Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Językowe i pozajęzykowe aspekty ekwiwalencji IV

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3202-S2SMAE22z
Kod Erasmus / ISCED: 09.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Językowe i pozajęzykowe aspekty ekwiwalencji IV
Jednostka: Katedra Rusycystyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 22.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Zakres wiedzy w szczególności ze „Wstępu do językoznawstwa”, „Gramatyki opisowej współczesnego języka rosyjskiego”, „Polsko-rosyjskiej gramatyki konfrontatywnej”, „Stylistyki funkcjonalnej języka rosyjskiego”. Bardzo dobra znajomość języka rosyjskiego i polskiego.

Skrócony opis:

Seminarium magisterskie poświęcone zagadnieniom ekwiwalencji międzyjęzykowej.

Pełny opis:

Celem seminarium jest zapoznanie studentów z różnymi rodzajami ekwiwalencji międzyjęzykowej oraz ich powiązaniami z translatoryką, językoznawstwem kontrastywnym, typologią języków i etnolingwistyką.

Na podstawie nabytej na zajęciach wiedzy i umiejętności studenci w ciągu dwóch lat piszą pracę magisterską, która składa się z części teoretycznej opartej na opracowanej literaturze przedmiotu oraz opisu własnych badań przeprowadzonych na materiale języka rosyjskiego i polskiego.

Literatura:

1. Bartwicka H., Ze studiów konfrontatywno-przekładowych nad językiem polskim i rosyjskim, Warszawa 2006.

2. Bogusławski A., Problem tertium comparationis w porównaniu lingwistycznym, „Kwartalnik Neofilologiczny”, 1976, nr 3.

3. Dąmbska-Prokop U., Mała encyklopedia przekładoznawstwa, Częstochowa, 2000.

4. Fontański H., Rodzaje podstaw funkcjonalno-semantycznych w opisie konfrontatywnym, [w:] Semantyka w badaniach konfrontatywnych języka rosyjskiego i polskiego, pod red. M. Blicharskiego, Katowice 1980, s.7-15.

5. Gak V.G., O kontrastivnoj lingvistike, [w:] Novoe v zarubežnoj lingvistike, vyp. ХХV, Kontrastivnaja lingvistika, Moskva, 1989.

6. Jakobson R., O językoznawczych aspektach przekładu, [w:] W poszukiwaniu istoty języka 1, tegoż, PIW, Warszawa1989, s.372-381.

7. Jarceva V.N., Kontrastivnaja grammatika, Moskva, 1981.

8. Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, E. Tabakowska (red.), Kraków 2001 (rozdz. Porównywanie języków: socjologia języka, typologia języków i językoznawstwo kontrastywne).

9. Problemy izuczenija otnoszenij ekvivalentnosti v slavianskich jazykach, S. Siatkovskij, T.S. Tichomirova (red.), Moskva, 1997.

10. Siatkowski S., Założenia językoznawstwa konfrontatywnego, [w:] Nauczanie języka rosyjskiego a językoznawstwo i psychologia, pod red. S. Siatkowskiego, Warszawa 1976, 1986.

11. Siatkowski S., Teoreticzeskije osnovy izuczenija otnoszenij strukturnoj i uzual’no-stilisticzeskoj meżjazykovoj ekvivalentnosti, [w:] Problemy izuczenija otnoszenij ekvivalentnosti v slavianskich jazykach, S. Siatkovskij, T.S. Tichomirova (red.), Moskva, 1997, s. 8-28.

12. Tezaurus terminologii translatorycznej, J. Lukszyn (red.), PWN, Warszawa 1993.

13. Urbanek D., Poniatije perevodczeskoj ekvivalentnosti i perevodczeskaja tipologija leksiki, [w:] Problemy izuczenija otnoszenij ekvivalentnosti v slavianskich jazykach, S. Siatkovskij, T.S. Tichomirova (red.), Moskva, 1997, s. 53-65.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student zna podstawowe zasady pisania prac naukowych;

- student zna zasady cytowania źródeł, sporządzania bibliografii i sporządzania przypisów;

- zna terminologię nauk humanistycznych na poziomie rozszerzonym.

Umiejętności:

- student potrafi sporządzić bibliografię opracowań naukowych poświęconych wybranemu zagadnieniu;

- student potrafi posługiwać się terminologią niezbędną do napisania pracy magisterskiej;

- student umie celowo i skutecznie korzystać ze słowników,

leksykonów specjalistycznych i materiałów źródłowych, źródeł internetowych.

Kompetencje społeczne:

- student rozumie i stosuje się do zasad korzystania z cudzej własności intelektualnej;

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie możliwe jest po napisaniu całej pracy magisterskiej.

Student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności, każda następna wymaga złożenia usprawiedliwienia. O uznaniu nieobecności decyduje wykładowca. Przekroczenie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na 50% zajęć może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu. Warunki zaliczenia przedmiotu w terminie poprawkowym są takie same jak w terminie I.

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Classroom oraz innych zalecanych przez UW.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Mańkowska
Prowadzący grup: Grażyna Mańkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Skrócony opis:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Pełny opis:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Literatura:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)