Financial Times", "The Forbes" (edycja polska oraz anglojęzyczna), "Puls Biznesu”.

Autentyczne dokumenty związane z fuzjami i przejęciami, rynkami finansowymi, papierami wartościowymi, bankowością, funkcjonowaniem przedsiębiorstw.

PRAWO CYWILNE

Podręcznik wiodący:

Berezowski, L. 2011. Jak czytać i rozumieć angielskie dokumenty sądowe w sprawach cywilnych? Praktyczny przewodnik. Wydawnictwo C.H.Beck.

Berezowski, L. 2015. Jak czytać i rozumieć angielskie dokumenty notarialne, testamenty i pełnomocnictwa? Wydawnictwo C.H.Beck.

Kucharska, E. 2011. The Civil Code. Kodeks cywilny. Wydawnictwo C.H.Beck.

Materiały uzupełniające:

Kodeks tłumacza przysięgłego (www.tepis.org.pl/towarzystwo/kodeks.pdf).

Jopek-Bosiacka, A. 2008. Przekład prawny i sądowy. PWN.

Poznański, J. 1998. Dokumenty polskie. Wybór dla tłumaczy sądowych. Wyd. TEPiS.

Kawałko, A., Witczak, H., 2006. Prawo cywilne – część ogólna, wyd. C.H. Beck, Warszawa

Myrczek, E., 2005. Lexicon of Law Terms, wyd. C.H. Beck, Warszawa.

Poznański, J. 1998. Dokumenty polskie. Wybór dla tłumaczy sądowych. Wyd. TEPiS, Warszawa.

Warszawski zbiór pism. Tom 2a. Postępowanie cywilne. 1998. wyd. C.H. Beck, Warszawa.

Dajczak, W., Szwarc, A, Wiliński, P., 2011. Handbook of Polish Law, Wyd. ParkPrawo, Warszawa.

Rybińska, Z., red., 2011. Teksty egzaminacyjne dla kandydatów na tłumacza przysięgłego, Translegis, Warszawa.

Myrczek-Kadłubicka, E., 2014. Egzamin na tłumacza przysięgłego. Przewodnik po prawie cywilnym. Język angielski. Prawo rzeczowe i spadkowe. Wydawnictwo C.H. Beck.

Janeczko, E. 2003. Wzory aktów notarialnych, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.

Frankowski, S. 2005. Introduction to Polish Law, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Haga.

materiały własne wykładowcy.

TŁUMACZENIE MEDYCZNE

Źródła tekstów prezentujących układy narządowe:

Winyard, G. 1992. A Guide for Health and Beauty Therapists, vol. II, The Body, Longman Scientific & Technical.

Baggaley (ed.) 2001. Human Body, Dorling Kindersley.

Encyclopaedia Britannica. 2004. Deluxe Edition CD-ROM.

Źródła internetowe:

Hasła dotyczące pojęć medycznych z witryny Wikipedia: en.wikipedia.org

The Merck Manual of Diagnosis and Therapy: www.merck.com/mmpe/index.html

Ćwiczenia terminologiczne:

Ciecierska, J., B. Jenike, K. Tudruj. 1989. English in Medicine. PZWL.

Ciecierska, J., B. Jenike, K. Tudruj. 1999. English for Medical Purposes. PZWL.

Glendinning, E.H., B.A.S. Holmström. 1998. English in Medicine. Cambridge University Press.

Kuropatnicki, 1997. A Guide to Practical Medical English. PZWL.

Murray, J.P., J. Radomski, W. Szyszkowski. 1999. English in Medical Practice. PZWL.

Pohl, A. 2002. Test Your Professional English: Medical. Penguin English.

Teksty do tłumaczenia i korekty pochodzą z różnych źródeł pisanych i internetowych i są corocznie uaktualniane.

TŁUMACZENIE TECHNICZNE

Brieger, N., Pohl A. 2002. Technical English. Vocabulary and Grammar. Oxford: Summertown Publishing Ltd.,

Domański, P. 1996. English in Science and Technology. Warszawa: WNT.

Praca zbiorowa 2001. Leksykon naukowo- techniczny. WNT, Warszawa.

Voellnagel, A. 1998. Jak nie tłumaczyć tekstów technicznych. Warszawa: TEPIS.

Materiały dodatkowe:

Witryna internetowa Howstuffworks: www.howstuffworks.com

Strony internetowe polskich i zagranicznych producentów urządzeń oraz organizacji branżowych (np. Cembureau, American Canoe Association).

