Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka języka rosyjskiego IV

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3202-S1ONR22e
Kod Erasmus / ISCED: 09.602 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nauka języka rosyjskiego IV
Jednostka: Katedra Rusycystyki
Grupy: Nauka języka rosyjskiego dla II roku stacjonarnych studiów I stopnia (wg Ust. 2.0)
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zaliczenie przedmiotu Nauka języka rosyjskiego III

Warunkiem koniecznym jest opanowanie ogólnego języka rosyjskiego w zakresie tematów życia codziennego (wygląd zewnętrzny człowieka, charakter człowieka, zdrowie człowieka).


Skrócony opis:

Celem jest kształtowanie i rozwijanie sprawności językowych: rozumienia, mówienia, czytania i pisania określonych dla poziomu biegłości językowej B2 (kurs B 2.2) w zakresie materiału leksykalnego i morfosyntaktycznego oraz kształtowanie kompetencji komunikacyjnej i lingworealioznawczej w zakresie tematów z życia codziennego: człowiek i przyroda, sport w życiu człowieka, nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne.

Pełny opis:

Tematy leksykalne:

1. Człowiek i przyroda. Pory roku. Prognozy pogody. Klimat i pogoda. Klęski żywiołowe. Problemy ekologii i ochrony środowiska naturalnego. Pory roku w dziełach literatury rosyjskiej i malarstwa rosyjskiego. Święta ludowe.

2. Sport w życiu człowieka. Dyscypliny sportowe (sporty grupowe i indywidualne, ekstremalne dyscypliny sportowe). Zawody sportowe (eliminacje, puchary, mistrzostwa, Igrzyska Olimpijskie, historia ruchu olimpijskiego.

3. Nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne (globalizacja świata poprzez media; społeczeństwo informacyjne i społeczeństwo wiedzy; wykluczenie cyfrowe; komputer i internet – sprzęt i akcesoria, gry komputerowe; uzależnienie od komputera i internetu, portale społecznościowe, e-learning, wykorzystanie TIK w edukacji).

Zagadnienia gramatyczne:

I. Konstrukcje wyrażające relacje czasowe:

1. określanie czasu zegarowego,

a) oznaczanie dokładnej godziny i czasu akcji,

b) oznaczanie przybliżonej godziny,

2. oznaczanie jednoczesności,

3. oznaczanie czasu trwania czynności,

4. oznaczanie powtarzalności w czasie,

5. oznaczanie uprzedniości w czasie,

6. oznaczanie następstwa w czasie,

7. oznaczanie daty.

II. Użycie zaimków nieokreślonych oraz różnych typów zdań nieokreślonych.

Literatura:

1. A. Gołubiewa, Kowalska N., Ćwiczenia z gramatyki praktycznej języka rosyjskiego, cz. 1 i 2, Warszawa 1999.2.

2. D. Samek, N. Kowalska, Praktyczna gramatyka języka rosyjskiego, REA, Warszawa 2004.

3. M.Kossakowska-Maras, M.Mierzwa, Znakomimsia s Rossijej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009

4. I.S.Kostina, N.N.Aleksandrowa, T.I.Aleksandrowa, J.B.Bogosłowskaja, Pierspiektiwa, wypusk 1-5, Izdatielstwo „Złatoust” Sankt-Pietierburg 1995-2000.

5. A.Pado, Czitaj, piszy, gowori! Podręcznik do języka rosyjskiego, część I i II, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1998.5.

6. N.A.Markina, Ju.E. Prochorow, My pochoży, no my raznyje, Russkij jazyk. Kursy, Moskwa 2004

7. Artykuły z czasopism. Internet.

8. Opracowania własne prowadzącego.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1. zna i rozumie w zaawansowanym stopniu powiązania i wzajemne zależności w uczeniu się języka i kultury danego obszaru językowego

2. ma wiedzę realioznawczą na temat Rosji w zakresie realizowanych tematów

3. zna źródła pozyskiwania i selekcji informacji z zasobów sieci internetowej i baz danych z zakresu przewidzianego programem

UMIEJĘTNOŚCI

1. potrafi formułować jasne i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne dotyczące zrealizowanych tematów oraz wyrazić swoje stanowisko w dyskusji związanej tematycznie z zagadnieniami występującymi w programie

