Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza konwersacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3201-ANKF-OG Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Analiza konwersacji
Jednostka: Instytut Lingwistyki Stosowanej
Grupy: Courses in foreign languages
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Lingwistyki Stosowanej
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Znajomość języka francuskiego na poziomie B2.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia odbywają się w języku francuskim.

Tematyka kursu obejmuje podstawowe zagadnienia związane z analizą interakcji ustnych: organizacja lokalna i globalna konwersacji - spójność tematyczna - grzeczność - rytuały konwersacyjne - formy adresatywne - emocje - problemy interkulturowe - konwencje transkrypcji.

Pełny opis:

Na przykładach autentycznych francuskich interakcji werbalnych omawiane będą następujące zagadnienia:

- systemy i konwencje transkrypcji (tours de parole - pauzy - rytm - intonacja - głos - gesty - czynności);

- organizacja lokalna konwersacji: przejmowanie głosu;

- organizacja globalna konwersacji: otwarcie, korpus, zamknięcie;

- struktury konwersacji: dopasowane pary wypowiedzi (paires adjacentes);

- spójność tematyczna konwersacji (ciągłość i brak ciągłości tematycznej);

- grzeczność (pojęcia "twarzy" i "terytorium", grzeczności pozytywnej i negatywnej);

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Ćwiczenia – 30 godz.

Przygotowanie do zajęć – 15 godz.

Przygotowanie do sprawdzianu końcowego – 10 godzin.

Razem 55 godz. = 2 punkty ECTS

Literatura:

DUCROT O., B. SCHAEFFER, 1995. Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du langage. Paris : Seuil.

KERBRAT-ORECCHIONI C., 1990, 1992, 1994. Les interactions verbales, t. 1, 2, 3. Paris: Armand Colin.

KERBRAT-ORECCHIONI C., 1996. La Conversation. Paris: Seuil.

MAINGUENEAU D., 1996. Les termes clés de l'analyse du discours. Paris: Seuil.

MAINGUENEAU D., P. CHARAUDEAU, 2002. Dictionnaire d'analyse du discours. Paris: Seuil.

NĘCKI Z., 2000. Komunikacja międzyludzka. Kraków-Kluczbork: Antykwa.

de NUCHEZE V., 1998. Sous les discours, l'interaction. Paris: L'Harmattan.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy: student zna podstawowe pojęcia i koncepcje wykorzystywane w analizie konwersacji.

Efekty kształcenia w zakresie umiejętności: student potrafi zastosować narzędzia analizy konwersacji do samodzielnego przeanalizowania wybranego materiału.

Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych: student jest świadomy wielopoziomowości i złożoności interakcji ustnych. Jest też świadomy możliwości występowania różnic i nieporozumień międzykulturowych na wszystkich poziomach interakcji ustnej.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

Warunkiem wstępnym uzyskania zaliczenia jest obecność na zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.

Zaliczenie na podstawie sprawdzianu pisemnego zawierającego pytania otwarte.

SKALA OCEN:

100% – 91% bdb

90% – 81% db +

80% – 71% db

70% – 61% dst +

60% – 50% dst

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.