Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język rosyjski w świetle gry językowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3202-S2WGJ12o
Kod Erasmus / ISCED: 09.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język rosyjski w świetle gry językowej
Jednostka: Katedra Rusycystyki
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru dla I roku stacjonarnych studiów II stopnia (wg Ust. 2.0)
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych informacji na temat pierwiastka komicznego w strukturze i semantyce języka rosyjskiego na poziomie stylistycznym, fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym.

Pełny opis:

Gra językowa jest wykładnikiem twórczego potencjału języka. Struktura i semantyka języka rosyjskiego pozwala bawić się jego formalno-semantycznymi cechami w celu szerszego odkrycia zarówno lingwistycznych, jak i estetycznych możliwości języka.

Proponowane tematy prac zaliczeniowych (referatów):

1. Pojęcie gry językowej.

2. Gra językowa jako eksperyment lingwistyczny.

3. Leksykalne aspekty gry językowej: wieloznaczność wyrazów.

4. Leksykalne aspekty gry językowej: synonimia.

5. Leksykalne aspekty gry językowej: homonimia.

6. Leksykalne aspekty gry językowej: paronimia.

7. Leksykalne aspekty gry językowej: frazeologizmy i antyprzysłowia.

8. Stylistyczne aspekty gry językowej: "wysokie" i "niskie".

9. Stylistyczne aspekty gry językowej: eufemizmy.

10. Stylistyczne aspekty gry językowej: sztampy.

11. Morfologiczne aspekty gry językowej.

12. Składniowe aspekty gry językowej.

13. Słowotwórcze aspekty gry językowej

14. Pojęcie kalamburu.

15. Słownik entymologiczny.

Literatura:

Левина Г.М., Васильева Т.В. Русская грамматика в анекдотах - СПб: Златоуст, 2006 - 96 с.

Лингвистика в задачах - М.: Индрик, 1995 - 208 с.

Лингвистические задачи турнира им. М.В.Ломоносова с решениями (1994-1999) - М., 1999 - 48 с.

Норман Б.Ю. Игра на гранях языка - М.: Флинта, 2006 - 344 с.

Норман Б.Ю. Лингвистические задачи - М.: Флинта, Наука, 2006 - 272 с.

Одинцов В.В. Лингвистические парадоксы - М.: Просвещение, 1988 - 172с.

Санников В.З. Русский язык в зеркале языковой игры - М.: Язки славянской культуры, 2002 - 552 с.

Седов К.Ф. Психолингвистика в анекдотах - М.: Лабиринт, 2005 - 112 с.

Шмелёва Е.Я., Шмелёв А.Д. Русский анекдот. Текст и речевой жанр - М.: Языки славянской культуры, 2002 - 144 с.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

- student ma wiedzę o podstawach i charakterze pierwiastka komicznego w języku;

- student zna tradycyjne i współczesne kierunki badań lingwistycznych;

- student zna cechy charakterystyczne stylistycznego, fonetycznego, gramatycznego i leksykalnego aspektu gry językowej;

- student ma wiedzę o roli języka w kształtowaniu mentalności narodowej i o kulturowo-narodowej specyfice procesu metaforyzacji w j. rosyjskim.

UMIEJĘTNOSCI:

- student potrafi rozpoznawać zasady i metody gry językowej przy czytaniu rosyjskiej literatury, jak również wykorzystywac je w badaniach językoznawczych i badaniach z zakresu teorii przekładu.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- student jest gotów do umieszczania nowych informacji we właściwym kontekście oraz do twórczego myślenia

- student ma nauczyć się rozumieć grę mowną i metaforyczne znaczenia słów i wypowiedzi

- student wykazuje się rozumieniem jakości lingwistycznych prac badawczych dla celów dydaktycznych i społeczeństwa w ogóle.

Metody i kryteria oceniania:

Rozwiązanie ćwiczeń praktycznych i zadań lingwistycznych.

Napisanie i obrona referatu (pracy zaliczeniowej) na jeden z zaproponowanych tematów. Zaliczenie ustne.

Student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności, każda następna wymaga złożenia usprawiedliwienia. O uznaniu nieobecności decyduje wykładowca. Przekroczenie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na 50% zajęć może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu. Warunki zaliczenia przedmiotu w terminie poprawkowym są takie same jak w terminie I

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Meet oraz innych zalecanych przez UW.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Volodymyr Dubichynskyi
Prowadzący grup: Volodymyr Dubichynskyi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Pełny opis:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Literatura:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Volodymyr Dubichynskyi
Prowadzący grup: Volodymyr Dubichynskyi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Pełny opis:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Literatura:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)