Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauczanie języka zawodowego B/C - niemiecki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3200-M1-NJZN
Kod Erasmus / ISCED: 09.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nauczanie języka zawodowego B/C - niemiecki
Jednostka: Wydział Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
uprawnienia pedagogiczne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z problematyką kształcenia językowego zawodowego na poziomie średnim.

Pełny opis:

Podczas kursu uczniowie poznają znaczenie kompetencji w zakresie języka obcego jako części kompetencji zawodowych na przykładzie treści związanych z wybranymi specjalnościami lub zawodami. Kurs obejmuje także zagadnienia związane z identyfikacją potrzeb uczniów w zakresie języka specjalistycznego lub zawodowego, opracowaniem treści nauczania i sylabusów, planowaniem zajęć i przygotowaniem materiałów dydaktycznych w tym zakresie. Studenci poznają także techniki samokształceniowe związane z rozwojem językowym w wybranych specjalizacjach i zawodach.

Tematy zajęć

1. Podstawa programowa do nauczania języka obcego nowożytnego w zakresie kształcenia zawodowego dla wybranych zawodów.

2. Analiza potrzeb w zakresie specjalistycznego języka obcego

3. Analiza materiałów językowych do nauczania języka obcego zawodowego w wybranych zawodach.

4. Planowanie kursu języka specjalistycznego zawodowego

5. Strategie tworzenia materiałów i ćwiczeń językowych do nauczania języka obcego zawodowego w wybranych zawodach w piśmie.

6. Strategie tworzenia materiałów i ćwiczeń językowych do nauczania języka obcego zawodowego w wybranych zawodach w mowie.

7. Ocenianie kompetencji komunikacyjnych w języku obcym w zakresie języka specjalistycznego.

8. Egzaminy językowe dla różnych zawodów - analiza przykładów

9. Projekt jako metoda doskonalenia kompetencji komunikacyjnej uczniów w zakresie języka specjalistycznego zawodowego.

10. Wykorzystanie zasobów cyfrowych, w nauczaniu języka obcego zawodowego w wybranych zawodach.

11. Strategie samokształcenia w zakresie języka obcego zawodowego

12. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych w kształceniu językowym w wybranych zawodach.

Nakład pracy studenta:

Uczestnictwo w zajęciach 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć 30 godzin

Przygotowanie projektów 25 godzin

Suma: 85 godzin 3 ECTS

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą się odbywać przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość,najprawdopodobniej Google Meet oraz innych zalecanych przez UW.

Literatura:

Ustalana indywidualnie przez każdego prowadzącego.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student:

• posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na pracę z młodzieżą uczącą się zawodowego języka angielskiego

• potrafi zidentyfikować potrzeby ucznia w zakresie języka specjalistycznego

• potrafi opracować sylabus z zakresu języka zawodowego

• potrafi samodzielnie przygotować materiały dydaktyczne do nauczania języka zawodowego

• potrafi rozwijać autonomię ucznia

• posiada wiedzę o najpopularniejszych egzaminach z zakresu języka zawodowego

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie w grupach 4 projektów zawierających samodzielnie przygotowane materiały do nauczania języka obcego zawodowego w wybranych zawodach. Prezentacja jednego projektu w klasie.

Ocena projektu 80% oceny końcowej

Ocena prezentacji 20% oceny końcowej

Kryteria oceniania

100%-93,3% 5

93%- 86,6% 4,5

86%-76,6% 4

76%-70% 3,5

69%-60% 3

poniżej 60% 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)