Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura rosyjska w kontekście historycznym II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3202-S1SLKH32z
Kod Erasmus / ISCED: 09.203 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Literatura rosyjska w kontekście historycznym II
Jednostka: Katedra Rusycystyki
Grupy: Seminaria licencjackie dla III roku stacjonarnych studiów I stopnia (wg Ust. 2.0)
Seminaria licencjackie dla III roku stacjonarnych studiów I stopnia (wg Ust. 2.0)
Punkty ECTS i inne: 10.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

Zainteresowanie tematyką literaturoznawczą i historyczną.

Złożenie pracy licencjackiej, przygotowanie referatu.
Skrócony opis:

Przedmiotem rozpatrzenia staną się szeroko rozumiane związki literatury rosyjskiej z historią Rosji i ZSRS. Głównym celem seminarium jest przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej.

Pełny opis:

Seminarium ma za zadanie poszerzenie i pogłębienie wiedzy na temat literatury rosyjskiej i jej powiązań z historią, co pozwoli studentom przygotować pracę licencjacką poświęconą wybranemu utworowi, pisarzowi lub zagadnieniu. Cel ten jest realizowany poprzez zapoznanie się z najważniejszymi pracami historyczno-literackimi i teoretycznymi dotyczącymi literatury rosyjskiej i omawianie ich na zajęciach.

Cele szczegółowe: poszerzenie i pogłębienie znajomości literatury rosyjskiej oraz jej szeroko rozumianego kontekstu historycznego, a także opanowanie warsztatu literaturoznawcy.

Zagadnienia szczegółowe:

1. Literatura rosyjska wobec przełomowych wydarzeń historycznych na materiale XX w. (w skali rosyjskiej i europejskiej)

2. Dyskurs władzy – dyskurs opozycji w XX w.

3. Pozostałe zagadnienia szczegółowe dostosowane do tematyki rozpraw licencjackich.

Literatura:

B. Sarnow, Stalin i pisateli, t. 1-4, Moskwa 2008-09

M. Schore, Kawior i popiół. Życie i śmierć pokolenia oczarowanych i rozczarowanych marksizmem, tłum. Marcin Szuster, Warszawa 2008 (wyd. 2 – 2012)

Włast’ i chudożestwiennaja intieligencyja. Dokumienty RKP(b), WCzK – OGPU – NKWD o kulturie i politykie 1917-1953 gg., red. A. Artizow, O. Naumow, Moskwa 2002.

F. Westerman, Inżynierowie dusz, tłum. S. Paszkiet, Warszawa 2007.

Pozostałe pozycje dostosowane do tematyki rozpraw licencjackich.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

− student zna dorobek wybranych polskich, rosyjskich i zachodnioeuropejskich badaczy literatury rosyjskiej zajmujących się powiązaniami literatury z historią, powołuje się na ich podstawowe prace i ustalenia.

- ma usystematyzowaną wiedzę na temat biografii i twórczości konkretnych pisarzy, zwłaszcza na temat utworów będących przedmiotem badań;

− student zna zasady opracowania redakcyjnego tekstu naukowego w języku rosyjskim i w języku polskim,

− student zna zasady prawa autorskiego,

− student zna przykładowe badania z zakresu związków literatury rosyjskiej z historią Rosji i ZSRS

Umiejętności:

− student przedstawia swój krąg zainteresowań naukowych związany z profilem seminarium licencjackiego,

− student samodzielnie dostrzega problem badawczy i wstępnie formułuje temat pracy licencjackiej,

− student potrafi znaleźć z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów informację dotyczącą tematu jego pracy licencjackiej,

− student potrafi określić słowa kluczowe w tekście literaturoznawczym,

− student potrafi napisać streszczenie tekstu literaturoznawczego,

− student posiada pogłębione umiejętności badawcze z zakresu analizy i interpretacji dzieła literackiego z punktu widzenia procesu dziejowego.

− student stosuje podstawową terminologię historyczno-literacką,

- student potrafi wyszukiwać informacje z różnych źródeł na temat omawianych zagadnień,

− student potrafi wyjaśnić genezę i znaczenie omawianych problemów,

− student posiada umiejętność systematycznej pracy.

Kompetencje społeczne:

− student rozumie specyfikę badań literaturoznawczych,

− student odczuwa współodpowiedzialność za zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego i literackiego,

− student ma świadomość wkładu kultury rosyjskiej w dziedzictwo kulturowe Europy,

− student ma świadomość znaczenia i roli literatury w funkcjonowaniu państwa,

− student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadania,

− student ma pogłębioną świadomość swojej wiedzy i umiejętności oraz odczuwa potrzebę dalszego uczenia się,

− student ma świadomość współodpowiedzialności za rozwój czytelnictwa i potrzebę rozwijania własnych zainteresowań czytelniczych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena tekstu pracy licencjackiej.

1 ECTS - seminarium

9 ECTS - praca własna studenta:

20% - kwerenda biblioteczna

30% - analiza materiału

50% - przygotowanie tekstu pracy licencjackiej

Student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności, każda następna wymaga złożenia usprawiedliwienia. O uznaniu nieobecności decyduje wykładowca. Przekroczenie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na 50% zajęć może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu. Warunki zaliczenia przedmiotu w terminie poprawkowym są takie same jak w terminie I

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Classroom oraz innych zalecanych przez UW.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Głuszkowski
Prowadzący grup: Piotr Głuszkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Skrócony opis:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Pełny opis:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Literatura:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Głuszkowski
Prowadzący grup: Piotr Głuszkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Skrócony opis:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Pełny opis:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Literatura:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)