Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura rosyjska w kontekście europejskim III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3202-S2SMLR21z
Kod Erasmus / ISCED: 09.205 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Literatura rosyjska w kontekście europejskim III
Jednostka: Katedra Rusycystyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 16.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Zainteresowanie problematyką literaturoznawczą.


Skrócony opis:

Przedmiotem rozpatrzenia staną się szeroko rozumiane związki literatury rosyjskiej z literaturami zachodnioeuropejskimi (w tym literaturą polską), a także obraz krajów i regionów Europy w literaturze rosyjskiej oraz obraz Rosji w literaturach zachodnich, zagadnienia kontaktów w dziedzinie kultury, dialogu kultur.

Pełny opis:

Cele szczegółowe: poszerzenie i pogłębienie znajomości literatury rosyjskiej oraz jej szeroko rozumianego kontekstu europejskiego.

Zagadnienia szczegółowe:

1. Komparatystyka literacka – podstawowe zagadnienia teoretyczne. Terminologia. Zakres i podział. Krąg badaczy. Perspektywy badawcze.

2. Literatura rosyjska a literatury zachodnioeuropejskie.

3. Pozostałe zagadnienia szczegółowe dostosowane do tematyki rozpraw magisterskich.

Literatura:

1. Antologia zagranicznej komparatystyki literackiej, pod red. H. Janaszek-Ivaničkovej, Warszawa 1997.

2. Badania porównawcze. Dyskusja o metodzie, pod red. A. Nowickiej-Jeżowej, Izabelin 1998.

3. Russko-evropejskie literaturnyje svazi. XVIII vek. Enciklopedičeskij slovar’, red. P.E. Buharkin, Sankt-Petersburg 2008 (wybór haseł).

4. M.P. Alekseev, Russkaâ literatura i romanskij mir, red. P.R. Zaborov, Leningrad 1985.

5. Iz istorii russko-nemeckih literaturnyh vzaimosvazej, red. V.I, Kulešov, Moskva 1987.

6. M.P. Alekseev, Russko-anglijskije literaturnye svazi („Literaturnoe nasledstvo”, t. 91), Moskva 1982.

Pozostałe pozycje dostosowane do tematyki rozpraw magisterskich.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

− student zna i stosuje terminologię z zakresu komparatystyki,

− student zna zakres i podział komparatystyki,

− student wymienia główne wydarzenia z dziejów komparatystyki oraz charakteryzuje badania jej przedstawicieli,

− student ma wiedzę z zakresu rosyjsko-zachodnioeuropejskich związków literackich w XVIII wieku,

− student zna wybrane badania nad związkami literatury rosyjskiej z literaturą niemiecką, angielską i francuską,

− student zna wyniki badań nad wybranymi innymi zagadnieniami zgodnymi z tematyką przygotowywanych na seminarium prac magisterskich.

Umiejętności:

− student ustala tytuł pracy magisterskiej oraz ostatecznie określa jej strukturę wewnętrzną,

− student sporządza bibliografię do pracy magisterskiej,

− student przygotowuje kolejny fragment (co najmniej jeden rozdział) pracy magisterskiej,

− student potrafi zreferować stan badań opracowywanej tematyki,

− student posiada pogłębione umiejętności badawcze z zakresu analizy i interpretacji dzieła literackiego z punktu widzenia komparatystyki.

Kompetencje społeczne:

− student rozumie specyfikę badań literaturoznawczych,

− student odczuwa współodpowiedzialność za zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego i literackiego,

− student ma świadomość wkładu kultury rosyjskiej w dziedzictwo kulturowe Europy,

− student ma świadomość wartości, jaką wnosi różnorodność kulturowa oraz odnosi się z szacunkiem do przejawów interkulturowości,

− student rozumie pojęcia uprzedzenia i stereotypu kulturowego oraz umie je przezwyciężać,

− student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadania,

− student ma pogłębioną świadomość swojej wiedzy i umiejętności oraz odczuwa potrzebę dalszego uczenia się,

− student ma świadomość współodpowiedzialności za rozwój czytelnictwa i potrzebę rozwijania własnych zainteresowań czytelniczych.

Metody i kryteria oceniania:

1 ECTS - seminarium

15 ECTS - praca własna studenta

Ocena kolejnego fragmentu pracy magisterskiej oraz bibliografii: ocena 30% tekstu pracy oraz bibliografii.

30 godz. - seminarium

praca własna studenta:

20% - kwerenda biblioteczna

30% - analiza materiału

50% - przygotowanie 30% tekstu pracy i bibliografii

Student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności, każda następna wymaga złożenia usprawiedliwienia. O uznaniu nieobecności decyduje wykładowca. Przekroczenie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na 50% zajęć może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu. Warunki zaliczenia przedmiotu w terminie poprawkowym są takie same jak w terminie I.

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Classroom oraz innych zalecanych przez UW.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Dąbrowska
Prowadzący grup: Magdalena Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Skrócony opis:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Pełny opis:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Literatura:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)