Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura rosyjska w kontekście europejskim IV

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3202-S2SMLR22z
Kod Erasmus / ISCED: 09.205 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Literatura rosyjska w kontekście europejskim IV
Jednostka: Katedra Rusycystyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 22.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Zainteresowanie problematyką literaturoznawczą.

Skrócony opis:

Przedmiotem rozpatrzenia staną się szeroko rozumiane związki literatury rosyjskiej z literaturami zachodnioeuropejskimi (w tym literaturą polską), a także obraz krajów i regionów Europy w literaturze rosyjskiej oraz obraz Rosji w literaturach zachodnich, zagadnienia kontaktów w dziedzinie kultury, dialogu kultur.

Pełny opis:

Cele szczegółowe: poszerzenie i pogłębienie znajomości literatury rosyjskiej oraz jej szeroko rozumianego kontekstu europejskiego.

Zagadnienia szczegółowe:

1. Kontakty w dziedzinie kultury. Dialog kultur. Kategorie tradycji i innowacji oraz transferu i wymiany kulturowej.

2. Polsko-rosyjskie związki literackie i kulturowe.

3. Pozostałe zagadnienia szczegółowe dostosowane do tematyki rozpraw magisterskich.

Literatura:

1. I.Klejn, Puti kulturnogo importa. Trudy po russkoj literature XVIII veka, Moskva 2005.

2. J. Orłowski, Z dziejów antypolskich obsesji w literaturze rosyjskiej. Od wieku XVIII do roku 1917, Warszawa 1992.

Pozostałe pozycje dostosowane do tematyki rozpraw magisterskich.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

− student zna wyniki wybranych badań nad wymianą kulturową i dialogiem kultur,

− student ma wiedzę o obrazie Polski i Polaków w literaturze rosyjskiej,

− student zna wyniki badań nad wybranymi innymi zagadnieniami zgodnymi z tematyką przygotowywanych na seminarium prac magisterskich.

Umiejętności:

− student przygotowuje całość pracy magisterskiej,

− student umie zaprezentować wyniki swoich badań,

− student ma umiejętności w zakresie opracowania redakcyjnego tekstu naukowego w języku rosyjskim i w języku polskim,

− student posiada pogłębione umiejętności badawcze z zakresu analizy i interpretacji dzieła literackiego z punktu widzenia badań kulturowych.

Kompetencje społeczne:

− student rozumie specyfikę badań literaturoznawczych,

− student odczuwa współodpowiedzialność za zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego i literackiego,

− student ma świadomość wkładu kultury rosyjskiej w dziedzictwo kulturowe Europy,

− student ma świadomość wartości, jaką wnosi różnorodność kulturowa oraz odnosi się z szacunkiem do przejawów interkulturowości,

− student rozumie pojęcia uprzedzenia i stereotypu kulturowego oraz umie je przezwyciężać,

− student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadania,

− student ma pogłębioną świadomość swojej wiedzy i umiejętności oraz odczuwa potrzebę dalszego uczenia się,

− student ma świadomość współodpowiedzialności za rozwój czytelnictwa i potrzebę rozwijania własnych zainteresowań czytelniczych.

Metody i kryteria oceniania:

1 ECTS - seminarium

21 ECTS - praca własna studenta

Ocena pracy magisterskiej (100%).

30 godz. - seminarium

praca własna studenta:

10% - kwerenda biblioteczna

20% - analiza materiału

70% - przygotowanie 100% tekstu pracy

Student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności, każda następna wymaga złożenia usprawiedliwienia. O uznaniu nieobecności decyduje wykładowca. Przekroczenie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na 50% zajęć może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu. Warunki zaliczenia przedmiotu w terminie poprawkowym są takie same jak w terminie I.

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Classroom oraz innych zalecanych przez UW.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Dąbrowska
Prowadzący grup: Magdalena Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Skrócony opis:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Pełny opis:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Literatura:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)