Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tłumaczenia specjalistyczne pisemne/ustne B1 - język włoski, poz. 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3200-M1-2TPB1W Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenia specjalistyczne pisemne/ustne B1 - język włoski, poz. 1
Jednostka: Wydział Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot obowiązkowy dla studentów 1 roku studiów (II stop.) z językiem włoskim wiodącym.

Studenci powinni wykazywać się znajomością:

- języka włoskiego na poziomie C1,

- struktur gramatycznych i łączliwości leksykalnej języka włoskiego i języka polskiego,

- zasad formułowania wypowiedzi pisemnych w obu językach,

- wybranych aspektów kulturowych, które charakteryzują kulturę włoską i polską,

- zasad formułowania wypowiedzi ustnych w obu językach.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot obejmujący blok zajęć mających na celu przedstawienie różnych strategii, technik i metod tłumaczeniowych stosowanych przy tłumaczeniu tekstów specjalistycznych z różnych dziedzin w zakresie tłumaczenia pisemnego lub ustnego tekstów specjalistycznych o średnim stopniu nasycenia terminologią. Studenci zapoznają się z wybraną terminologią fachową, kontekstem specjalistycznym i odpowiednimi uwarunkowaniami społeczno-kulturowymi na podstawie różnych rodzajów tekstów specjalistycznych, poszukują rozwiązań problemów tłumaczeniowych oraz strategii translatorskich umożliwiających im efektywne dokonywanie tłumaczeń tego typu tekstów. Podstawowym celem zajęć jest kształcenie umiejętności przeniesienia znaczenia wyrażonego w języku wyjściowym (A i/lub B) na język docelowy (A i/lub B) w formie przekładu pisemnego lub ustnego, tak aby powstał tekst zgodny z zasadami systemu języka docelowego.

Efekty uczenia się:

Wiedza - student zna i rozumie:

- kluczowe pojęcia, jakimi posługuje się translatoryka, tj. pojęcie tekstu specjalistycznego - S2.3_W01;

- główne tendencje rozwojowe translatoryki (od czasów najdawniejszych, tj. tłumaczeń pisemnych sporządzanych dla potrzeb bieżących, po współczesne role, jakie odgrywają tłumacze pisemni) - S2.3_W02;

- fundamentalne dylematy współczesnej translatoryki związane z działaniem na styku:

a) różnych kultur (różnice kulturowe, problemy natury etycznej, religijnej, dyplomacja),

b) dziedzin wiedzy (przekład specjalistyczny) - S2.3_W04;

- zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego w odniesieniu do przekładu pisemnego - S2.3_W07;

- stałego rozwijania i doskonalenia warsztatu tłumacza tekstów specjalistycznych - S2.3_W08,

- środowisko pracy terminologa i tłumacza oraz proces tłumaczenia pisemnego - S2.3_W09;

Umiejętności - student potrafi:

- wykorzystywać posiadaną wiedzę w zakresie translatoryki - S2.3_U01;

- formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy translacyjne oraz innowacyjnie wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez:

- właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji,

- dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych - S2.3_U02;

- wykorzystywać posiadaną wiedzę w zakresie translatoryki w celu dokonania odpowiedniej obserwacji tekstu i jego analizy - S2.3_U03;

- formułować i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania typowe dla zawodowej działalności tłumaczeniowej związanej z kierunkiem studiów - S2.3_U04;

- komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców, prowadzić debatę dotyczącą teoretycznych i praktycznych aspektów translatoryki, posługiwać się językiem obcym w mowie i piśmie na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią - S2.3_U06;

- prezentować wyniki swoich obserwacji i analiz, a także wydawać sądy w zakresie wybranej dziedziny (translatoryki) - S2.3_U07;

- kierować pracą zespołu; współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach - S2.3_U08;

- dokonać tłumaczenia tekstu pisemnego w języku A i B, przetłumaczyć tekst z języka źródłowego na docelowy, korzystając z baz terminologicznych - S2.3_U10;

- dokonać weryfikacji i oceny przedstawionego tłumaczenia - S2.3_U11;

- kompilować glosariusze specjalistyczne w języku A i B - S2.3_U12;

Kompetencje społeczne - student jest gotów do:

- krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści z zakresu teorii przekładu specjalistycznego - S2.3_K01;

