Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do literaturoznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3202-S1OLW11o Kod Erasmus / ISCED: 09.201 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Wstęp do literaturoznawstwa
Jednostka: Katedra Rusycystyki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku stacjonarnych studiów I stopnia (wg Ust. 2.0)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami z dziedziny literaturoznawstwa, z aparatem pojęciowym i dwujęzyczną terminologią (polską i rosyjską). Wiedza teoretyczna jest następnie wykorzystywana do analizy i interpretacji utworów należących do trzech rodzajów literackich – liryki, epiki oraz dramatu.

Pełny opis:

Zajęcia są pomyślane jako wprowadzenie w problematykę literaturoznawczą i mają umożliwić studentom zdobycie ogólnej orientacji w zagadnieniach związanych z badaniami zjawisk i procesów literackich oraz poznanie najważniejszych prawidłowości rządzących nauką o literaturze. Studenci zapoznają się też z podstawowymi kategoriami i umiejętnościami badawczymi wykorzystywanymi podczas analizy tekstów literackich oraz ćwiczą je na wybranych przykładach.

Literatura:

Podręczniki:

W. Chołszewnikow, Zarys wersyfikacji rosyjskiej, tłum. J. Faryno, Ossolineum 1976.

A. Esin, Principy i priemy analiza literaturnogo proizvedenia, Moskva 2000.

M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Zarys teorii literatury, Warszawa 1986.

D. Korwin-Piotrowska, Poetyka. Przewodnik po świecie tekstów, Kraków 2011.

D. Magomedova, Filologičeskij analiz liričeskogo stihotvoreniâ, Moskva 2003.

Słowniki i encyklopedie:

M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich, Warszawa 1976 i nast.

Kratkaâ literaturnaâ enciklopediâ, Moskva 1962-1972.

Literaturnaâ enciklopediâ terminov i ponâtij, red. A.N. Nikolûkin, Moskva 2001.

Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. G. Gazda, S. Tyniecka-Makowiecka, Kraków 2006.

Opracowania szczegółowe:

Arystoteles, Poetyka, Wrocław: Ossolineum 1989.

R. Jakobson, Poetyka w świetle językoznawstwa, „Pamiętnik Literacki” 1960, nr 51/2, s. 431-473.

H. Markiewicz, Główne problemy wiedzy o literaturze, Kraków 1976.

H. Markiewicz, Wymiary dzieła literackiego, Wrocław 1984.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student:

- ma podstawową wiedzę o badaniach filologicznych;

- zna specyfikę literaturoznawstwa i jego miejsce w ogólnym podziale nauk humanistycznych;

- zna podstawową rosyjską i polską terminologię literaturoznawczą;

- zna i rozumie podstawowe kategorie i metody badawcze w zakresie analizy, interpretacji i wartościowania dzieła literackiego.

UMIEJĘTNOŚCI

Student:

- umie wykorzystać podstawową terminologię z zakresu literaturoznawstwa w wypowiedziach na temat zjawisk i procesów literackich;

- umie właściwie dobrać źródła z zakresu literaturoznawstwa i wyko¬rzystać zawarte w nich informacje;

- potrafi uzupełniać swoją wiedzę i doskonalić umiejętności;

- posiada podstawowe umiejętności badawcze w zakresie analizy i interpretacji dzieła literackiego na poziomie problemowo-tematycznym, rodzajowym, gatunkowym, kompozycyjnym i językowo-stylistycznym.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student:

- zdaje sobie sprawę z różnorodności paradygmatów naukowych, sposobów analizy oraz interpretacji, i ma dla nich poszanowanie.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczeniowa praca pisemna z zakresu analizy utworu lirycznego.

Sprawdzian pisemny zawierający 15 pytań.

Progi procentowe niezbędne do zdobycia poszczególnych ocen:

3,0 – od 50%

3,5 – od 60%

4,0 – od 70%

4,5 – od 80%

5,0 – od 90%

5! – aby uzyskać tę ocenę, student musi wykazać się wiedzą wykraczającą poza ramy programu

Oprócz sprawdzianów do zaliczenia przedmiotu niezbędny jest udział w zajęciach i wykonywanie zadań domowych.

Wstęp do literaturoznawstwa

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS

3 ECTS

Konwersatorium – 30 h

Bieżące przygotowanie do zajęć – 15 h

Przygotowanie prac domowych – 10 h

Przygotowanie pracy zaliczeniowej – 15 h

Przygotowanie do kolokwium – 10 h

Razem: ok. 80 h

Student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności, każda następna wymaga złożenia usprawiedliwienia. O uznaniu nieobecności decyduje wykładowca. Przekroczenie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na 50% zajęć może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu. Warunki zaliczenia przedmiotu w terminie poprawkowym są takie same jak w terminie I.

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Meet oraz innych zalecanych przez UW.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 77 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Dąbrowska
Prowadzący grup: Magdalena Dąbrowska, Marta Łukaszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 78 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Dąbrowska
Prowadzący grup: Magdalena Dąbrowska, Jadwiga Gracla, Marta Łukaszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.