Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polsko-rosyjskie związki literackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3202-S1OPRZ21o
Kod Erasmus / ISCED: 09.201 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Polsko-rosyjskie związki literackie
Jednostka: Katedra Rusycystyki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku stacjonarnych studiów I stopnia (wg Ust.2.0)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zainteresowanie tematyką literaturoznawczą.

Skrócony opis:

Celem jest prezentacja kluczowych wydarzeń i zjawisk z dziejów polsko-rosyjskich związków literackich. Materiał jest prezentowany w układzie chronologiczno-problemowym.

Pełny opis:

Przedmiot ma za zadanie poszerzenie i pogłębienie wiedzy na temat polsko-rosyjskich związków literackich. Cel ten jest realizowany poprzez zapoznanie studentów z najważniejszymi wydarzeniami, pisarzami i dziełami literackimi.

Zagadnienia szczegółowe:

Wykaz tematów:

1. Polsko-rosyjskie kontakty literackie do XVIII w. (Symeon Połocki, Polska-Litwa-Moskwa)

2. Konfederacja Barska, czasy Stanisława Augusta Poniatowskiego i Katarzyny II

3. Królestwo polskie (Piotr Wiaziemski, Konrad Rylejew)

4. Tadeusz Bułharyn

5. Józef Sękowski

6. Twórczość literacka Polaków na Syberii (Maksymilian Marks, Wacław Sieroszewski, Juliusz Sabiński)

7. Powstania niepodległościowe i Rosja – od Hercena do Katkowa „Sprawa polska” w literaturze rosyjskiej

8. Rosja w literaturze polskiej

9. Polscy komuniści. Bruno Jasieński

10. ZSRS w literaturze polskiej

11. Rosyjscy pisarze i polska literatura w XX wieku

12. W świecie imagologii

13. Polskie gazety i czasopisma w Rosji, rosyjskie w Polsce

14. Zdrada czy współpraca dla dobra literatury. Od lojalizmu do kolaboracji.

15. Recepcja rosyjskiej literatury w Polsce

Literatura:

P. Głuszkowski, Barwy polskości czyli życie burzliwe Tadeusza Bułharyna, Kraków 2018;

M. Schore, Kawior i popiół. Życie i śmierć pokolenia oczarowanych i rozczarowanych marksizmem, tłum. Marcin Szuster, Warszawa 2008 (wyd. 2 – 2012)

R. Wołoszyński, Polsko-rosyjskie związki w naukach społecznych 1801-1830, Warszawa 1974.

J. Róziewicz, Polsko-rosyjskie powiązania naukowe (1725-1918), Wrocław 1984.

J. Orłowski, Z dziejów antypolskiej obsesji w literaturze rosyjskiej,

M. Micińska, Zdrada córka nocy. Pojęcie zdrady narodowej w świadomości Polaków w latach 1861-1914, Warszawa 1998.

Warszawa 1992.

Zwierciadło prasy. Czasopisma polskie XIX wieku o literaturze rosyjskiej, red. B. Galster, J. Kamionkа-Straszakowа, K. Sierockа. Wrocław, 1978

Efekty uczenia się:

Wiedza:

− student ma szczegółową wiedzę na temat polsko-rosyjskich związków literackich (okresy, tendencje, ewolucja);

− student zna omawiane dzieła literackie, twórczość poszczególnych pisarzy; problemy; tło historyczno-literackie powstawania wybranych utworów.

− student zna treść omawianych lektur, które były szczególnie ważne dla polsko-rosyjskich związków literackich,

− student zna dorobek wybranych polskich, rosyjskich i zachodnioeuropejskich badaczy polsko-rosyjskich związków literackich, powołuje się na ich podstawowe prace i ustalenia.

− student posiada wiedzę na polsko-rosyjskich stereotypów w literaturze

Umiejętności:

- student charakteryzuje podstawowe wydarzenia z dziejów polsko-rosyjskich związków literackich oraz umieszcza je w szerszym kontekście historyczno-literackim,

- student wskazuje najważniejsze wydarzenia i postaci w dziejach polsko-rosyjskich związków literackich,

− student wyjaśnia, dlaczego literatura ma wpływ na związki między Polską i Rosją

- student porównuje rosyjski i polski punkt widzenia na kluczowe wydarzenia literackie

− student stosuje podstawową terminologię historyczno-literacką,

- student potrafi wyszukiwać informacje z różnych źródeł na temat omawianych zagadnień,

− student potrafi wyjaśnić genezę i znaczenie omawianych problemów,

− student posiada umiejętność systematycznej pracy.

Kompetencje społeczne:

− student rozumie specyfikę badań literaturoznawczych,

− student odczuwa współodpowiedzialność za zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego i literackiego,

− student ma świadomość wkładu literatury polskiej i rosyjskiej w dziedzictwo kulturowe Europy,

− student ma świadomość znaczenia i roli literatury w funkcjonowaniu państwa,

− student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadania,

− student ma pogłębioną świadomość swojej wiedzy i umiejętności oraz odczuwa potrzebę dalszego uczenia się,

− student ma świadomość współodpowiedzialności za rozwój czytelnictwa i potrzebę rozwijania własnych zainteresowań czytelniczych.

Metody i kryteria oceniania:

Test

Pytania: 5

Liczba punktów maksymalna: 15 (3x5)

Punkty i oceny:

8 – 9 (dst)

9 – 10 – 3,5 (dst+)

10 – 12 – 4,0 (db)

13-14 – 4,5 (db+)

14-15 – 5,0 (bdb)

5! - bezbłędna odpowiedź na wszystkie pytania (liczba punktów maksymalna: 15) oraz odwołanie się do wiedzy spoza programu nauczania (liczba punktów: 16).

ECTS 2

30 godz. (1 ECTS) - konfersatorium

30 godz. (1 ECTS) – praca własna studenta

Student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności, każda następna wymaga złożenia usprawiedliwienia. O uznaniu nieobecności decyduje wykładowca. Przekroczenie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na 50% zajęć może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu. Warunki zaliczenia przedmiotu w terminie poprawkowym są takie same jak w terminie I.

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Meet oraz innych zalecanych przez UW.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 33 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Głuszkowski
Prowadzący grup: Piotr Głuszkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Pełny opis:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Literatura:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Uwagi:

Język prowadzenia pomocniczy - polski.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Głuszkowski
Prowadzący grup: Piotr Głuszkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Pełny opis:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Literatura:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Uwagi:

Język prowadzenia pomocniczy - polski.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)