Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Z zagadnień frazeologii i paremiologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3202-S1WFP32o
Kod Erasmus / ISCED: 09.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Z zagadnień frazeologii i paremiologii
Jednostka: Katedra Rusycystyki
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru dla III roku stacjonarnych studiów I stopnia (wg Ust. 2.0)
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Wymagane zaliczenie przedmiotów bloku językoznawczego:

gramatyka opisowa języka rosyjskiego, wstęp do językoznawstwa.

Studenci po zaliczeniu przedmiotów z bloku językoznawczego , jak powyżej, znają terminologię językoznawczą, potrafią dokonywać analiz językowych,systematyzować materiały fakty językowe, ekscerpować dane z materiałów źródłowych.
Skrócony opis:

Przedmiot do wyboru dla studentów zainteresowanych kulturą języka. Wymagane minimum – zaliczona gramatyka opisowa języka rosyjskiego. Zajęcia poświęcone są problematyce frazeologicznej w języku rosyjskim i polskim. Zostanie zaprezentowany stan badań nad frazeologią w lingwistyce rosyjskiej i polskiej. Na marginesie studenci uzyskają informację również o badaniach europejskich. Omówione będą problemy związane z definiowaniem pojęć frazeologicznych, określaniem granic frazeologizmów, proweniencji zespoleń frazeologicznych oraz problemy związane z przekładem frazelolgizmów na inne języki lub raczej z doborem odpowiednich ekwiwalentów.

Pełny opis:

Zajęcia w formie konwersatorium przeznaczone są dla studentów zainteresowanych sprawami kultury języka. Cykl tematyczny obejmuje problematykę związaną z rosyjskimi i polskimi teoriami frazeologicznymi. Zaprezentowany będzie stan badań nad frazeologią rosyjską i

polską, a także szereg zmian, jakie zaszły w wyniku nowych metodologii badawczych. Będą omówione teorie frazeologiczne w języku polskim i języku rosyjskim. Zaprezentujemy szereg klasyfikacji frazeologizmów , w tym omówione będą problemy stałości i zmienności

związków frazeologicznych., problemy wariantywności tych związków oraz zjawisko innowacji w obrębie frazeologizmów. Omówione będą zespolenia z punktu widzenia ich proweniencji, np. związki pochodzenia biblijnego lub antycznego i inne. Zostanie poruszona kwestia frazeologii internacjonalnej jako dziedzictwa kultury śródziemnomorskiej. W ramach zajęć poruszona będzie również problematyka tzw. skrzydlatych słów, oraz jednostek częściowo zfrazeologizowanych. Następnie omówiona będzie kwestia paronimii i sprawy sporne, związane z włączeniem lub nie paremii do frazeologii. Zaprezentowane będą również zagadnienia przekładalności lub nieprzekładalności związków frazeologicznych. Dokonywane będą próby ustalania ekwiwalentów międzyjęzykowych. Omawiane będą również zagadnienia związane z pojmowaniem frazeologii jako wyznacznika specyfiki językowej. Zostanie poruszona kwestia nieprzekładalności idiomów. Założeniem sylabusa jest przedstawienie zasobu paremii w języku polskim i rosyjskim, jako jednostek językowo integralnych. Zestawienie przysłów wymaga omówienia następujących zagadnień: Struktura paremii, paremia jako wyznacznik kulturowy, przysłowia i stereotypy, problemy przekładowe w obrębie przysłów polskich i rosyjskich, rejestry, spisy i słowniki przysłów w języku polskim i rosyjskim.

Literatura:

W. Chlebda, Elementy frazematykiWprowadzenie do frazeologii nadawcy. Łask Oficyna leksem 2003.

A. Lewicki, Stałość izmienność związków frazeolgicznych. Lublin 1982.A. Lewicki, Studia z teorii frazeologii. Oficyna Leksem Łask 2003.

A. Markowski, Kultura języka polskiego. Warszawa 2007.

Z problemów frazeologii polskiej i słowiańskiej, red. M. Basaj, D. RYTEL,t. I – VI, Ossolineum Wyd. PAN 1982 – 1994.

A. Pajdzińska, Związki frazeologiczne nazywające akt mowy. Lublin 1988

W. Winogradow, Russkij jazyk. Moskwa 1976.

W. Winogradow, Ob. osnownych tipach frazeologiczeskich jedinic. Trudy komissji po istorii AN SSSR wyp. 3 Moskwa – Leningrad 1947.

