Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka języka rosyjskiego III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3202-S1ONR21o
Kod Erasmus / ISCED: 09.602 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nauka języka rosyjskiego III
Jednostka: Katedra Rusycystyki
Grupy: Nauka języka rosyjskiego dla II roku stacjonarnych studiów I stopnia (wg Ust. 2.0)
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zdany egzamin z przedmiotu: Nauka języka rosyjskiego II

Warunkiem koniecznym jest opanowanie ogólnego języka rosyjskiego w zakresie tematów życia codziennego (dom, rodzina, nauka, sprawy zawodowe)


Skrócony opis:

Celem jest kształtowanie i rozwijanie sprawności językowych: rozumienia, mówienia, czytania i pisania określonych dla poziomu biegłości językowej B2 (kurs B2.1) w zakresie materiału leksykalnego i morfosyntaktycznego oraz kształtowanie kompetencji komunikacyjnej i lingworealioznawczej w zakresie tematów z życia codziennego: wygląd zewnętrzny człowieka, charakter i temperament, zdrowie człowieka.

Pełny opis:

Tematy leksykalne:

1. Wygląd zewnętrzny człowieka (cechy fizyczne; kanony urody dawniej i dziś; pielęgnacja urody, kosmetyki operacje plastyczne; wygląd człowieka sukcesu – polityka, biznesmena, gwiazdy telewizyjnej; moda, kultura ubioru).

2. Charakter człowieka. Typy temperamentu (cechy charakteru – wady i zalety; rodzaje temperamentu; znaki zodiaku i horoskopy; kształtowanie charakteru, rozwój osobowości; charakter narodu, stereotypy narodowe; charakterystyka różnych grup społecznych).

3. Zdrowie człowieka. Nazwy części ciała i organów wewnętrznych. Samopoczucie i stan zdrowia. Choroby i ich symptomy. System ochrony zdrowia. Przychodnia. Nazwy specjalności lekarskich. Wizyta u lekarza, wezwanie karetki, leczenie ambulatoryjne i stacjonarne. Szpital, poradnia. Lekarstwa i zabiegi. Profilaktyka. Zdrowy tryb życia.

Zagadnienia gramatyczne:

I. Przymiotniki jakościowe, względne, dzierżawcze.

1. Formy gramatyczne przymiotników twardotematowych i miękkotematowych wszystkich rodzajów w liczbie pojedynczej i mnogiej.

2. Przymiotniki nieodmienne.

3. Przymiotniki złożone.

4. Formy hipokorystyczne przymiotników.

5. Stopniowanie przymiotników.

6. Tworzenie krótkich form przymiotników.

7. Łączliwość krótkich form przymiotników.

8. Krótkie formy przymiotników w funkcji orzecznika.

9. Pełne formy przymiotników w grupie orzeczenia.

II. Użycie konstrukcji oznaczających przyczynę.

Literatura:

1. A. Gołubiewa, Kowalska N., Ćwiczenia z gramatyki praktycznej języka rosyjskiego, cz. 1 i2, Warszawa 1999.

2. D. Samek, N. Kowalska, Praktyczna gramatyka języka rosyjskiego, REA, Warszawa 2004.

3. M.Kossakowska-Maras, M.Mierzwa, Znakomimsia s Rossijej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009

4. I.S.Kostina, N.N.Aleksandrowa, T.I.Aleksandrow, J.B.Bogosłowskaja, Pierspiektiwa, wypusk 1-5, Izdatielstwo „Złatoust” Sankt-Pietierburg 1995-2000.

5. N.A.Markina, Ju.E. Prochorow, My pochoży, no my raznyje, Russkij jazyk. Kursy, Moskwa 2004

6. A.Pado, Czitaj, piszy, gowori! Podręcznik do języka rosyjskiego, część I i II, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1998.

7. Artykuły z czasopism. Internet.

8.Opracowania własne prowadzących zajęcia.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1. zna i rozumie główne powiązania i zależności w uczeniu się języka i kultury danego obszaru językowego

2. zna zasady tworzenia wypowiedzi ustnych poprawnych pod względem fonetycznym, akcentuacyjnym i gramatycznym w zakresie realizowanej tematyki oraz tworzenia tekstów pisanych poprawnych pod względem ortograficznym, gramatycznym i stylistycznym w zakresie omawianej tematyki

3. zna i rozumie zasady przekształcania tekstu pisanego w wypowiedź ustną i wypowiedzi ustnej w tekst pisany

UMIEJĘTNOŚCI

1. stosuje w swych wypowiedziach poznaną leksykę, utarte związki wyrazowe, konstrukcje gramatyczne przewidziane programem

2. potrafi skutecznie komunikować się uczestnicząc w dialogu, rozmowie, dyskusji związanej tematycznie z zagadnieniami występującymi w programie

3. potrafi pracować indywidualnie i współpracować w grupie

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. jest gotów do uznania znaczenia wiedzy dla rozwijania własnych zainteresowań związanych z doskonaleniem znajomości języka rosyjskiego

2. jest gotów do akceptowania różnorodności postaw, opinii i argumentów w kontaktach interpersonalnych

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach

- systematyczne przygotowanie na zajęcia zadanego materiału

- terminowe wykonywanie prac domowych i kontrolnych

- aktywny udział w pracach nad prezentacjami, wystąpieniami, projektami

Przy zaliczeniach stosuje się następujące kryteria:

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty – 5,0 (ocena bardzo dobra)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty z niewielką liczbą błędów lub nieścisłości – 4,5 (ocena dobra plus)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych (mniej istotnych) aspektów – 4,0 (ocena dobra)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych istotnych aspektów oraz z istotnymi nieścisłościami – 3,5 (ocena dostateczna plus)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem istotnych aspektów lub z poważnymi nieścisłościami – 3,0 (ocena dostateczna plus)

- brak osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia – 2,0 (ocena niedostateczna)

Składniki oceny:

- ocena ciągła, kształtująca (bieżące przygotowanie do zajęć, aktywność) – 30%

- śródsemestralne prace kontrolne – 35%

- prezentacje, wystąpienia, projekty – 35%

Kryteria oceny wypowiedzi pisemnej:

a/ zgodność wypowiedzi z tematem,

b/ zgodność wypowiedzi z wymaganą formą,

c/ kompozycja,

d/ objętość pracy,

e/ bogactwo językowe,

f/ poprawność językowa

Kryteria oceny wypowiedzi ustnej:

a/ zgodność wypowiedzi z tematem,

b/ spójność i płynność wypowiedzi,

c/ bogactwo językowe,

d/ poprawność językowa,

e/ prawidłowa wymowa

Student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności, każda następna wymaga złożenia usprawiedliwienia. O uznaniu nieobecności decyduje wykładowca.

Przekroczenie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na 50% zajęć może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu.

Warunki zaliczenia przedmiotu w terminie poprawkowym są takie same jak w terminie I.

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Meet oraz innych zalecanych przez UW.

Praktyki zawodowe:

Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu nie są przewidziane.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin, 11 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Nataliya Krenska
Prowadzący grup: Nataliya Krenska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Pełny opis:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Literatura:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Nataliya Krenska
Prowadzący grup: Nataliya Krenska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Pełny opis:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Literatura:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)