Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesny język rosyjski III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3202-S2SMJR21z
Kod Erasmus / ISCED: 09.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Współczesny język rosyjski III
Jednostka: Katedra Rusycystyki
Grupy: Seminaria magisterskie dla II roku stacjonarnych studiów II stopnia (wg Ust. 2.0)
Punkty ECTS i inne: 16.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Zainteresowanie zagadnieniami językoznawczymi, podstawowa wiedza językoznawcza w zakresie tematu seminarium

Skrócony opis:

Celem seminarium jest przygotowanie do samodzielnego napisania i obrony pisemnej pracy magisterskiej w języku rosyjskim na temat wybranego zagadnienia z zakresu współczesnego języka rosyjskiego.

Pełny opis:

Celem seminarium jest przygotowanie do samodzielnego napisania i obrony pisemnej pracy magisterskiej w języku rosyjskim na temat wybranego zagadnienia z zakresu współczesnego języka rosyjskiego. Kurs poświęcony jest analizie najważniejszych zagadnień współczesnego języka rosyjskiego. W czasie zajęć studenci pod kierunkiem opiekuna naukowego podejmują samodzielną analizę wybranego zagadnienia stanowiącego podstawę ich pracy magisterskiej, przygotowują jej szczegółowy plan, gromadzą literaturę oraz konsultują i piszą pracę dyplomową.

Nakład pracy studenta:

- seminarium - 30 godz.

- pisanie pracy - 90 godz

Literatura:

- Afanasʹeva N. A., Popova T. I., Palitra stilej. Učebnoe posobie po stilistike russkogo âzyka dlâ inostrancev, Sankt-Peterburg: Zlatoust 2009 (rozdział 4. „Naučnyj stilʹ”, s. 72-90).

- Gambarelli G., Łucki Z., Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Kraków: Universitas 2001.

- Porohov D.A., Kak napisatʹ, oformitʹ i zaŝititʹ issledovatelʹskuû rabotu. Posobie dlâ školʹnikov, učitelej i studentov, SPB.: Izd-vo MBI, 2006.

- Welskop W., Jak napisać pracę licencjacką i magisterską? Poradnik dla studentów, Łódź: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu 2014.

- Zasady dyplomowania, Wydział Lingwistyki Stosowanej UW.

- Sovremennyj russkij âzyk, D. È. Rozentalʹ, I. B. Golub, M. A. Telenkova, Moskva 2010.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student zna główne zagadnienia językoznawczej analizy współczesnego języka rosyjskiego,

- student zna podstawowy aparat metodologiczny stosowany w analizie językoznawczej,

- student zna podstawowe zasady pisania prac naukowych, - student zna zasady cytowania źródeł, sporządzania bibliografii i sporządzania przypisów;

- student zna terminologię nauk humanistycznych.

Umiejętności:

- student potrafi wyszukać, zebrać i samodzielnie przeanalizować materiał oraz literaturę przedmiotu,

- student potrafi przeprowadzić analizę lingwistycz¬ną,

- student potrafi merytorycznie argumentować oraz formuło¬wać wnioski z wykorzy¬staniem poglądów innych autorów w ję¬zyku rosyjskim,

- student potrafi wykorzystać styl naukowy w napisaniu pracy magisterskiej w języku rosyjskim,

- student potrafi poprawnie zredagować pracę zgodnie ze standardami pisania prac magisterskich,

- student potrafi posługiwać się terminologią niezbędną do napisania pracy magisterskiej,

- student umie korzystać ze słowników, leksykonów specjalistycznych i materiałów źródłowych, w tym źródeł internetowych.

Kompetencje społeczne:

- student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, zwłaszcza prawa autorskiego,

- student potrafi poprawnie korzystać z cudzego dorobku naukowego.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny pracy studenta:

- ocena ciągła,

- ocena postępów nad przygotowanie pracy magisterskiej.

Kryteria oceniania:

- OC, PM (przygotowanie kolejnych 30% tekstu pracy magisterskiej oraz prezentacja wyników dotychczasowych badań

Student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności, każda następna wymaga złożenia usprawiedliwienia. Warunki zaliczenia przedmiotu w terminie poprawkowym są takie same jak w terminie I.

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Meet oraz innych zalecanych przez UW.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Kozdra
Prowadzący grup: Michał Kozdra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Skrócony opis:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Pełny opis:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Literatura:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)