I. Melczuk, O terminach „ustojcziwost” i „idiomaticznost”. Moskwa 1960

W. Telija, Russkaja frazeologija. Jazyki russkoj kultury. Moskwa 1996.

W. Telija, Semantika idiom w funkcionalno- parametriczeskom otobrażenii.

Frazeologija w maszinnom fondie russkogo jazyka., Moskwa 1990.

A. Ufimcewa Opyt izuczenija leksiki kak sistiemy. , Moskwa 1962.

W. Mokijenko, Slawjanskaja frazeologija, Moskwa 1980.

M. Kpoylenko, Z. Popowa, Oczerki po obszczej frazeologii. , Woroneż 1972..

W. Mokijenko, Obrazy russkoj rieczi. , Leningrad 1986.

W. Mokijenko, W glyb pogoworki. , Prosweszczenije Moskwa 1971.

M. I. Michelson, Russkaja mysl i riecz. Swoje i czużoje. Opyt russkoj frazeologii. Sbornik obraznych slow i inoskazanij. , t. I – II , 1912 g.

W. Dal , Poslowicy russkogo naroda, t. 1 – 2 , Moskwa 1984

I. Sniegirew, Russkije narodnyje poslowicy i pritczi. Moskwa 1995.

W. P. Żukow, Slowar russkich poslowic i pogoworok. Moskwa 2000.

W. Zmarzer, Paremija russkogo i polskogo jazykow kak objekt leksikograficzeskogo opisanija, „Przegląd Rusycystyczny” z. 3 – 4 , 1997.

A. Dandis, O strukturie poslowicy. [ w: ] Paremiologiczeskij sbornik. Poslowica. Zagadka.

(Struktura – Smysl – Tekst ) red. Permiakow. , Moskwa 1978.

J. Krzyżanowski, Mądrej głowie dość dwie słowie, t. I – III , Warszawa 1975

J. Lukszyn, Poslowica kak tekst , Studia Rossica XI, Warszawa 2000.

Rosyjsko – polski słownik paremiologiczny , red. w. Zmarzer, J. Lukszyn , UW , Warszawa 2001.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

Po ukończeniu kursu zajęć student zwiększa kompetencje językowe, posiada wiedzę na temat współczesnych teorii frazeologicznych i paronimicznych, powiększa zasób idiomów rosyjskich i polskich, a także zasób paronimów rosyjskich i polskich.

UMIEJĘTNOŚCI:

Student potrafi analizować zespolenia frazeologiczne, potrafi dokonać przekształcenia konstrukcji i zastosować ją w kontekście, potrafi określić proweniencję związku frazeologicznego, umie zastosować odpowiedni paronim i wbudować go w kontekst.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

Student posiada świadomość zdobytych umiejętności i potrzebę poszerzania wiedzy.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia kończą się zaliczeniem na ocenę na podstawie testu zaliczeniowego.

Podstawę zaliczenia stanowi wynik końcowego testu zaliczeniowego, obecność i aktywność studentów na zajęciach.

Test zaliczeniowy obliczony jest na 20 pkt. Zalicza 10 pkt. Oceny: 10 – 12 pkt. – dst .( 3), 13 – 15 pkt. - dst. plus (3+), 16 - 17 pkt. – db.(4) , 18 pkt. Db. Plus (4+). 19 – 20 pkt. – bdb. (5)

Liczba godzin, którą należy przeznaczyć na osiągnięcie optymalnych efektów uczenia się, Godziny zorganizowane – 30, praca samodzielna studenta – 30 godz., przygotowanie do testu – 30 godz. Łącznie – 90 godz. - 3 pkt. ECTS.

Student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności, każda następna wymaga złożenia usprawiedliwienia. O uznaniu nieobecności decyduje wykładowca. Przekroczenie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na 50% zajęć może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu. Warunki zaliczenia przedmiotu w terminie poprawkowym są takie same jak w terminie I

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Classroom oraz innych zalecanych przez UW.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Gazdecka
Prowadzący grup: Ewa Gazdecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Pełny opis:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Literatura:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Gazdecka
Prowadzący grup: Ewa Gazdecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Pełny opis:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Literatura:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)