Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia Rosji 862-1825

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3202-S1ORH11o
Kod Erasmus / ISCED: 08.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia Rosji 862-1825
Jednostka: Katedra Rusycystyki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku stacjonarnych studiów I stopnia (wg Ust. 2.0)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem jest prezentacja podstawowych wydarzeń i zjawisk z dziejów Rosji (powstanie państwa – początek XIX w.). Materiał jest prezentowany w układzie chronologiczno-problemowym.

Pełny opis:

Cele szczegółowe:

Wykład ma za zadanie przedstawienie – w porządku chronologiczno-problemowym – historię Rosji .

Główny nacisk położony jest na analizę kluczowych wydarzeń z historii Rosji.

Zagadnienia szczegółowe:

Wykaz tematów:

1. Powstanie Rusi. Periodyzacja i rozwój terytorialny. Teoria normańska i słowiańska. Plemiona

2. Ruś kijowska. Władza i ustrój. Dynastia Rurykowiczów.

3. Podział dzielnicowy. Jarzmo mongolsko-tatarskie

4. Jednoczenie ziem ruskich. Moskwa. Psków. Wielki Nowogród.

5. Moskwa III Rzym. Iwan III Srogi.

6. Polityka wewnętrzna i zewnętrzna państwa moskiewskiego

7. Iwan Groźny. Wojny z Polską. Podboje Jermaka. Kazań.

8. Wielka smuta.

9. Romanowowie. Początek dynastii.

10. Rosja a Polska w XVI-XVII w.

11. Piotr I. Gospodarka. Nowa stolica. Imperium.

12. Wzrost znaczenia Rosji na arenie międzynarodowej

13. Od Piotra Wielkiego do Katarzyny Wielkiej. Polityka wewnętrzna i zagraniczna.

14. Panowanie Katarzyny II. Podboje terytorialne. Reformy.

15. Od Katarzyny Wielkiej do Aleksandra I. Wojny napoleońskie.

Literatura:

L. Bazylow, Historia Rosji, Ossolineum (dowolne wydanie)

J. Billington, Ikona i topór. Historia kultury rosyjskiej, tłum. J. Hunia, Kraków 2008

M. Heller, Historia imperium rosyjskiego, tłum. E. Melech i T. Kaczmarek, Warszawa 2005

R. Pipes, Rosja carów, tłum. W. Jeżewski, Warszawa 2007

N. Riasanovsky, M. Steinberg, Historia Rosji, tłum. A. Bernarczyk, T. Tesznar, Kraków 2009

Rosjoznawstwo, Wprowadzenie do studiów nad Rosją, red. L. Suchanka, Kraków 2004

W.Serczyk, Piotr I Wielki, Wrocław 2003

B. Zientara, Dawna Rosja. Despotyzm i demokracja, Warszawa 1995

A.Kamienski, Rossija w XVIII wiekie, Moskwa 2006

B.Floria, Iwan Groznyj, Moskwa 2009

Efekty uczenia się:

Wiedza:

− student ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o historii Rosji (okresy, władcy, kluczowe postacie, pojęcia, węzłowe problemy; historia: społeczna, gospodarcza, administracyjna, prawna, kulturalna)

− student zna podstawową terminologię historyczną,

− student zna podstawowe wydarzenia z historii Rosji,

− student wymienia wybranych polskich, rosyjskich i zachodnioeuropejskich badaczy historii Rosji i powołuje się na ich prace.

Umiejętności:

− student dokonuje periodyzacji historii Rosji oraz w sposób szczegółowy charakteryzuje poszczególne okresy,

− student charakteryzuje podstawowe wydarzenia związane z panowaniem wybranych władców oraz umieszcza je w szerszym kontekście historycznym,

− student stosuje podstawową terminologię dotyczącą historii Rosji,

− student posiada podstawowe umiejętności badawcze w zakresie analizy i interpretacji kluczowych wydarzeń z dziejów Rosji,

− student wskazuje najważniejsze wydarzenia i postaci w historii państwa,

- student porównuje rosyjski i polski punkt widzenia na kluczowe wydarzenia historyczne

− student posiada umiejętność systematycznej pracy.

Kompetencje społeczne:

− student ma świadomość roli i znaczenia historii dla rozwoju każdego narodu,

- student ma świadomość różnic w interpretacji danych wydarzeń historycznych z perspektywy różnych państw

− student zachowuje krytycyzm w wyrażaniu opinii o historii sąsiedzkiego narodu i tolerancyjność na odmienne opinie

− student ma potrzebę rozwijania własnych zainteresowań historycznych oraz świadomość współodpowiedzialności za świadomość historyczną własnego narodu.

Metody i kryteria oceniania:

Pytania: 15

Liczba punktów maksymalna: 50

Punkty i oceny:

25-29 – 3,0 (dst)

30 – 34 (dst+)

35-39 – 4,0 (db)

40-44 – 4,5 (db+)

45-50 – 5,0 (bdb)

Wymogi na ocenę 5!

Bezbłędne odpowiedzi na wszystkie pytania; odwołanie się do wiedzy i umiejętności spoza programu nauczania

PUNKTY ECTS:

30 godz. (1 ECTS) - wykład

30 godz. (1 ECTS) – przygotowanie do testu

Student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności, każda następna wymaga złożenia usprawiedliwienia. O uznaniu nieobecności decyduje wykładowca. Przekroczenie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na 50% zajęć może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu. Warunki zaliczenia przedmiotu w terminie poprawkowym są takie same jak w terminie I.

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Meet oraz innych zalecanych przez UW.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 71 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Głuszkowski
Prowadzący grup: Piotr Głuszkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Pełny opis:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Literatura:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 78 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Głuszkowski
Prowadzący grup: Piotr Głuszkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Pełny opis:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Literatura:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)