Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura i władza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3202-S1WLW31o
Kod Erasmus / ISCED: 09.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Literatura i władza
Jednostka: Katedra Rusycystyki
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru dla III roku stacjonarnych studiów I stopnia (wg Ust. 2.0)
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zainteresowanie tematyką literaturoznawczą.

Skrócony opis:

Zajęcia polegają na analizie wybranych dzieł i zagadnień literackich w XIX i pierwszej połowie XX wieku z punktu widzenia sprawowania władzy w Rosji i ZSRR.

Zajęcia prowadzą do usystematyzowania i przedstawienia w chronologiczno-problemowym porządku relacji przywódców Rosji i ZSRR z pisarzami.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie. Pozycja pisarza w Rosji w XIX w. Znaczenie literatury w XIX w.

2. Mikołaj I i literatura. Dekabryści. Car cenzorem Aleksandra Puszkina.

3. Literatura na służbie władzy. Od buntownika do poplecznika: Piotr Wiaziemski, Tadeusz Bułharyn. Aleksander Puszkin i Nikołaj Gogol?

4. Krytyka caratu. Nikołaj Gogol, Michaił Sałtykow-Szczedrin

5. Fiodor Dostojewski. Zesłaniec. Biesy z punktu widzenia historyka

6. Lew Tołstoj i tołstoizm

7. Pisarze a I wojna światowa. Propaganda i opis. Michaił Szołochow

8. Rewolucja i literatura. Władimir Majakowski.

9. Maksim Gorki.

10. Literatura i kreowanie rzeczywistości

11. Stalin-czytelnik i „przyjaciel” pisarzy.

12. Stosunek pisarzy do władzy w latach 20-30 XX wieku: Boris Pasternak, Michaił Bułhakow i Michaił Zoszczenko.

13. Na służbie sowietom.

14. Protest przeciwko ZSRR. Represje i śmierć pisarzy.

15. Pisarze w łagrach.

Literatura:

W. Woroszylski, Kto zabił Puszkina, Warszawa 1991

B. Sarnow, Stalin i pisateli, t. 1-4, Moskwa 2008-09

A. Semczuk, Lew Tołstoj, Warszawa 1981

P. Basinskij, Strasti po Maksimu, Moskwa 2009

K. Schlögel, Terror i marzenie. Moskwa 1937, tłum. I. Drozdowska-Broering, Poznań 2012

F. Westerman, Inżynierowie dusz, tłum. S. Paszkiet, Warszawa 2007.

M. Lemke, Nikołajewskije żandarmy i litieratura 1826-1855, Sankt-Petersburg 1908

Russkij konserwatizm XIX stolietia, red. W. Grosuł, Moskwa 2000.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

− student ma szczegółową wiedzę na temat stosunku władzy do literatury rosyjskiej w XIX i pierwszej połowie XX wieku (okresy, tendencje, ewolucja);

− student zna omawiane dzieła literackie, twórczość poszczególnych pisarzy; problemy; tło historyczno-literackie powstawania wybranych utworów.

− student zna treść omawianych lektur, które były szczególnie ważne dla caratu i przywódców ZSRR,

− student zna dorobek wybranych polskich, rosyjskich i zachodnioeuropejskich badaczy literatury rosyjskiej zajmujących się tą tematyką, powołuje się na ich podstawowe prace i ustalenia.

− student zna problemy z jakimi zmagali się opozycyjni pisarze

− student posiada wiedzę na temat statusu pisarzy

Umiejętności:

− student w sposób szczegółowy charakteryzuje stosunki władzy do pisarzy w poszczególnych okresach,

− student wyjaśnia, dlaczego władzy zależało na lojalnych pisarzach

− student charakteryzuje dzieła literackie reprezentatywne dla pisarzy oddanych władzy i opozycjonistów oraz umieszcza je w szerszym kontekście historycznym oraz kulturowym i literackim,

− student stosuje podstawową terminologię literaturoznawczą i historyczną,

- student potrafi wyszukiwać informacje z różnych źródeł na temat omawianych zagadnień,

− student potrafi wyjaśnić genezę i znaczenie omawianych problemów,

− student posiada umiejętność systematycznej pracy.

Kompetencje społeczne:

− student ma świadomość roli i znaczenia literatury dla władzy,

− student ma świadomość roli pisarzy w dziejach państwa,

− student ma potrzebę rozwijania własnych zainteresowań czytelniczych oraz świadomość współodpowiedzialności za rozwój czytelnictwa.

− student ma świadomość roli, jaką odgrywa literatura w kierowaniu państwem

Metody i kryteria oceniania:

Test

Pytania: 3

Liczba punktów maksymalna: 15 (3x5)

Punkty i oceny:

8 – 9 (dst)

9 – 10 – 3,5 (dst+)

10 – 12 – 4,0 (db)

13-14 – 4,5 (db+)

14-15 – 5,0 (bdb)

5! - bezbłędna odpowiedź na wszystkie pytania (liczba punktów maksymalna: 15) oraz odwołanie się do wiedzy spoza programu nauczania (liczba punktów: 16).

PUNKTY ECTS - 3

30 godz. (1 ECTS) - seminarium

30 godz. (1 ECTS) – samodzielne przygotowanie do zajęć

30 godz. (1 ECTS) – przygotowanie do testu

Student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności, każda następna wymaga złożenia usprawiedliwienia. O uznaniu nieobecności decyduje wykładowca. Przekroczenie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na 50% zajęć może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu. Warunki zaliczenia przedmiotu w terminie poprawkowym są takie same jak w terminie I.

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Meet oraz innych zalecanych przez UW.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 14 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Głuszkowski
Prowadzący grup: Piotr Głuszkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Pełny opis:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Literatura:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 14 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Głuszkowski
Prowadzący grup: Piotr Głuszkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Pełny opis:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Literatura:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)