Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Maksym Gorki i jego otoczenie literackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3202-S2WMGO11o
Kod Erasmus / ISCED: 09.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Maksym Gorki i jego otoczenie literackie
Jednostka: Katedra Rusycystyki
Grupy: Wykłady monograficzne dla I roku stacjonarnych studiów II stopnia (wg Ust. 2.0)
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Założenia (opisowo):

Zainteresowanie tematyką literaturoznawczą.


Skrócony opis:

Celem jest prezentacja najważniejszych pisarzy w Rosji i ZSRR z punktu widzenia Maksyma Gorkiego Materiał jest prezentowany w układzie chronologiczno-problemowym.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie poszerzenie i pogłębienie wiedzy na temat Maksyma Gorkiego i pisarzy XIX-XX wieku. Cel ten jest realizowany poprzez zapoznanie studentów z najważniejszymi wydarzeniami, pisarzami i dziełami literackimi.

Zagadnienia szczegółowe. Wykaz tematów:

1. Maksym Gorki - inspiracje

2. Rosyjscy pisarze końca XIX wieku

3. Władimir Korolenko

4. Aleksander Bogdanow

5. Lew Tołstoj

6. Włodzimierz Lenin

7. Korniej Czukowski

8. Pisarze i rewolucja

9. Publicystyka

10. Praca u podstaw

11. Władysław Chodasiewicz

12. Literatura Sowiecka

13. Emigracja

14. Nina Berberowa

15. Iwan Bunin

Literatura:

M. Gorki, Rosja, tłum. M. Buchalik, Kraków 2016.

J. Lenarczyk, Maksym Gorki, Warszawa 1966

F. Sielicki, Maksym Gorki w kręgu spraw polskich, Warszawa 1971

G. Herling-Grudziński, Siedem śmierci Maksyma Gorkiego, [w:] Idem, Godzina cieni: eseje, Warszawa 1997, s. 299-331.

„Literatura na świecie” 1998, nr 10 – numer poświęcony M. Gorkiemu

Korespondencja Maksyma Gorkiego z pisarzami, tłum. R. Śliwowski, Warszawa 1966

Efekty uczenia się:

Wiedza:

− student ma szczegółową wiedzę na temat Maksyma Gorkiego i jego literackiego otoczenia;

− student zna omawiane dzieła literackie, twórczość poszczególnych pisarzy; problemy; tło historyczno-literackie powstawania wybranych utworów.

− student zna treść omawianych lektur, które były szczególnie ważne dla polsko-rosyjskich związków literackich,

− student zna dorobek wybranych polskich, rosyjskich i zachodnioeuropejskich badaczy polsko-rosyjskich związków literackich, powołuje się na ich podstawowe prace i ustalenia.

− student zna problemy z jakimi zmagali się opozycyjni pisarze

− student posiada wiedzę na temat statusu pisarzy

Umiejętności:

− student w sposób szczegółowy charakteryzuje stosunki Maksyma Gorkiego do pisarzy w poszczególnych okresach,

− student charakteryzuje dzieła literackie reprezentatywne dla pisarzy oddanych władzy i opozycjonistów oraz umieszcza je w szerszym kontekście historycznym oraz kulturowym i literackim,

− student stosuje podstawową terminologię literaturoznawczą i historyczną,

- student potrafi wyszukiwać informacje z różnych źródeł na temat omawianych zagadnień,

− student potrafi wyjaśnić genezę i znaczenie omawianych problemów,

− student posiada umiejętność systematycznej pracy.

− student potrafi wyjaśnić genezę i znaczenie omawianych problemów,

Kompetencje społeczne:

− student rozumie specyfikę badań literaturoznawczych,

− student odczuwa współodpowiedzialność za zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego i literackiego,

− student ma świadomość wkładu literatury polskiej i rosyjskiej w dziedzictwo kulturowe Europy,

− student ma świadomość znaczenia i roli literatury w funkcjonowaniu państwa,

− student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadania,

− student ma pogłębioną świadomość swojej wiedzy i umiejętności oraz odczuwa potrzebę dalszego uczenia się,

− student ma świadomość współodpowiedzialności za rozwój czytelnictwa i potrzebę rozwijania własnych zainteresowań czytelniczych.

Metody i kryteria oceniania:

Test

Pytania: 3

Liczba punktów maksymalna: 15 (3x5)

Punkty i oceny:

8 – 9 (dst)

9 – 10 – 3,5 (dst+)

10 – 12 – 4,0 (db)

13-14 – 4,5 (db+)

14-15 – 5,0 (bdb)

5! - bezbłędna odpowiedź na wszystkie pytania (liczba punktów maksymalna: 15) oraz odwołanie się do wiedzy spoza programu nauczania (liczba punktów: 16).

ECST 2

30 godz. (1 ECTS) – wykład

30 godz. (1 ECTS) – praca własna studenta

Student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności, każda następna wymaga złożenia usprawiedliwienia. O uznaniu nieobecności decyduje wykładowca. Przekroczenie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na 50% zajęć może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu. Warunki zaliczenia przedmiotu w terminie poprawkowym są takie same jak w terminie I.

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Meet oraz innych zalecanych przez UW.

W celu realizacji postanowienia zawartego w par. 13 ust.1 punkcie 2 Zarządzenia nr 206 Rektora UW z dnia 7.09.2020 r. w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zostaje wprowadzona zmiana opisanego wyżej sposobu weryfikacji wiedzy na następujący:

Ocena zostanie wystawiona na podstawie pracy pisemnej - odpowiedź na jedno pytanie (5000-8000 znaków, czyli około 3-4 stron).

Prace zostaną ocenione w skali 2-5! i odesłane ich autorom wraz z komentarzem. Każdy student będzie miał prawo wyboru jednego pytania z zestawu składającego się z dwóch pytań."

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Głuszkowski
Prowadzący grup: Piotr Głuszkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Pełny opis:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Literatura:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)