Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język mediów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3202-S1WMJ32
Kod Erasmus / ISCED: 09.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język mediów
Jednostka: Katedra Rusycystyki
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru dla III roku stacjonarnych studiów I stopnia (wg Ust. 2.0)
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Studenci poznają zasoby komunikacji społecznej, dowiadują się o rynku drukowanych i elektronicznych środków masowego przekazu w Rosji, analizują język współczesnych rosyjskich mediów.

Pełny opis:

Studenci poznają zasoby komunikacji społecznej, dowiadują się o rynku drukowanych i elektronicznych środków masowego przekazu w Rosji, analizują język współczesnych rosyjskich mediów. Na zajęciach zostaną przedstawione różne gatunki tekstów dziennikarskich, jak również najważniejsze elementy dotyczące sposobu organizacji tekstów typu informacyjnego i publicystycznego; będą także analizowane charakterystyczne dla dyskursu dziennikarskiego zwroty. Omówione zostaną zagadnienia związane z wykorzystaniem w tekstach masowego przekazu takich środków językowych, jak: synonimy, antonimy, metafory, porównania i in. Zwrócimy uwagę również na budowę zdań, a dokładniej porządek wyrazów w zdaniu, używanie synonimów składniowych i konstrukcji paralelnych, a także interpretację niestandardowych (metaforycznych) zwrotów w tekście dziennikarskim.

Literatura:

1. Bralczyk J., Język na sprzedaż, Warszawa 1996.

2. Duszak A., Fairclough N., Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej. Kraków: Universitas, 2008.

3. Goban-Klas Tomasz, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa 2008.

4. Język w mediach elektronicznych, pod red. J. Podrackiego i E. Wolańskiej, Warszawa 2008.

5. Język w mediach masowych, pod red. J. Bralczyka i K. Musiołek- Kłosińskiej, Warszawa 2000.

6. Kultura i język mediów, pod red. M. Tanasia, Kraków 2007.

7. Tekst w mediach, pod red. K. Michalewskiego, Łódź 2002.

8. Wojtak M., Gatunki prasowe, Lublin 2004 [Perspektywa badawcza i teoretyczne zaplecze analiz, s. 11; Informacja, publicystyka i formy pośrednie, s 29; Wzmianka. Minimalna informacja prasowa, s. 39; Notatka prasowa. Informacja poszerzona, s. 56; Wiadomość prasowa. Informacja pełna, s. 78; Felieton. Informacja zakamuflowana, s. 202; Wywiad prasowy. Informacja rozpisana na głosy, s. 238]

9. Annenkova I. V., Mediadiskurs XXI veka.Lingvofilosofskij aspekt âzyka SMI, Moskva 2011.

10. Petrova N. E., Raciburskaâl. V., Âzyk sovremennyh SMI. Sredstva rečevoj agressii, Moskva 2013.

11. Sovremennyj mediatekst,otv. red. N. A. Kuzʹmina, Moskva 2013.

12. Âzyk i diskurs sredstv massovojinformacii v XXI veke,pod red. M. N. Volodinoj, Moskva 2011.

13. Opracowania własne prowadzącego.

Efekty uczenia się:

Efekty wiedzy:

– ma wiedzę o rynku drukowanych i elektronicznych środków masowego przekazu w Rosji,

– ma wiedzę o roli języka w autoprezentacji nadawcy komunikatu;

– zna funkcje komunikatu językowego;

– zna gatunki tekstów medialnych;

– wie, na czym polega zjawisko tabloidyzacji mediów,

– zna i opisuje mechanizmy perswazji i manipulacji.

Efekty umiejętności: potrafi umie

– potrafi rozpoznać różnorodne funkcje komunikatów językowych w przekazach medialnych,

– potrafi wskazać cechy języka prasy, telewizji, Internetu,

– umie wyróżnić i opisać różne odmiany i style języka rosyjskiego wykorzystywane w przekazach medialnych,

– potrafi dostrzec i opisać przejawy agresji językowej,

– potrafi wyróżnić podstawowe mechanizmy manipulacji językowej stosowane w przekazach medialnych,

– potrafi zanalizować warstwę językową tekstów medialnych.

Kompetencje społeczne:

– rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy w zakresie języka mediów oraz potrafi ją uzupełniać,

– potrafi pracować w grupie,

– umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania swoich zdolności.

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć) – 50%;

2. Praca semestralna, polegająca na analizie językowej tekstu prasowego – 50%.

Końcowa ocena 5! (bdb+): przygotowanie do wszystkich zajęć i bdb ocena z pracy semestralnej.

Nakład pracy studenta:

konwersatorium – 30 godzin (1 ECTS)

samodzielne przygotowanie do każdych zajęć: 15 x 2h = 30 godzin (1 ECTS)

Przygotowanie pracy semestralnej polegającej na samodzielnym doborze artykułu prasowego i jego analizie leksykalnej, składniowej i stylistycznej 30 h (1 ECTS)

RAZEM ok. 90 godzin (3 ECTS)

Student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności, każda następna wymaga złożenia usprawiedliwienia. O uznaniu nieobecności decyduje wykładowca. Przekroczenie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na 50% zajęć może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu. Warunki zaliczenia przedmiotu w terminie poprawkowym są takie same jak w terminie I.

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, takich jak Zoom, Google Meet oraz innych zalecanych przez UW.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Wasiluk
Prowadzący grup: Joanna Wasiluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Pełny opis:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Literatura:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Wasiluk
Prowadzący grup: Joanna Wasiluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Pełny opis:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Literatura:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)