Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura rosyjska w kontekście historycznym I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3202-S1SLKH31z
Kod Erasmus / ISCED: 09.203 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Literatura rosyjska w kontekście historycznym I
Jednostka: Katedra Rusycystyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

Zainteresowanie tematyką literaturoznawczą i historyczną.


Skrócony opis:

Przedmiotem rozpatrzenia staną się szeroko rozumiane związki literatury rosyjskiej z historią Rosji i ZSRS. Głównym celem seminarium jest przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej.

Pełny opis:

Seminarium ma za zadanie poszerzenie i pogłębienie wiedzy na temat literatury rosyjskiej i jej powiązań z historią , co pozwoli studentom przygotować pracę licencjacką poświęconą wybranemu utworowi, pisarzowi lub zagadnieniu. Cel ten jest realizowany poprzez zapoznanie się z najważniejszymi pracami historycznoliterackimi i teoretycznymi dotyczącymi literatury rosyjskiej i omawianie ich na zajęciach.

Cele szczegółowe: poszerzenie i pogłębienie znajomości literatury rosyjskiej oraz jej szeroko rozumianego kontekstu historycznego, a także opanowanie warsztatu literaturoznawcy.

Zagadnienia szczegółowe:

1. Warsztat pracy. Norma bibliograficzna. Tzw. Aparat naukowy. Etyka pracy naukowej.

2. Literatura rosyjska wobec przełomowych wydarzeń historycznych na materiale XIX w. (w skali rosyjskiej i europejskiej),

3. Dyskurs władzy – dyskurs opozycji w XIX w.

4. Pozostałe zagadnienia szczegółowe dostosowane do tematyki rozpraw licencjackich.

Literatura:

Russkij konserwatizm XIX stolietia, red. W. Grosuł

P. Basinskij, Strasti po Maksimu, Moskwa 2009

W. Woroszylski, Kto zabił Puszkina, Warszawa 1991

M. Lemke, Nikołajewskije żandarmy i litieratura 1826-1855, Sankt-Petersburg 1908

Pozostałe pozycje dostosowane do tematyki rozpraw magisterskich.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

− student zna dorobek wybranych polskich, rosyjskich i zachodnioeuropejskich badaczy literatury rosyjskiej zajmujących się powiązaniami literatury z historią, powołuje się na ich podstawowe prace i ustalenia.

- ma usystematyzowaną wiedzę na temat biografii i twórczości konkretnych pisarzy, zwłaszcza na temat utworów będących przedmiotem badań;

− student zna zasady opracowania redakcyjnego tekstu naukowego w języku rosyjskim i w języku polskim,

− student zna zasady prawa autorskiego,

− student zna przykładowe badania z zakresu związków literatury rosyjskiej z historią Rosji i ZSRS

Umiejętności:

− student przedstawia swój krąg zainteresowań naukowych związany z profilem seminarium licencjackiego,

− student samodzielnie dostrzega problem badawczy i wstępnie formułuje temat pracy licencjackiej,

− student potrafi znaleźć z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów informację dotyczącą tematu jego pracy magisterskiej,

− student potrafi określić słowa kluczowe w tekście literaturoznawczym,

− student potrafi napisać streszczenie tekstu literaturoznawczego,

− student posiada pogłębione umiejętności badawcze z zakresu analizy i interpretacji dzieła literackiego z punktu widzenia procesu dziejowego.

− student stosuje podstawową terminologię historyczno-literacką,

- student potrafi wyszukiwać informacje z różnych źródeł na temat omawianych zagadnień,

− student potrafi wyjaśnić genezę i znaczenie omawianych problemów,

− student posiada umiejętność systematycznej pracy.

Kompetencje społeczne:

− student rozumie specyfikę badań literaturoznawczych,

− student odczuwa współodpowiedzialność za zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego i literackiego,

− student ma świadomość wkładu kultury rosyjskiej w dziedzictwo kulturowe Europy,

− student ma świadomość znaczenia i roli literatury w funkcjonowaniu państwa,

− student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadania,

− student ma pogłębioną świadomość swojej wiedzy i umiejętności oraz odczuwa potrzebę dalszego uczenia się,

− student ma świadomość współodpowiedzialności za rozwój czytelnictwa i potrzebę rozwijania własnych zainteresowań czytelniczych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena 30% tekstu pracy oraz bibliografii.

30 godz. (1 ECTS) - seminarium

150 godz. (7 ECTS) - praca własna studenta:

20% - kwerenda biblioteczna

30% - analiza materiału

50% - przygotowanie 30% tekstu pracy i bibliografii

Student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności, każda następna wymaga złożenia usprawiedliwienia. O uznaniu nieobecności decyduje wykładowca. Przekroczenie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na 50% zajęć może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu. Warunki zaliczenia przedmiotu w terminie poprawkowym są takie same jak w terminie I

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Meet oraz innych zalecanych przez UW.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Głuszkowski
Prowadzący grup: Piotr Głuszkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Skrócony opis:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Pełny opis:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Literatura:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Głuszkowski
Prowadzący grup: Piotr Głuszkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Skrócony opis:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Pełny opis:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Literatura:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)