Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sceniczne interpretacje literatury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3202-S1WSI31o
Kod Erasmus / ISCED: 09.205 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Sceniczne interpretacje literatury
Jednostka: Katedra Rusycystyki
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru dla III roku stacjonarnych studiów I stopnia (wg Ust. 2.0)
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaprezentowanie i omówienie wybranych inscenizacji dzieł literatury. W ich trakcie student zapoznaje się z tekstami literackimi i ich różnymi realizacjami. Zajęcia prezentują relacje między tekstem literackim i realizacją sceniczną (a także ekranizacją), wskazują różnice między poszczególnymi interpretacjami. Zapoznają też z przemianami teatru, różnymi teoriami, formami (również tymi najnowszymi). Mają przygotować studenta do świadomego odbioru zjawisk teatralnych i recepcji spektakli.

Pełny opis:

W trakcie zajęć omawiane będą następujące zagadnienia:

Teatr jako interpretator dzieła literackiego. Dramat-realizacja-adaptacja-widowisko. Teatralna teoria dramatu. Zarys historii teatru. Pamięć teatru.

Arcydzieła literatury w teatrze.

Klasyczne interpretacje klasyki.

Przemiany w teatrze – przewartościowania klasyki (nowe interpretacje Rewizora, Maskarady, Borysa Godunowa, Wilków i owiec i in.)

Dramaturgia Czechowa – od MCHAT-u do spektakli ulicznych

Modernistyczne inspiracje – dramaturgia przełomu XIX i XX wieku we współczesnym teatrze

Współczesne wizje teatru (eksperymenty Kolady i Wyrypajewa)

Musical, opera, pantomima – nowe oblicza klasyki.

Literatura:

1 J. Bab, Teatr współczesny, przeł. E. Misiołek, Warszawa 1953.

2 J. Brach-Czaina, Na drogach dwudziestowiecznej myśli teatralnej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź1975.

3 B. Mucha, Historia teatru rosyjskiego, Łódź 2002.

4 A.Nicoll, Dzieje dramatu, przeł. H. Krzeczkowski, W. Niepokólczycki, J. Nowacki, Warszawa 1983.

5 A.Nicoll, Dzieje teatru, przeł. A. Dębnicki, Warszawa 1974.

6 J. L. Styan, Współczesny dramat w teorii i scenicznej praktyce, przeł. M. Sugiera, Wrocław – Warszawa – Kraków 1995.

7 Teatr – widowisko, pod red M. Fik, Warszawa 2000

8 Z. Raszewski, Teatr w świecie widowisk. Dziewięćdziesiąt jeden listów o naturze teatru, Warszawa 1991.

9 Problemy teorii dramatu i teatru, pod red. J. Deglera, Wrocław 1988.

Teksty omawianych utworów oraz zapis realizacji scenicznych.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

-student ma wiedzę o historii dramatu i teatru rosyjskiego

- student ma wiedzę o związkach i relacjach między tekstem i spektaklem

- student zna podstawowe tendencje rozwojowe dramatu i teatru rosyjskiego

- student ma wiedzę o dramacie i teatrze współczesnym

- student ma wiedzę o miejscu dramaturgii i teatru rosyjskiego w historii teatru europejskiego

Umiejętności:

- student potrafi przyporządkować spektakle do poszczególnych nurtów teatralnych

- student potrafi przyporządkować utwory dramaturgiczne do poszczególnych nurtów przemian

- student potrafi omówić zjawiska teatralne charakterystyczne dla omawianego okresu

Kompetencje społeczne

-student prawidłowo identyfikuje utwory dramaturgiczne w kontekście literackim i teatralnym

- student prawidłowo identyfikuje zjawiska teatralne

- student świadomie uczestniczy w życiu teatralnym

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ustne

Liczba pytań: 3.

II. Punktacja pytań: od 3 do 0.

III. Przelicznik punktów na oceny:

4,5-5 pkt. – dst (3,0)

5,5-6 pkt. – dst+ (3,5)

6,5-7 pkt. – db (4,0)

7,5-8 pkt. – db+ (4,5)

8,5-9 pkt. – bdb (5,0)

9+ pkt. – bdb! (5!)

Pkt. 3

Student: charakteryzuje zagadnienie z wykorzystaniem różnych wyznaczników przywołuje nazwiska przedstawicieli (również drugoplanowych) wykazuje szczegółową znajomość treści lektur i spektakli, przeprowadza całościową analizę, podaje różne stanowiska badawcze. Wypowiedź ma charakter spontaniczny, całościowy, przemyślany, student szeroko posługuje się terminologią specjalistyczną.

Pkt. 2

Student: charakteryzuje zagadnienie, wykazuje znajomość treści lektur spektakli, przeprowadza analizie. Wypowiedź ma charakter płynny, student posługuje się terminologią specjalistyczną.

Pkt. 1

Student: w ograniczonym zakresie, po zadaniu pytań dodatkowych charakteryzuje zagadnienie, wykazuje podstawową znajomość treści lektur i spektakli, przeprowadza analizę na poziomie podstawowym (odwołując się jedynie do treści), wymienia jedynie niektórych przedstawicieli, wskazuje jedynie konstytutywne cechy. Wypowiedź jest urywana; składa się z informacji niepowiązanych ze sobą, student wymaga naprowadzania przez egzaminatora.

Wymogi na ocenę 5!

- 3 pkt. za każde pytanie,

- spełnienie wymogów za 3 pkt. oraz dodatkowo: wiedza i umiejętności spoza programu nauczania, znajomość lektur spoza listy lektur, odwołania do literatury światowej.

Student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności, każda następna wymaga złożenia usprawiedliwienia. O uznaniu nieobecności decyduje wykładowca. Przekroczenie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na 50% zajęć może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu. Warunki zaliczenia przedmiotu w terminie poprawkowym są takie same jak w terminie I.

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Meet oraz innych zalecanych przez UW.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Gracla
Prowadzący grup: Jadwiga Gracla
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Pełny opis:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Literatura:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Gracla
Prowadzący grup: Jadwiga Gracla
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Pełny opis:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Literatura:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)