Tłumaczenie literackie:

M. Baker et al., „Routledge Encyclopedia of Translation Studies”, New York and London 2005

S. Barańczak, „444 wiersze poetów języka angielskiego”, Kraków 2017

W. Blake, „Selected Poems”, London 1996

J. Boase-Beier, „Stylistic Approches to Translation”, New York and London 2010

J. Boase-Beier et al., „Redrawing the Boundaries”, Basingstoke and New York 2014

C. de Chary, „Salt of the Earth”, London 1939

D. Jankowska (tł.) „Lucia Berlin: Instrukcja dla pań sprzątających”

J. Jarniewicz, „Tłumacz między innymi: szkice o przekładach, językach i literaturze”, Wrocław 2018

M. Kłobukowski (tł.), „George Saunders: Lincoln w Bardo”, Kraków 2018

D. Large et al., „Untranslatability. Interdisciplinary Perspectives”, New York and London 2019

J. Marek, „Loves and Ambitions”, London 1954

H. Naglerowa, „Krauzowie i inni”, Warszawa 1936

T. Różewicz, „Recycling”, Todmorden 2001

Schulz B, „Sklepy cynamonowe”, Warszawa 1994

L. Vallee, „Lucifer Unemployed”, Evaston, Illinois 1990

A. Wat, „Bezrobotny lucyfer”, Kraków 2009

C. Wieniewska „Cinnamon Shops”, London 1963

J. Wittlin „Sól ziemi”, Kraków 2014

Materiały uzupełniające:

Materiały autorskie oraz materiały audiowizualne w zależności od potrzeb i zainteresowań grupy i omawianych dzieł literackich.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu student będzie dysponował następującymi umiejętnościami, kompetencjami i wiedzą:

Wiedza:

ma wiedzę teoretyczną o przekładzie i prakseologii tłumaczenia, zna techniki przekładowe w stopniu zaawansowanym, posiada kompetencję translatorską w zakresie tłumaczenia z języka angielskiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski tekstów specjalistycznych (K_W01; S_W01);

ma wiedzę o źródłach informacji (słowniki papierowe, słowniki elektroniczne, źródła tekstów paralelnych itp.) dotyczących języka angielskiego i polskiego (K_W01; S_W01);

Umiejętności:

potrafi właściwie zastosować techniki, strategie i metody przekładowe w tłumaczeniu pisemnym z języka specjalności na język polski; tłumaczy pisemnie, a vista (S_U01, K_U09, S_U15);

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować autentyczne teksty w dwóch językach specjalności (K_U01, S_U11)

sprawnie tłumaczy na język docelowy teksty specjalistyczne stosując odpowiednią terminologię, styl oraz rejestr (S_U07, K_U08, S_U02);

Kompetencje społeczne:

potrafi pracować w grupie / w parach / współpracować z innymi, przyjmując odpowiednie funkcje (np. tłumacza), potrafi kierować małym zespołem (K_K01, K_K02);

prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu tłumacza pisemnego; rozwiązuje problemy zawodowe (K_K01, S_K03, S_K09);

potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę o językach obydwu specjalności; jest świadomy konieczności ciągłego poszukiwania nowych źródeł słownikowych i tekstowych (S_K05; K_K06);

rozumie potrzebę ciągłego rozwoju zawodowego (S_K08).

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny pracy studenta - udział w ocenie końcowej

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i wykonywanie zadań podczas zajęć) – 20%,

- zadania domowe – 30%,

- test śródsemestralny – 20%,

- test końcowy – 30%.

Skala ocen:

55%-69% = 3

70%-74% = 3+

75%-84% = 4

85%-89% = 4+

90%-100% = 5

Nieobecności – dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 72 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Bałaga-Rubaj, Mieczysław Nasiadka
Prowadzący grup: Sebastian Dudek, Mariusz Górnicz, Wanda Józwikowska, Kamilla Kosewska, Marcin Możdżonek, Mieczysław Nasiadka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Pełny opis:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Literatura:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 72 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Bałaga-Rubaj, Mieczysław Nasiadka
Prowadzący grup: Sebastian Dudek, Mariusz Górnicz, Wanda Józwikowska, Kamilla Kosewska, Marcin Możdżonek, Mieczysław Nasiadka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Pełny opis:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Literatura:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.