Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka języka rosyjskiego I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3202-S1ONR11o
Kod Erasmus / ISCED: 09.601 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nauka języka rosyjskiego I
Jednostka: Katedra Rusycystyki
Grupy: Nauka języka rosyjskiego dla I roku stacjonarnych studiów I stopnia (wg Ust. 2.0)
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość języka rosyjskiego potwierdzona oceną na świadectwie maturalnym studenta.

Student powinien znać język rosyjski na poziomie co najmniej zbliżonym do B1.

Student ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach z Fonetyki języka rosyjskiego.


Skrócony opis:

Celem jest rozwijanie nawyków i umiejętności słuchania, czytania, rozumienia, pisania i mówienia określonych dla poziomu biegłości językowej B1 (kurs B1.1) w zakresie tematów z życia codziennego poprzez rozwijanie i utrwalanie wiadomości gramatycznych w oparciu o składnię zdania prostego, a także korygowanie nawyków fonetycznych w korelacji z ćwiczeniami z fonetyki, stanowiącej obowiązkowy przedmiot wydzielony.

Pełny opis:

Tematy leksykalne:

1. Autoprezentacja. Formalne i nieformalne przedstawianie się. Dane ankietowe. Zainteresowania, hobby. Styl życia. Określanie pochodzenia i miejsca zamieszkania. Życiorys (w tym w celach zawodowych).

Nawiązywanie znajomości. Wskazywanie, przedstawianie i opis osób. Formy grzecznościowe (prośby, podziękowania, przeprosiny).

2. Krąg rodzinny. Nazwy członków rodziny. Określanie zależności między osobami. Charakterystyka członków rodziny. Czynności życia codziennego.

3.Etapy życia człowieka. Relacje społeczne. Ważne decyzje życiowe.

Zagadnienia z zakresu ortografii:

zasady pisowni znaku miękkiego i znaku twardego, zasady pisowni samogłosek po spółgłoskach szumiących i po Ц, pisownia samogłosek wewnątrz rdzenia wyrazu (wymiana samogłosek w rdzeniach), pisownia spółgłosek dźwięcznych i bezdźwięcznych

Zagadnienia gramatyczne:

prawidłowe użycie w oparciu o składnię zdania prostego: zdań oznajmujących i pytających, zdań z orzeczeniem imiennym (różne typy łączników), wyrażenia stosunku przynależności (u + dopełniacz) , odbierania (u, ot), pozbawienia ("wziat' ", "zabrat' ", "dostat' " itp.), czasownika "imiet’ " w funkcji orzeczenia.

Praktyczna analiza podobieństw i różnic gramatycznych i ortograficznych między językiem polskim i rosyjskim.

Literatura:

1. Anikina M. N. W Rossiju s lubowju, Moskwa 2000.

2. Bartkiewicz W., Jak piszemy po rosyjsku. Ortografia: zasady, ćwiczenia, dyktanda…, Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa 2008.

3. Gołubiewa A., Kuratczyk M., Gramatyka języka rosyjskiego z ćwiczeniami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

4. Gołubiewa A., Kowalska N., Ćwiczenia z gramatyki praktycznej języka rosyjskiego, cz. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN,Warszawa 1999.

5. Gołubiewa A., Kowalska N., Russkij jazyk siegodnia, Wydawnictwo AGMEN, Warszawa 1998.

6. Kostina I. S., Aleksandrowa N. N., Aleksandrowa T. I., Bogosłowskaja E.B., Pierspiektiwa, wyp. 1-5, Izdatielstwo Złatoust, Sankt-Peterburg 2000.

7. A. Pado, Czitaj, piszy! govori!, cz. I, WSiP, Warszawa 1997.

8. Zaika W. I., Girżewa G. N., Tablicy i uprażnienija po orfografii i punktuacyi, Izdatielstwo Flinta – Nauka, Moskwa 2006.

8. Internet : www.gramota.ru

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1. student zna środki językowe umożliwiające formułowanie prostych wypowiedzi pisemnych i ustnych poprawnych pod względem fonetycznym, morfosyntaktycznym, leksykalnym i ortograficznym

2. student zna różnice i podobieństwa między systemami gramatycznymi języka polskiego i rosyjskiego

UMIEJĘTNOŚCI

1. student potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne i pisemne na tematy z zakresu programu przedmiotu

2. student potrafi uczestniczyć w typowych sytuacjach komunikacyjnych wykorzystując środki językowe z zakresu zrealizowanej tematyki

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. jest gotów do umieszczania nowych informacji we właściwym kontekście oraz do twórczego myślenia

2. jest gotów do podjęcia odpowiedzialności za własne działania związane z doskonaleniem znajomości języka rosyjskiego

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach

- systematyczne przygotowanie na zajęcia zadanego materiału

- terminowe wykonywanie prac domowych i kontrolnych

- aktywny udział w pracach nad prezentacjami, wystąpieniami, projektami

Przy zaliczeniach stosuje się następujące kryteria:

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty – 5,0 (ocena bardzo dobra)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty z niewielką liczbą błędów lub nieścisłości – 4,5 (ocena dobra plus)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych (mniej istotnych) aspektów – 4,0 (ocena dobra)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych istotnych aspektów oraz z istotnymi nieścisłościami – 3,5 (ocena dostateczna plus)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem istotnych aspektów lub z poważnymi nieścisłościami – 3,0 (ocena dostateczna plus)

- brak osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia – 2,0 (ocena niedostateczna)

Składniki oceny:

- ocena ciągła, kształtująca (bieżące przygotowanie do zajęć, aktywność) – 30%

- śródsemestralne prace kontrolne – 35%

- prezentacje, wystąpienia, projekty – 35%

Kryteria oceny wypowiedzi pisemnej:

a/ zgodność wypowiedzi z tematem,

b/ zgodność wypowiedzi z wymaganą formą,

c/ kompozycja,

d/ objętość pracy,

e/ bogactwo językowe,

f/ poprawność językowa

Kryteria oceny wypowiedzi ustnej:

a/ zgodność wypowiedzi z tematem,

b/ spójność i płynność wypowiedzi,

c/ bogactwo językowe,

d/ poprawność językowa,

e/ prawidłowa wymowa

Student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności, każda następna wymaga złożenia usprawiedliwienia. O uznaniu nieobecności decyduje wykładowca. Przekroczenie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na 50% zajęć może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu. Warunki zaliczenia przedmiotu w terminie poprawkowym są takie same jak w terminie I.

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Meet oraz innych zalecanych przez UW.

Praktyki zawodowe:

Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu nie są przewidziane.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin, 21 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sergey Khvatov
Prowadzący grup: Sergey Khvatov, Michał Kozdra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sergey Khvatov
Prowadzący grup: Sergey Khvatov
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)