2. stosuje w swych wypowiedziach poznaną leksykę, utarte związki wyrazowe, konstrukcje gramatyczne przewidziane programem nauczania

3. potrafi przygotować, przedstawić, omówić, uzasadnić zagadnienia z zakresu zrealizowanej tematyki w postaci prezentacji multimedialnej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. jest gotów do uznania znaczenia wiedzy dla rozwijania własnych zainteresowań związanych z doskonaleniem znajomości języka rosyjskiego

2. jest gotów do akceptowania różnorodności postaw, opinii i argumentów w kontaktach interpersonalnych

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach

- systematyczne przygotowanie na zajęcia zadanego materiału

- terminowe wykonywanie prac domowych i kontrolnych

- aktywny udział w pracach nad prezentacjami, wystąpieniami, projektami

Warunki zaliczenia przedmiotu w terminie poprawkowym są takie same jak w terminie I

Przy zaliczeniach stosuje się następujące kryteria:

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty – 5,0 (ocena bardzo dobra)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty z niewielką liczbą błędów lub nieścisłości – 4,5 (ocena dobra plus)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych (mniej istotnych) aspektów – 4,0 (ocena dobra)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych istotnych aspektów oraz z istotnymi nieścisłościami – 3,5 (ocena dostateczna plus)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem istotnych aspektów lub z poważnymi nieścisłościami – 3,0 (ocena dostateczna plus)

- brak osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia – 2,0 (ocena niedostateczna)

Składniki oceny:

- ocena ciągła, kształtująca (bieżące przygotowanie do zajęć, aktywność) – 30%

- śródsemestralne prace kontrolne – 35%

- prezentacje, wystąpienia, projekty – 35%

Kryteria oceny wypowiedzi pisemnej:

a/ zgodność wypowiedzi z tematem,

b/ zgodność wypowiedzi z wymaganą formą,

c/ kompozycja,

d/ objętość pracy,

e/ bogactwo językowe,

f/ poprawność językowa

Kryteria oceny wypowiedzi ustnej:

a/ zgodność wypowiedzi z tematem,

b/ spójność i płynność wypowiedzi,

c/ bogactwo językowe,

d/ poprawność językowa,

e/ prawidłowa wymowa

Egzamin końcowy obejmuje materiał III i IV semestru. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej:

- część pisemna (test – 9 zadań gramatyczno-leksykalnych + 1 zadanie tłumaczeniowe, składające się z 20 zdań + wypracowanie na jeden z trzech tematów do wyboru)

kryteria:

znajomość struktur gramatycznych, słownictwa i ortografii

test – 60% – 68% - 3 (ocena dostateczna)

69% - 77% - 3+ (ocena dostateczna plus)

78% - 86% - 4 (ocena dobra)

87% - 95% - 4+ (ocena dobra plus)

96% - 100% - 5 (ocena bardzo dobra)

wypracowanie/ kryteria:

a/ zgodność z tematem

b/ spójność tekstu

c/ poprawność leksykalna, gramatyczna i ortograficzna

- część ustna (2 pytania )/ kryteria:

a/ skuteczność komunikacyjna (student rozumie rozmówcę, adekwatnie odpowiada na pytania i formułuje odpowiedzi, ma świadomość najważniejszych konwencji grzecznościowych)

b/ płynność wypowiedzi

c/ poprawność użycia struktur gramatycznych

d/ użycie właściwego słownictwa

e/ poprawność wymowy i intonacji

Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny w części pisemnej i ustnej.

Student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności, każda następna wymaga złożenia usprawiedliwienia. O uznaniu nieobecności decyduje wykładowca.

Przekroczenie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na 50% zajęć może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu.

Warunki zaliczenia przedmiotu w terminie poprawkowym są takie same jak w terminie I

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Classroom oraz innych zalecanych przez UW.

Praktyki zawodowe:

Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu nie są przewidziane.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Nataliya Krenska
Prowadzący grup: Nataliya Krenska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Skrócony opis:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Pełny opis:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Literatura:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Nataliya Krenska
Prowadzący grup: Nataliya Krenska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Skrócony opis:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Pełny opis:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Literatura:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)