Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty językowo-tłumaczeniowe C japoński poziom III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3201-1WJTCJ3 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Warsztaty językowo-tłumaczeniowe C japoński poziom III
Jednostka: Instytut Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: japoński
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zaliczenie DKK i WJT w sem. 4

Znajomość języka polskiego (A) na poziomie C2, a języka japońskiego (C) w stopniu umożliwiającym zrozumienie tekstów różnych rodzajów z podstawową znajomością gramatyki.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zdobycie przez studentów podstawowych umiejętności z zakresu przekładu nieliterackich tekstów niespecjalistycznych o tematyce: geograficzno-turystyczno-krajoznawczej, kulturowej oraz polityczno-ekonomiczno-społecznej. Kierunek tłumaczenia: C–A.

Główne treści: warsztat tłumacza, etapy tłumaczenia, techniki i strategie tłumaczeniowe, podstawowe typy tekstów, problem leksyki bezekwiwalentnej, podstawowe umiejętności z zakresu pragmatyki przekładu, nazwy własne w języku A i C, transliteracja i transkrypcja, odmiana imion własnych, elementy trzeciego języka i trzeciej kultury w przekładzie.

Studenci wykonują samodzielnie i w grupach tłumaczenia z języka obcego na polski tekstów o wskazanej tematyce (przekłady są omawiane na zajęciach) oraz inne ćwiczenia służące rozwijaniu kompetencji translatorskich.

W celu realizacji przyjętych założeń, tj. zapoznania studentów z różnorodnymi strategiami i umiejętnościami tłumaczeniowymi, wykorzystywany jest "Japan Up Close"

Pełny opis:

Warsztaty językowo-tłumaczeniowe jęz. C, tematyka: geograficzno-turystyczno-krajoznawcza, kulturowa, polityczno-ekonomiczno-społeczna.

Kierunek tłumaczenia: C–A.

Nakład pracy studenta:

3x30=90 godzin kontaktowych;

3x15=45 przygotowanie do zajęć;

3x5=15 przygotowanie do zaliczenia.

Łącznie 150 godzin = 6 ECTS.

Celem zajęć jest zdobycie przez studentów podstawowych umiejętności z zakresu przekładu nieliterackich tekstów niespecjalistycznych w zakresie wyżej wymienionej tematyki.

Główne treści nauczania:

1. Etapy tłumaczenia, ze szczególnym uwzględnieniem analizy tekstu wyjściowego;

2. Warsztat tłumacza (ocena przydatności informacji i zasady korzystania ze słowników, encyklopedii itp.; poszukiwanie informacji w Internecie i ocena jej wartości; korzystanie z tekstów paralelnych i analogicznych);

3. Techniki i strategie tłumaczenia (parafrazowanie, transformacje składniowe na poziomie zdania i akapitu, operowanie szykiem jako wykładnikiem struktury tematyczno-rematycznej oraz adekwatnymi środkami spójności; techniki stosowane w odniesieniu do leksyki bezekwiwalentnej (problem odmienności realiów kulturowych);

4. Typy i rodzaje tekstów, identyfikacja rejestru, stylu i jego wykładników oraz sposoby ich oddania w tłumaczeniu;

5. Podstawowe problemy pragmatyki przekładu – definiowanie odbiorcy, formy grzecznościowe;

6. Nazwy własne w jęz. A i B; odmiana obcojęzycznych nazw własnych w jęz. polskim;

7. Wymogi edytorskie, weryfikacja i korekta tekstów.

FORMY PRACY:

analiza tekstu wyjściowego, analiza porównawcza tekstu opublikowanego tłumaczenia z oryginałem; samodzielne wykonanie przekładu (w domu, na zajęciach) i jego omówienie; praca z tekstem paralelnym lub analogicznym i innym materiałem źródłowym; identyfikacja i korekta błędów w pracach własnych oraz materiałach ilustracyjnych dostarczonych przez wykładowcę; ćwiczenia zapobiegające interferencji, ćwiczenia mające na celu uzyskanie kohezji i koherencji tekstu; przygotowanie glosariusza; praca projektowa (zespołowa).

Tematyka zajęć, podyktowana układem podręcznika "Japan Up Close – 15 Lessons on Society and Culture in Japan":

1:Japonia – jaki to kraj?

2:Życie w mieście a życie na wsi

3:Podróże po Japonii

4:Smacznego! - kuchnia japońska

5:Japońskie święta i potrawy pozwalające cieszyć się porami roku

6:Co trzeba wiedzieć o historii japońskiej?

7:Doświadczenie tradycyjnej kultury japońskiej

8:Japońska kultura współczesna i pop-kultura

9:Rekreacja sportowa w Japonii

10:Rozwój nauki i technologii w Japonii

11:Ekologia w wersji japońskiej

12:Dzieciństwo i edukacja w Japonii

13:Struktura przemysłowa i ekonomia Japonii

14:Japoński system polityczny i prawo

15:Wysiłki mające na celu rozwój społeczeństwa multikulturowego

Oprócz wyżej wymienionego podręcznika podczas zajęć wykorzystywane są multimedialne materiały do nauki i materiały z JLPT.