- wypełniania zobowiązań społecznych i działania na rzecz interesu społecznego wiążącego się z efektywnym wykorzystaniem wiedzy z zakresu terminologii, leksykografii i lingwistyki korpusowej w praktyce tłumaczeniowej - S2.3_K03;

- inicjowania działań na rzecz interesu społecznego wiążącego się z efektywnym wykorzystaniem wiedzy z zakresu terminologii, leksykografii i lingwistyki korpusowej w praktyce tłumaczeniowej - S2.3_K04;

- odpowiedniego pełnienia roli tłumacza tekstów specjalistycznych z uwzględnieniem zwiększających się potrzeb społecznych, w tym:

- rozwijania dorobku zawodu tłumacza tekstów specjalistycznych,

- podtrzymywania etosu tłumacza tekstów specjalistycznych;

- przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodu tłumacza, określonych w kodeksie tłumacza oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad, przystąpienia do organizacji zrzeszających tłumaczy i podejmowania działań na rzecz popularyzacji zawodu tłumacza w społeczeństwie - S2.3_K05;

- aktywnego uczestniczenia w życiu naukowym i kulturalnym, właściwej oceny znaczenia nowych zjawisk w różnych dziedzinach życia dla teorii i praktyki tłumaczeniowej - S2.3_K06;

- stałego rozwijania i doskonalenia warsztatu tłumacza tekstów specjalistycznych - S2.3_K08;

- myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy w ramach prowadzonych projektów tłumaczeniowych, a także

działalności indywidualnej na krajowym i międzynarodowym rynku usług w tym sektorze - S2.3_K09.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania pracy studenta do wyboru:

· ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i wykonywanie zadań podczas zajęć);

· testy śródsemestralne – zadania leksykalno-tłumaczeniowe obejmujące materiał omawiany na zajęciach;

· praca semestralna zadanie tłumaczeniowe PL > IT / IT > PL.

Ocena z przedmiotu obejmuje:

- 50% ocena ciągła, czyli bieżące przygotowanie do zajęć (zadania tłumaczeniowe wykonane w domu, opanowanie słownictwa),

- 50% prace śródsemestralne i praca semestralna: zadanie tłumaczeniowe.

Punktacja dla zadań tłumaczeniowych pisemnych:

96%-100% – 5!

90%-95% – 5

85%-89% – 4+

80%-84% – 4

70%-79% – 3+

60%-69% – 3

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 21 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Lipszyc
Prowadzący grup: Dominika Lipszyc, Piotr Podemski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot obejmujący blok zajęć mających na celu przedstawienie różnych strategii, technik i metod tłumaczeniowych stosowanych przy tłumaczeniu tekstów specjalistycznych z różnych dziedzin: polityka, gospodarka, społeczeństwo, kultura, media, tłumaczenia techniczne, prawo bankowe, prawo zamówień publicznych, prawo konstytucyjne, prawo cywilne. Studenci zapoznają się z wybraną terminologią fachową, kontekstem specjalistycznym i odpowiednimi uwarunkowaniami społeczno-kulturowymi na podstawie różnych rodzajów tekstów specjalistycznych (w tym autentycznych materiałów, których zadaniem jest wprowadzenie elementów (inter)kulturowych), poszukują rozwiązań problemów tłumaczeniowych oraz strategii translatorskich umożliwiających im efektywne dokonywanie tłumaczeń tego typu tekstów. Podstawowym celem zajęć jest kształcenie umiejętności przeniesienia znaczenia wyrażonego w języku wyjściowym (A i/lub B) na język docelowy (A i/lub B), tak aby powstał tekst zgodny z zasadami systemu języka docelowego oraz kształcenie umiejętności weryfikacji samodzielnego tłumaczenia tekstu specjalistycznego.

Pełny opis:

Moduł: Język techniczny (tłumaczenia pisemne)

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z terminologią techniczną, z metodyką oraz warsztatem pracy tłumacza, a także z praktycznymi sposobami tłumaczeń tekstów technicznych. Zajęcia polegają na praktycznym tłumaczeniu tekstów technicznych włoskich i polskich. Obejmować one będą terminologię języka technicznego oraz tłumaczenia o średnim stopniu terminologizacji na przykładzie słownictwa z ofert reklamowych i handlowych, a także słownictwa z zakresu budowy maszyn i urządzeń, instrukcji obsługi sprzętów, urządzeń, maszyn i opisów techniczne maszyn i urządzeń przemysłowych oraz urządzeń rynku konsumenckiego.

