Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Motywy religijne w literaturze rosyjskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3202-S2WRM11o
Kod Erasmus / ISCED: 09.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Motywy religijne w literaturze rosyjskiej
Jednostka: Katedra Rusycystyki
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru dla I roku stacjonarnych studiów II stopnia (wg Ust. 2.0)
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z różnorakim wpływem religii (przede wszystkim prawosławia) na rosyjską kulturę, a zwłaszcza literaturę, na przestrzeni wieków. Oprócz rozmowy o wybranych tekstach literackich i występujących w nich motywach religijnych przewidziane jest również wprowadzenie elementów realioznawczych, niezbędnych do zrozumienia prawosławnego kontekstu literatury rosyjskiej.

Pełny opis:

Zajęcia skierowane są do studentów zainteresowanych wpływem religii, przede wszystkim chrześcijaństwa wschodniego, na kształtowanie się rosyjskiej kultury, a w szczególności literatury. W ramach kursu przedstawione zostaną najważniejsze kategorie i pojęcia kształtujące rosyjskie prawosławie, następnie zaś pokazane zostaną formy ich obecności w utworach literackich na przestrzeni wieków, ze szczególnym uwzględnieniem epoki nowożytnej. Zaprezentowane są tu m.in. takie zagadnienia, jak sztuka sakralna (zwłaszcza ikona), obrzędowość, motywy biblijne, postaci duchownych w utworach literackich, „prawosławne literaturoznawstwo”. Omówiona zostanie specyfika obecności religii w literaturze poszczególnych epok, osobne zajęcia będą też poświęcone najwybitniejszym przedstawicielom literatury rosyjskiej, którzy podejmowali w swojej twórczości kwestie religijne.

Literatura:

M.M. Dunaev, Pravoslavie i russkaâ literatura, Moskva 1997.

I.A. Esaulov, Kategoria sobornosti v russkoj literature. Petrozavodsk 1995.

I.A. Esaulov, Russkaa klassika: novoe ponimanie. Sankt-Petersburg 2017.

R. Lewicki, Chrześcijaństwo. Słownik rosyjsko-polski. Warszawa 2002.

D. Lichaczow, Poetyka literatury staroruskiej, tłum. A. Prus-Bogusławski, Warszawa 1981.

M. Łukaszewicz, Duszpasterz w literaturze rosyjskiej XIX wieku - święty czy działacz społeczny?, w: Święci i świętość w języku, literaturze i kulturze, red. T. Żurawlew, H. Leleń, Kraków 2018, s. 343–355.

M. Łukaszewicz, Issledovania religioznoj problematyki v tvorčestve Nikolaâ Leskova: voprosy metodologii,w: Leskov i vokrug. Konteksty tvorčestva i sostoânie sovremennogo leskovovedeniâ, red. I. Pospišil, Brno 2018, s. 105–113.

A. Markunas, T. Uczitel, Leksykon chrześcijaństwa rosyjsko-polski i polsko-rosyjski. Poznań 1999.

Prot. A. Mien', Tainstwo, Slovo, Obraz. Leningrad 1991. (A. Mień, Sakrament, słowo, obrzęd. Tłum. Z. Podgórzec. Łuków 1992).

K. Onasch, A. Schnieper, Ikony. Fakty i legendy. Warszawa 2002.

R. Romaniuk, Dramat religijny Tołstoja, Warszawa 2004.

L. Uspienski, Teologia ikony. Poznań 1993.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student:

- zna podstawy teologii i obrzędowości prawosławnej oraz ich wpływ na rosyjską kulturę;

- ma podstawową wiedzę o rosyjskich ludowych tradycjach religijnych oraz ich odzwierciedleniu w folklorze;

- ma wiedzę o różnorodnych formach obecności religii w literaturze rosyjskiej poszczególnych epok.

UMIEJĘTNOŚCI

Student:

- umie rozróżnić elementy chrześcijańskie i pogańskie w tradycji ludowej;

- potrafi rozpoznać motywy religijne i biblijne w utworze literackim;

- jest w stanie scharakteryzować poszczególne epoki literackie ze względu na obecność w nich motywów religijnych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student:

- ma świadomość wartości, jakie wnosi różnorodność kulturowa i religijna, i odnosi się z szacunkiem do jej przejawów;

- ma świadomość swej wiedzy na temat wpływu chrześcijaństwa na literaturę rosyjską oraz odczuwa potrzebę dalszego uczenia się.

Metody i kryteria oceniania:

Praca pisemna na wybrany przez studenta i uzgodniony z prowadzącym temat oraz test zawierający 14 pytań.

Progi procentowe niezbędne do zdobycia poszczególnych ocen:

3,0 – od 50%

3,5 – od 60%

4,0 – od 70%

4,5 – od 80%

5,0 – od 90%

5! – aby uzyskać tę ocenę, student musi wykazać się wiedzą wykraczającą poza ramy programu

Oprócz sprawdzianów do zaliczenia przedmiotu niezbędny jest również udział w zajęciach.

Student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności, każda następna wymaga złożenia usprawiedliwienia. O uznaniu nieobecności decyduje wykładowca. Przekroczenie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na 50% zajęć może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu. Warunki zaliczenia przedmiotu w terminie poprawkowym są takie same jak w terminie I

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Meet oraz innych zalecanych przez UW.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 19 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Łukaszewicz
Prowadzący grup: Marta Łukaszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Pełny opis:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Literatura:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)