Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do literaturoznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3202-S1OLW11o
Kod Erasmus / ISCED: 09.201 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do literaturoznawstwa
Jednostka: Katedra Rusycystyki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku stacjonarnych studiów I stopnia (wg Ust. 2.0)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot oferowany jako kursowy dla kierunku filologia rosyjska.


Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami z dziedziny literaturoznawstwa, z aparatem pojęciowym i dwujęzyczną terminologią (polską i rosyjską). Wiedza teoretyczna jest następnie wykorzystywana do analizy i interpretacji utworów należących do trzech rodzajów literackich – liryki, epiki oraz dramatu.

Pełny opis:

Zajęcia są pomyślane jako wprowadzenie w problematykę literaturoznawczą i mają umożliwić studentom zdobycie ogólnej orientacji w zagadnieniach związanych z badaniami zjawisk i procesów literackich oraz poznanie najważniejszych prawidłowości rządzących nauką o literaturze. Studenci zapoznają się też z podstawowymi kategoriami i umiejętnościami badawczymi wykorzystywanymi podczas analizy tekstów literackich oraz ćwiczą je na wybranych przykładach.

1. Co to jest literatura? Wyznaczniki literatury (podstawy).

2. Co to jest nauka o literaturze? Teoria literatury. Historia literatury. Krytyka literacka.

3. Poetyka. Granice poetyki i kompetencje teorii literatury.

4. Dzieło literackie. Funkcje dzieła literackiego. Analiza, interpretacja.

5. Proces historycznoliteracki (model ogólny).

6. Teorie piękna w badaniach literaturoznawczych. Kategorie estetyczne. Wartości i wartościowanie.

7. Źródła wiedzy o literaturze.

8. Artes poeticae. Arystoteles (Poetyka). F.K. Dmochowski (Sztuka rymotwórcza).

9. Stylistyka (klasyfikacja). Teorie metafory. Styl dzieła literackiego.

10. Genologia. Liryka. Epika. Dramat. Gatunek literacki. Odmiana gatunkowa.

11. Wersologia. Wersyfikacja. Wiersz. Rym. Sylabizm. Sylabotonizm.

Literatura:

Literatura

Opracowania ogólne:

W. Chołszewnikow, Zarys wersyfikacji rosyjskiej, tłum. J. Faryno, Ossolineum 1976.

M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Zarys teorii literatury, Warszawa 1986.

M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich, Warszawa 1976 i nast.

Literaturnaâ enciklopediâ terminov i ponâtij, red. A.N. Nikolûkin, Moskva 2001.

Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. G. Gazda, S. Tyniecka-Makowiecka, Kraków 2006.

Opracowania szczegółowe:

Arystoteles, Poetyka, Wrocław: Ossolineum 1989.

M. Gołaszewska, Filozoficzne podstawy teorii literatury, w: Poszukiwania teoretyczno-literackie, red. E. Czaplejewicz i E. Kasperski, Wrocław etc. 1989, s. 23-34.

R. Jakobson, Poetyka w świetle językoznawstwa, „Pamiętnik Literacki” 1960, nr 51/2, s. 431-473.

H. Markiewicz, Główne problemy wiedzy o literaturze, Kraków 1976.

H. Markiewicz, Wymiary dzieła literackiego, Wrocław 1984.

R. Queneau, Ćwiczenia stylistyczne, tłum. J. Gondowicz, Izabelin 2005.

Problemy teorii dramatu i teatru, red. Janusz Degler, Wrocław 1988, s. 105-123 [artykuł S. Skwarczyńskiej] i 125-131 [artykuł A. Hutnikiewicza]).

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student:

- ma podstawową wiedzę o badaniach filologicznych;

- zna specyfikę literaturoznawstwa i jego miejsce w ogólnym podziale nauk humanistycznych;

- zna podstawową rosyjską i polską terminologię literaturoznawczą;

- zna i rozumie podstawowe kategorie i metody badawcze w zakresie analizy, interpretacji i wartościowania dzieła literackiego.

UMIEJĘTNOŚCI

Student:

- umie wykorzystać podstawową terminologię z zakresu literaturoznawstwa w wypowiedziach na temat zjawisk i procesów literackich;

- umie właściwie dobrać źródła z zakresu literaturoznawstwa i wyko¬rzystać zawarte w nich informacje;

- potrafi uzupełniać swoją wiedzę i doskonalić umiejętności;

- posiada podstawowe umiejętności badawcze w zakresie analizy i interpretacji dzieła literackiego na poziomie problemowo-tematycznym, rodzajowym, gatunkowym, kompozycyjnym i językowo-stylistycznym.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student:

- zdaje sobie sprawę z różnorodności paradygmatów naukowych, sposobów analizy oraz interpretacji, i ma dla nich poszanowanie.

Metody i kryteria oceniania:

1 ECTS (30 godz.) - konwersatorium

2 ECTS (30 + 30 godz.) - praca własna studenta

1. Zaliczeniowa praca pisemna z zakresu analizy utworu lirycznego.

2. Sprawdzian pisemny.

Pytania: 8

Liczba punktów maksymalna: 24 (8x3)

Punkty i oceny:

13-16 – 3,0 (dst)

16,5-18 – 3,5 (dst+)

18,5-20 – 4,0 (db)

20,5-22 – 4,5 (db+)

22,5-24 – 5,0 (bdb)

5! - bezbłędna odpowiedź na wszystkie pytania (liczba punktów maksymalna: 24) oraz odwołanie się do wiedzy spoza programu (liczba punktów: 25).

Student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności, każda następna wymaga złożenia usprawiedliwienia. O uznaniu nieobecności decyduje wykładowca. Przekroczenie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na 50% zajęć może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu. Warunki zaliczenia przedmiotu w terminie poprawkowym są takie same jak w terminie I.

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Meet oraz innych zalecanych przez UW.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 69 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Dąbrowska
Prowadzący grup: Magdalena Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Pełny opis:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Literatura:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 78 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Dąbrowska, Marta Łukaszewicz
Prowadzący grup: Marta Łukaszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Pełny opis:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Literatura:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)