Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wymiary aksjologiczne literatury rosyjskiej IV

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3202-S2SMWA22z
Kod Erasmus / ISCED: 09.205 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wymiary aksjologiczne literatury rosyjskiej IV
Jednostka: Katedra Rusycystyki
Grupy: Seminaria magisterskie dla II roku stacjonarnych studiów II stopnia (wg Ust. 2.0)
Punkty ECTS i inne: 22.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Zainteresowanie tematyką literaturoznawczą. Zaliczenie trzeciego semestru seminarium.

Skrócony opis:

Seminarium związane jest z problematyką aksjologiczną w literaturze rosyjskiej, prezentowaną zarówno w tekstach klasycznych (reinterpretacja klasyki) jak i w twórczości autorów drugorzędnych.

Pełny opis:

Czwarty semestr seminarium przewiduje:

1) dyskusję dotyczące współczesnej terminologii aksjologicznej w naukach humanistycznych;

2) interpretacje współczesnych tekstów teoretycznych dotyczących wartościowania dzieła literackiego,

3) omówienie problematyki kanonu literatury światowej,

4) pozostałe zagadnienia dostosowane do tematyki prac magisterskich.

Literatura:

1) Гарольд Блум, Западный канон. Книги и школа всех времён. Москва 2017.

2) Сергей Зенкин, Работы по теории. Москва 2012.

3) Ален Сокал, Жан Брикмон, Интеллектуальные уловки. Критика современной философии постмодернизма. Москва 2002.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

− student zna problematykę współczesnej terminologii aksjologicznej w naukach humanistycznych

− student ma wiedzę na temat współczesnych tekstów teoretycznych dotyczących wartościowania dzieła literackiego

− student ma wiedzę na temat kanonu literatury światowej

UMIEJĘTNOŚCI:

− student przygotowuje całość pracy magisterskiej

− student umie zaprezentować wyniki swoich badań

− student ma umiejętności w zakresie opracowania redakcyjnego tekstu naukowego w języku rosyjskim i w języku polskim

− student posiada pogłębione umiejętności badawcze z zakresu analizy i interpretacji dzieła literackiego z punktu widzenia aksjologii literaturoznawczej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

− student odczuwa współodpowiedzialność za zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego i literackiego,

− student ma świadomość wkładu kultury rosyjskiej w dziedzictwo kulturowe Europy,

− student ma świadomość wartości, jaką wnosi różnorodność kulturowa oraz odnosi się z szacunkiem do przejawów interkulturowości,

− student rozumie pojęcia kanonu literatury światowej

− student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadania

− student ma pogłębioną świadomość swojej wiedzy i umiejętności oraz odczuwa potrzebę dalszego uczenia się

− student ma świadomość współodpowiedzialności za rozwój czytelnictwa i potrzebę rozwijania własnych zainteresowań czytelniczych

Metody i kryteria oceniania:

Ocena pracy magisterskiej (100%).

30 godz. (1 ECTS) - seminarium

570 godz. (19 ECTS) - praca własna studenta:

10% - kwerenda biblioteczna

20% - analiza materiału

70% - przygotowanie 100% tekstu pracy

Student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności, każda następna wymaga złożenia usprawiedliwienia. O uznaniu nieobecności decyduje wykładowca. Przekroczenie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na 50% zajęć może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu. Warunki zaliczenia przedmiotu w terminie poprawkowym są takie same jak w terminie I.

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Classroom oraz innych zalecanych przez UW.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Mnich
Prowadzący grup: Roman Mnich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Skrócony opis:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Pełny opis:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Literatura:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)