Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dydaktyka języka rosyjskiego III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3202-S2PEDDJR22o
Kod Erasmus / ISCED: 05.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka języka rosyjskiego III
Jednostka: Katedra Rusycystyki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla modułu glottodydaktycznego na studiach II stopnia (wg. Ust. 2.0)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

uprawnienia pedagogiczne

Założenia (opisowo):

Zaliczenie przedmiotów: Dydaktyka języka rosyjskiego I, Dydaktyka języka rosyjskiego II

Wiedza z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki z perspektywy potrzeb nauczyciela w wymaganiach kolejnych etapów edukacyjnych


Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z uwarunkowaniami funkcjonowania nauczyciela w placówkach edukacyjnych. Przedstawienie funkcji, kompetencji, atutów, umiejętności osobistych i społeczno-emocjonalnych oraz ról, jakie może pełnić nauczyciel w procesie nauczania języka rosyjskiego. Zaprezentowanie możliwości współpracy nauczyciela języka rosyjskiego z innymi pracownikami szkoły i środowiskiem pozaszkolnym.

W ramach zajęć student zapozna się z różnymi stylami nauczania i stymulowania uczniów do pracy twórczej oraz możliwościami wykorzystania EPS – Europejskiego portfolio dla studentów – przyszłych nauczycieli języków.

Pełny opis:

Ćwiczenia zostaną poświęcone analizie uwarunkowań funkcjonowania nauczyciela – animatora/kreatora procesu glottodydaktycznego w placówkach oświatowych i szkołach. Zaprezentowana zostanie koncepcja odpowiedniego usytuowania nauczyciela w przestrzeni edukacyjnej umożliwiająca mu odgrywanie inspirującej roli w procesie glottodydaktycznym. Przedstawione zostaną funkcje realizowane przez nauczyciela, jego pożądane kompetencje i atuty, a także role, jakie może pełnić nauczyciel w procesie edukacyjnym. W ramach zajęć zaprezentowane zostaną różnorodne możliwości i metody współpracy nauczyciela języka rosyjskiego z innymi pracownikami szkoły i środowiskiem pozaszkolnym. Podczas ćwiczeń zostaną przedstawione i poddane analizie rodzaje stylów nauczania, sposoby kierowania porozumiewaniem się, interakcją w zespole klasowym, metody rozwijania kreatywności uczniów i stymulowania ich do działań twórczych oraz wdrażania uczniów do autonomii. Przedstawione zostaną możliwości wykorzystania EPS (Europejskie portfolio dla studentów – przyszłych nauczycieli języków).

Literatura:

1.Komorowska Hanna, Metodyka nauczania języków obcych. Wyd. Fraszka Edukacyjna, Warszawa, 2002

2.Marek Szałek, Jak motywować uczniów do nauki języka obcego? Wyd. Wagros, Poznań, 2004

3.Shchukin A.N., Metodika obuchenija rechevomu obshcheniju na inostrannom jazyke. Moskva, Izdatelstvo IKAR, 2011

4. Shchukin A.N., Obuchenije rechevomu obshcheniju na russkom jazyke kak inostrannom. Izdatelstvo “Russkij jazyk. Kursy”,2012

5.Azimov E.G., Shchukin A.N., Sovremennyj slovar metodicheskih terminov i poniatij.Teorija i praktika obuchenija jazykam. Izdatelstvo”Russkij jazyk. Kursy” 2018

6.Nikitenko Z.N., Inostrannyj jazyk v nachalnoj shkole: teorija i praktika: uchebnik. Izdatelstvo “FLINTA “ 2018

7.Taratuhina JJ.V., Cyganova L.A., Tkalenko D.E., Meżkulturnaja kommunikacja v informacionnom obshchestve, Izd. Dom Vysshej shkoly ekonomiki, 2019 8.Sovremennyje obrazovatelnyje tehnologji.Uchebnoje posobije. Izdatelstvo “KNORUS” 2010

9.Zvonnikov V.I. Sovremennyje sredstva ocenivanija rezultatov obuczenija, Moskwa, „Akademia” 2008

10.Marzena Żylińska, Postkomunikatywna dydaktyka języków obcych w dobie technologii informacyjnych. Teoria i praktyka. Wydawnictwo ”Fraszka Edukacyjna” 2007

11.Marzena Żylińska, Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013

12.Jeremy Harmer, The Practice of English Language Teaching, Person, 2007.

13. Nauka języków obcych w dobie integracji Europejskiej, pod red. Katarzyny Karpinskiej-Szaj. Wyd. LEKSEM,2005

14.Wojciech Walczak . Jak oceniać ucznia? Teoria i praktyka.Łódż Wydawnictwo „Galaktyka” 2001

16. Europejskie Portfolio Językowe.2005.Warszawa: Wydawnictwo CODN

17. Kelly, M., Grenfell, 2006, Europejski Profil Ksztalcenia Nauczycieli Językow.Warszawa: Wydawnictwo CODN

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1. student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu funkcjonowania nauczyciela w procesie glottodydaktycznym 2. student posiada wiedzę na temat funkcji, kompetencji, ról i cech nauczyciela języka rosyjskiego

3. student posiada wiedzę na temat stylów nauczania, motywowania i stymulowania uczniów do zachowań twórczych

4. student posiada wiedzę na temat możliwości wykorzystania EPS

UMIEJĘTNOŚCI

1. student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu funkcjonowania nauczyciela w procesie glottodydaktycznym, co pozwoli mu wybrać własny, optymalny model dostosowany do potrzeb konkretnej grupy uczących się

2. student potrafi zastosować odpowiednie kompetencje, wybrać stosowne funkcje i role w konkretnej sytuacji edukacyjnej

3. student potrafi zastosować różne style nauczania i sposoby motywowania i stymulowania uczniów do zachowań kreatywnych

4. student potrafi wykorzystać możliwości EPS w doskonaleniu własnego warsztatu glottodydaktycznego nauczyciela

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1.student jest gotów do rozpoznawania specyfiki środowiska lokalnego i podejmowania współpracy z nim

2.student jest gotów do pracy w zespole oraz współpracy z innymi członkami społeczności szkolnej i lokalnej

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- obecność na ćwiczeniach, kontrola bieżącego przygotowania

- zapoznanie się z literaturą przedmiotu i dokumentami porządkującymi proces kształcenia (Podstawa programowa)

- systematyczne przygotowanie na zajęcia zadanego materiału

- terminowe wykonywanie prac domowych

- aktywny udział w pracach nad prezentacjami, wystąpieniami

Przy zaliczeniu stosuje się następujące kryteria:

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty- 5,0(bardzo dobra)

- osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty z niewielką liczbą błędów lub nieścisłości -4,5 (ocena dobra plus)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych (mniej istotnych) aspektów-4,0(ocena dobra)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych istotnych aspektów oraz z istotnymi nieścisłościami -3,5 (ocena dostateczna plus)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem istotnych aspektów lub z poważnymi nieścisłościami- 3,0 (ocena dostateczna plus)

- brak osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia -2,0 (ocena niedostateczna)

Student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności, każda następna wymaga złożenia usprawiedliwienia. O uznaniu nieobecności decyduje wykładowca.

Przekroczenie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na 50% zajęć może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu.

Warunki zaliczenia przedmiotu w terminie poprawkowym są takie same jak w terminie I

Praktyki zawodowe:

Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu nie są przewidziane

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ludmiła Szypielewicz
Prowadzący grup: Ludmiła Szypielewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)