Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tłumaczenie symultaniczne jęz. B - niemiecki - poziom 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3200-M1-3TSYBN1
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenie symultaniczne jęz. B - niemiecki - poziom 1
Jednostka: Wydział Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wprowadzenie do tłumaczenia symultanicznego

Kurs obejmuje następujące zagadnienia:


1. Wprowadzenie do trybów tłumaczenia i charakterystyka tłumaczenia ustnego;

2. Wprowadzenie do metod, strategii i technik tłumaczenia symultanicznego z języka B na język A (polski);

3. Wprowadzenie do pracy w kabinie: operowanie mikrofonem, obsługa pulpitu tłumacza, operowanie funkcją „mute/cough”; podstawowe zasady zmiany tłumacza aktywnego i pasywnego;

4. Rozwijanie technik tłumaczenia symultanicznego tekstów o stopniowo zwiększającym się poziomie trudności;

5. Rozwijanie umiejętności takich jak podzielność uwagi, aktywacja dwujęzyczna, operowanie tzw. décalagem czy antycypacja; rozwijanie pamięci roboczej tłumacza;

6. Doskonalenie technik tłumaczenia tekstów narracyjnych i argumentacyjnych o długości ok. 10 min.;

7. Doskonalenie jakości tłumaczenia w oparciu o kryteria takie jak: wierność wobec oryginału, płynność wypowiedzi, logika i poprawność tekstu docelowego;

8. Etyka w pracy tłumacza ustnego.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z tłumaczeniem symultanicznym (podzielność uwagi, podstawowe procesy zachodzące w procesie tłumaczenia symultanicznego, operowanie dwoma językami - aktywacja dwujęzyczna, praca z décalagem, strategie, etyka w tłumaczeniu ustnym itd.). Studenci poznają również podstawowe cechy charakterystyczne pracy w kabinie.

Pełny opis:

Nakład pracy studenta:

30 godzin kontaktowych;

30 godzin przygotowanie do zajęć i przygotowanie do zaliczenia.

Łącznie ok. 60 godzin = 2 ECTS.

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z tłumaczeniem symultanicznym. Na początku semestru studenci poznają podstawowe procesy zachodzące podczas symultanicznego, tj. podczas operowania dwoma językami oraz słuchania i produkcji języka naraz. Zapoznają się z wyposażeniem kabiny i uczą obsługi pulpitów do tłumaczenia. W dalszej kolejności studencji zaczynają ćwiczyć umiejętność tłumaczenia symultanicznego, początkowo w formie prostych ćwiczeń, a następnie - krótkich, prostych tekstów (do 10 minut). Podczas przekładu ćwiczone są umiejętności parafrazowania, przekładu sensu i logiki tekstu, przekładu faktów (w tym liczb i nazw własnych), konstruowania logicznej wypowiedzi w j. docelowym oraz płynności wypowiedzi. Jednocześnie prowadzący/prowadząca przedstawia praktyczne informacje dotyczące zawodu tłumacza symultanicznego oraz etyki pracy tłumacza, a także podstawowe informacje dot. pracy z klientami i innymi tłumaczami. W czasie zajęć studenci pracują nie tylko nad doskonaleniem warsztatu tłumacza, ale także dzięki stosowanym tekstom rozszerzają swoją wiedzę ogólną i znajomość języka obcego, a także doskonalą warsztat pracy w j. ojczystym.

Literatura:

Gile D. 1995b. Basic concepts and models for interpreter and translator training. Amsterdam/Philadelphia: J.Benjamins

Gillies A. 2000/2004 Tłumaczenie ustne. Nowy poradnik dla studentów. Conference interpreting. Kraków: Tertium

Jones R. 2002. Conference Interpreting Explained. Manchester: St. Jerome Publishing.

Kopczyński A. 1980. Conference Interpreting. Some Linguisitic and Communicative Problems. Poznań: Wyd.UAM

Tryuk M. 2006. Przekład ustny środowiskowy. Warsaw: PWN

Tryuk M. 2006 (red.) Teoria i dydaktyka przekładu konferencyjnego. Warszawa: Wyd. Takt.

Tryuk M. 2007 Przekład ustny konferencyjny. Warszawa, PWN.

Tryuk M. (red.)2010. O tłumaczach, prawnikach, lekarzach i urzędnikach. Teoria i praktyka przekładu środowiskowego w Polsce. Warsaw: Wyd. BelStudio

Ocena tłumaczenia ustnego/Evaluating an Interpreter’s Performance 1998. Łódź: OBiSP UŁ.

Seleskovitch D., Lederer M. 2002. Pedagogie raisonnée de l’interprétation. Paris: Didier Erudition.

AIIC.: www.aiic.net

SCIC EU: www.scic.ec.europa.eu

STP: www.stp.org.p

STP: www.stp.org.p

EMCI: www.emcinterpreting.org

Efekty uczenia się:

Student:

WIEDZA

1. zna rodzaje i formy tłumaczenia symultanicznego

2. zna warsztat oraz podstawowe strategie i techniki tłumaczenia symultanicznego

UMIEJĘTNOŚCI

1. potrafi stosować technikę podzielności uwagi,

2. potrafi utrzymać optymalny décalage

3. potrafi wykorzystywać strategię antycypacji

4. potrafi przetłumaczyć symultanicznie tekst narracyjny i argumentacyjny dot. wydarzeń bieżących o długości 10 min. o średnim poziomie trudności leksykalno-frazeologicznym

POSTAWY

1. zna standardy pracy i etykę zawodową: zachowanie w kabinie, zasady pracy zespołowej

2. zna kryteria oceny jakości tłumaczenia: wierność – zrozumiałość - kompletność - płynność

3. rozumie i stosuje podstawowe zasady przygotowania się do pracy i doskonalenia warsztatowego

Metody i kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach, min. 80%

- aktywny udział w zajęciach

- pozytywne zaliczenie tłumaczenia tekstu/tekstów zaliczeniowych; kryteria zaliczeniowe:

- 60% - treść

- 20% - język

- 20% - technika/prezentacja

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Róża Zielnik-Kołodzińska
Prowadzący grup: Róża Zielnik-Kołodzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Róża Zielnik-Kołodzińska
Prowadzący grup: Róża Zielnik-Kołodzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)