Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Jak uczyć języka polskiego obcokrajowców

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3221-FBA-JPO-OG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Jak uczyć języka polskiego obcokrajowców
Jednostka: Katedra Białorutenistyki
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Katedry Białorutenistyki
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przybliżenie studentom metodyki nauczania języka polskiego jako obcego. Zajęcia będą miały na celu wyćwiczenie spojrzenia na język polski z punktu widzenia obcokrajowców.

Pełny opis:

Na zajęciach zostaną omówione:

- podstawowe zasady tworzenia planu kursu języka polskiego jako obcego (programy nauczania, konspekty lekcji);

- zasady uczenia gramatyki i słownictwa (techniki nauczania sprawności i podsystemów języka oraz zagadnień realioznawczych);

- pomoce dydaktyczne na różne poziomy;

- kontekst nauczania języka polskiego imigrantów z Europy Wschodniej (Białorusini, Ukraińcy, Rosjanie);

- polityka językowa i kształcenia językowego w krajach UE (certyfikacja językowa);

- miejsce kultury w nauczaniu języka;

- błędy językowe - analiza i terapia.

Literatura:

Dąbrowska A., Dobesz U., Pasieka M., Co warto wiedzieć, Poradnik metodyczny dla nauczycieli języka polskiego jako obcego na Wschodzie, Warszawa 2010.

Foland-Kugler, Uczymy polskiego na Wschodzie, Warszawa 1998.

Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, Warszawa 2003.

Janowska I., Planowanie lekcji języka obcego. Podręcznik i poradnik dla nauczycieli języków obcych, Kraków 2010.

Janowska I., Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych. Na przykładzie języka polskiego jako obcego, Kraków 2011.

Kaleta R., Polsko-białoruska lapsologia glottodydaktyczna, Warszawa 2015.

Komorowska H., Metodyka nauczania języków obcych, Warszawa 2009.

Lewandowski J. (red.), Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego. Wybór artykułów, Warszawa 1980.

Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1 - C2, pod red. I. Janowskiej, E. Lipińskiej, A. Rabiej, A. Seretny, P. Turka, Kraków 2011

Seretny A., Lipińska E., ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, Kraków 2005.

Seretny A. (red.), Lipińska E. (red.), Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego, Kraków 2006.

Vademecum lektora języka polskiego jako obcego, pod red. B. Bartnickiej, L. Kacprzak i E. Rohozińskiej, Warszawa 1992.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student potrafi:

- opracować program kursu języka polskiego jako obcego na dany poziom językowy;

- przygotować konspekt lekcji;

- odróżniać specyfikę nauczania języka w zależności od danej grupy docelowej (np. słowiańskiej i niesłowiańskiej);

- dobrać odpowiednie materiały dydaktyczne;

- stosować odpowiednią metodę nauczania;

- stosować odpowiednie techniki służące opanowaniu poszczególnych umiejętności językowych;

- wykorzystywać błędy językowe w procesie dydaktycznym.

Metody i kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach;

- aktywność na zajęciach;

- zaliczenie ustne na podstawie przerobionych na zajęciach zagadnień.

99 – 100% - 5! (celujący)

93 - 98% - 5 (bardzo dobry)

87 - 92% - 4,5 (dobry plus)

77 - 86% - 4 (dobry)

71 - 76% - 3,5 (dostateczny plus)

60 - 70% - 3 (dostateczny)

Poniżej 60% – 2,0 (ocena niedostateczna)

Dopuszczalne są 2 nieobecności na zajęciach.

Warunki zaliczenia poprawkowego są takie same.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Kaleta
Prowadzący grup: Radosław Kaleta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)