FORMY PRACY: analiza tekstu wyjściowego, samodzielne wykonanie przekładu (w domu/na zajęciach); grupowe wykonanie przekładu (na zajęciach); omówienie przekładu; praca z tekstem paralelnym lub analogicznym i innymi materiałami źródłowymi, identyfikacja i korekta błędów w pracach własnych oraz materiałach ilustracyjnych dostarczonych przez wykładowcę.

Celem zajęć z tłumaczenia ustnego jest ćwiczenie rozumienia ze słuchu oraz wykształcenie podstawowych umiejętności potrzebnych do wykonywania tłumaczenia konsekutywnego.

WYMAGANIA NA ZALICZENIE: obecność i zadowalająca praca na zajęciach, systematyczne przygotowywanie przekładów na zajęcia, terminowe wykonanie zadowalających przekładów wskazanych tekstów oraz innych zadań, w tym – przekładu semestralnego lub udziału w pracy zespołowej; zaliczenie śródsemestralnych testów kontrolnych i sprawdzianu końcowego.

Literatura:

Zajęcia mają charakter warsztatowy i do zaliczenia przedmiotu nie jest wymagana literatura obowiązkowa.

Na zajęciach wykorzystywane są słowniki jedno- i dwujęzyczne, słowniki jęz. polskiego, encyklopedie, teksty paralelne i analogiczne.

Literatura zalecana – ogólna

Japan Up Close - 15 Lessons on Society and Culture in Japan. Tōkyō: Japan Times, 2017

Korede minitsuku bunpōryoku. Tōkyō: Kuroshio Shuppan, 2012

A Dictionary of Intermediate Japanese Grammar. Tōkyō: The Japan Times, 1995

A Dictionary of Advanced Japanese Grammar. Tōkyō: The Japan Times, 2008

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

Po ukończeniu zajęć przedmiotu student dysponuje wiedzą z zakresu tłumaczenia pisemnego:

- zna etapy tłumaczenia,

- zna zasady korzystania z różnorodnych źródeł,

- rozpoznaje najważniejsze problemy konfrontacji przekładowej w językach A i C.

UMIEJĘTNOŚCI:

Po ukończeniu kursu student opanował podstawy warsztatu tłumacza:

- potrafi praktycznie zastosować wiedzę z zakresu metodyki tłumaczenia,

- umie dokonać analizy tekstu wyjściowego (pod kątem obecności elementów kulturowych, leksyki bezekwiwalentnej, elementów podlegających transferowi);

- potrafi stosować różnorodne techniki i strategie tłumaczeniowe,

- umie zredagować tekst docelowy w jęz. polskim, ze szczególną dbałością o kulturę słowa i szatę graficzną.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

Student zna zasady etyki profesjonalnej tłumacza i potrafi zastosować je w praktyce.

Metody i kryteria oceniania:

Oceny z prac cząstkowych; ocena ciągła (podstawa: kontrola obecności, bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność oraz wykonywane samodzielnie tłumaczenia pisemne, śródsemestralne pisemne testy kontrolne, końcowy sprawdzian pisemny, tłumaczenie semestralne, glosariusze i listy terminologiczne). Każdy z ewentualnych wymogów musi zostać spełniony z osobna, dlatego nie określa się ich udziału w ocenie.

MODUŁ TŁUMACZENIA PISEMNEGO:

Kryteria oceny:

regularna obecność na zajęciach, aktywna praca na zajęciach, przygotowanie do zajęć, wykonanie zadań domowych, egzamin końcowy

Kryteria oceny tłumaczeń pisemnych

W przypadku tłumaczeń oceniany jest aspekt tłumaczeniowy i pragmatyczny, językowy oraz formalny.

99%-100 - 5!

98% - 91% - 5

90% - 86% - 4,5

85% - 76% - 4

75% - 71% - 3,5

70% - 60% - 3

poniżej - 2 (nzal)

Jest to przedmiot koordynowany, zatem do jego zaliczenia niezbędne jest uzyskanie oceny pozytywnej od wszystkich wykładowców prowadzących poszczególne moduły.

MODUŁ TŁUMACZENIA USTNEGO:

Kryteria oceny: obecność, praca na zajęciach, uzyskanie pozytywnej oceny przekładu ustnego zadanego tekstu z jęz. japońskiego na jęz. polski.

Kryteria oceny:

60% - treść

20% - język

20% - technika/prezentacja

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej

zajęcia będą się odbywać przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość,

np. na platformie Moodle, w Google Meet oraz innych zalecanych przez UW.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kenji Miura, Aleksandra Wąsowicz-Peinado
Prowadzący grup: Yuka Hattori, Kenji Miura, Aleksandra Wąsowicz-Peinado
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.