Nakład pracy studenta dla 30h – 2 ECTS:

- 30 godzin – obecność na zajęciach (1 ECTS),

- 15 godzin –przygotowanie zadań tłumaczeniowych w domu,

- 15 godzin – przygotowanie do zaliczenia końcowego (1 ECTS).

Moduł: Polityka (tłumaczenia pisemne)

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do pracy tłumacza, dziennikarza, analityka lub urzędnika państwowego, specjalizującego się we włoskiej problematyce politycznej. Studenci będą analizowali najbardziej aktualne materiały (prasa, raporty, dokumenty) dotyczące życia politycznego współczesnych Włoch.

Nakład pracy studenta dla 30h – 2 ECTS:

- 30 godzin – obecność na zajęciach (1 ECTS),

- 15 godzin –przygotowanie zadań tłumaczeniowych w domu,

- 15 godzin – przygotowanie do zaliczenia końcowego (1 ECTS).

Moduł: Gospodarka (tłumaczenia pisemne)

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do pracy tłumacza, dziennikarza, analityka lub urzędnika państwowego, specjalizującego się we włoskiej problematyce gospodarczej. Studenci będą analizowali najbardziej aktualne materiały (prasa, raporty, dokumenty) dotyczące życia gospodarczego współczesnych Włoch.

Nakład pracy studenta dla 30h – 2 ECTS:

- 30 godzin – obecność na zajęciach (1 ECTS),

- 15 godzin –przygotowanie zadań tłumaczeniowych w domu,

- 15 h – przygotowanie do zaliczenia końcowego (1 ECTS).

Moduł: Tłumaczenia audiowizualne

Celem modułu jest zapoznanie studentów ze specyfiką tłumaczeń audiowizualnych, ze szczególnym naciskiem położonym na aspekt praktyczny. Podczas zajęć studenci wykonują tłumaczenia reklam, fragmentów programów telewizyjnych, filmów, seriali, prezentacji multimedialnych, czy scenariuszy. Studenci zapoznają się z podstawowymi technikami przekładu audiowizualnego, takimi jak napisy, dubbing i voice-over.

Nakład pracy studenta dla 30h zajęć – 2 ECTS, tj.:

- 30 h – praca na zajęciach (1 ECTS),

- 30 h - samodzielna praca w domu (1 ECTS), tj.:

- 15 h – przygotowanie bieżących zadań tłumaczeniowych,

- 15 h – przygotowanie pracy semestralnej.

Literatura:

Czerni S., Słownik techniczny włosko-polski, WNT, Warszawa, 2008.

Lipiński K., 2000, Vademecum tłumacza, Kraków: IDEA.

Osuchowska B., 2005, Poradnik autora, tłumacza, redaktora, Warszawa: Iinicjał.

ŹRÓDŁA INTERNETOWE m.in.:

http://pol.proz.com/

http://www.atel.com.pl/slownik.php#A

http://www.netconcrete.info/dizionario-eng-s.php?pg=11

http://www.tech-dict.pl/

Janusz Stopyra, Kulturowe i językowe podstawy warsztatu pracy tłumacza, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3196, Studia Linguistica XXVIII, Wrocław 2009

Bruno Osimo, Manuale del traduttore. Guida pratica con glossario, Hoepli, Milano 2008

Departament Języka Polskiego, Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych, Komisja Europejska Luksemburg 2007–2014

Vademecum tłumacza. Wskazówki redakcyjne dla tłumaczy, wersja 13, 2015 r.

http://besttext.pl

Bukowski P., Heydel M. (red.), Współczesne teorie przekładu. Antologia, Znak, Kraków 2009;

Nergaard S., (a cura di) Teorie contemporanee della traduzione, Bompiani, Milano 1995;

Materiały własne prowadzącego.

Bukowski P., Heydel M. (red.), Współczesne teorie przekładu. Antologia, Znak, Kraków 2009;

Lipiński K., Vademecum tłumacza, Idea, Kraków 2000.

materiały własne prowadzącego (aktualne teksty prasowe, raporty eksperckie, dokumenty rządowe)

Perego E., La traduzione audiovisiva, Carocci Editore, Roma, 2011;

Paolinelli M., Di Fortunato E., Tradurre per il dopiaggio, Hoepli, Milano, 2005.

Materiały własne (listy dialogowe, scenariusze, prezentacje)

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.