Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka języka rosyjskiego II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3202-S1ONJR12e
Kod Erasmus / ISCED: 09.601 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nauka języka rosyjskiego II
Jednostka: Katedra Rusycystyki
Grupy: Nauka języka rosyjskiego dla I roku stacjonarnych studiów I stopnia (wg Ust. 2.0)
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zaliczenie przedmiotu Nauka języka rosyjskiego I

Opanowanie materiału przedmiotu Nauka języka rosyjskiego I. Student ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach z Fonetyki języka rosyjskiego.


Skrócony opis:

Celem jest rozwijanie nawyków i umiejętności słuchania, czytania, rozumienia, pisania i mówienia określonych dla poziomu biegłości językowej B1 (kurs B1.2) w zakresie tematów związanych z miejscem zamieszkania, nauką w szkole i wyższej uczelni, systemami edukacyjnymi, poprzez rozwijanie i utrwalanie wiadomości gramatycznych w oparciu o składnię zdania prostego, a także korygowanie nawyków fonetycznych w korelacji z ćwiczeniami z fonetyki, stanowiącej obowiązkowy przedmiot wydzielony.

Pełny opis:

Tematy leksykalne:

1.Dom, mieszkanie, wyposażenie oraz utrzymanie porządku; goście i ich przyjęcie (tradycyjna rosyjska gościnność), zakupy w sklepach lokalnych i supermarketach, nazwy dań i produktów (w tym charakterystycznych dla kuchni rosyjskiej.

2.Miasto – elementy struktury, orientacja w przestrzeni miejskiej, środki transportu miejskiego. Życie codzienne w miastach rosyjskich.

3.Nauka, szkoła, zawód. Reforma edukacji w Polsce. System edukacyjny w Rosji (typy szkół średnich i wyższych, państwowych i prywatnych, organizacja procesu nauczania w szkołach i na uczelniach, typy kształcenia, kadra naukowa i dydaktyczna, studenckie organizacje samorządowe, stowarzyszenia naukowe, campusy i domy akademickie, największe uczelnie w Polsce i w Rosji (rankingi).

Zagadnienia z zakresu ortografii:

zasady pisowni samogłosek akcentowanych i nieakcentowanych w rdzeniach, pisownia dużych i małych liter, pisownia przedrostków, pisownia partykuł.

Zagadnienia gramatyczne:

1. Użycie zdań z orzeczeniem czasownikowym.

2. Typy podmiotów.

3. Wyrażenie kierunku i miejsca (iz, iz-pod, iz-za, kuda, otkuda).

4. Wyrażenie przyzwolenia, zakazu, powinności.

Literatura:

1. Anikina M. N. W Rossiju s lubowju, Moskwa 2000.

2. Bartkiewicz W., Jak piszemy po rosyjsku. Ortografia: zasady, ćwiczenia, dyktanda…, Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa 2008.

3. Gołubiewa A., Kuratczyk M., Gramatyka języka rosyjskiego z ćwiczeniami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

4. Gołubiewa A., Kowalska N., Ćwiczenia z gramatyki praktycznej języka rosyjskiego, cz. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.

5. Gołubiewa A., Kowalska N., Russkij jazyk siegodnia, Wydawnictwo AGMEN, Warszawa 1998.

6. Kostina I. S., Aleksandrowa N. N., Aleksandrowa T. I., Bogosłowskaja E.B., Pierspiektiwa, wyp. 1-5, Izdatielstwo Złatoust, Sankt-Peterburg 2000.

7. A. Pado, Czitaj, piszy! govori!, cz. I, WSiP, Warszawa 1997.

8. Zaika W. I., Girżewa G. N., Tablicy i uprażnienija po orfografii i punktuacyi, Izdatielstwo Flinta- Nauka, Moskwa 2006.

8. Internet : www.gramota.ru i in.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1. student zna środki językowe z zakresu zrealizowanej tematyki umożliwiające formułowanie dłuższych wypowiedzi pisemnych i ustnych poprawnych pod względem fonetycznym, morfosyntaktycznym, leksykalnym i ortograficznym i zna zasady ich użycia w komunikacji językowej

2. student zna i rozumie główne realia socjokulturowe Rosji, w tym wybrane tradycje i zwyczaje w zakresie zrealizowanej tematyki

UMIEJĘTNOŚCI

1. student potrafi zastosować w komunikacji językowej środki językowe z zakresu zrealizowanej tematyki

2. student potrafi budować krótkie wypowiedzi ustne i pisemne (dialog, opis, opowiadanie) w zakresie zrealizowanej tematyki

3.student potrafi formułować i uzasadniać własne opinie w zakresie zrealizowanej tematyki

KOMPETENCE SPOŁECZNE

1. student jest gotów do umieszczania nowych informacji we właściwym kontekście oraz do twórczego myślenia

2. student jest gotów do podjęcia odpowiedzialności za własne działania związane z doskonaleniem znajomości języka rosyjskiego

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach

- systematyczne przygotowanie na zajęcia zadanego materiału

- terminowe wykonywanie prac domowych i kontrolnych

- aktywny udział w pracach nad prezentacjami, wystąpieniami, projektami

Przy zaliczeniach stosuje się następujące kryteria:

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty – 5,0 (ocena bardzo dobra)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty z niewielką liczbą błędów lub nieścisłości – 4,5 (ocena dobra plus)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych (mniej istotnych) aspektów – 4,0 (ocena dobra)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych istotnych aspektów oraz z istotnymi nieścisłościami – 3,5 (ocena dostateczna plus)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem istotnych aspektów lub z poważnymi nieścisłościami – 3,0 (ocena dostateczna plus)

- brak osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia – 2,0 (ocena niedostateczna)

Składniki oceny:

- ocena ciągła, kształtująca (bieżące przygotowanie do zajęć, aktywność) – 30%

- śródsemestralne prace kontrolne – 35%

- prezentacje, wystąpienia, projekty – 35%

Kryteria oceny wypowiedzi pisemnej:

a/ zgodność wypowiedzi z tematem,

b/ zgodność wypowiedzi z wymaganą formą,

c/ kompozycja,

d/ objętość pracy,

e/ bogactwo językowe,

f/ poprawność językowa

Kryteria oceny wypowiedzi ustnej:

a/ zgodność wypowiedzi z tematem,

b/ spójność i płynność wypowiedzi,

c/ bogactwo językowe,

d/ poprawność językowa,

e/ prawidłowa wymowa

Egzamin końcowy obejmuje materiał I i II semestru. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej:

- część pisemna (test – 9 zadań gramatyczno-leksykalnych + 1 zadanie tłumaczeniowe, składające się z 10 zdań + wypracowanie na jeden z trzech tematów do wyboru)

kryteria:

znajomość struktur gramatycznych, słownictwa i ortografii

test – 60% – 68% - 3 (ocena dostateczna)

69% - 77% - 3+ (ocena dostateczna plus)

78% - 86% - 4 (ocena dobra)

87% - 95% - 4+ (ocena dobra plus)

96% - 100% - 5 (ocena bardzo dobra)

wypracowanie/ kryteria:

a/ zgodność z tematem

b/ spójność tekstu

c/ poprawność leksykalna, gramatyczna i ortograficzna

- część ustna (2 pytania )/ kryteria:

a/ skuteczność komunikacyjna (student rozumie rozmówcę, adekwatnie odpowiada na pytania i formułuje odpowiedzi, ma świadomość najważniejszych konwencji grzecznościowych)

b/ płynność wypowiedzi

c/ poprawność użycia struktur gramatycznych

d/ użycie właściwego słownictwa

e/ poprawność wymowy i intonacji

Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny w części pisemnej i ustnej.

Student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności, każda następna wymaga złożenia usprawiedliwienia. O uznaniu nieobecności decyduje wykładowca. Przekroczenie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na 50% zajęć może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu. Warunki zaliczenia przedmiotu w terminie poprawkowym są takie same jak w terminie I

Praktyki zawodowe:

Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu nie są przewidziane.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sergey Khvatov
Prowadzący grup: Volodymyr Dubichynskyi, Michał Kozdra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sergey Khvatov
Prowadzący grup: Sergey Khvatov
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)