Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa języka białoruskiego. Fonetyka i fonologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3221-S1-0GO11A Kod Erasmus / ISCED: 09.301 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka białoruskiego. Fonetyka i fonologia
Jednostka: Katedra Białorutenistyki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia (KRK)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedzę wyniesioną ze szkoły średniej z zakresu fonetyki języka polskiego.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze zjawiskami fonetycznymi charakterystycznymi dla współczesnego języka białoruskiego oraz z jego systemem fonologicznym.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studenta z zagadnieniami z zakresu fonetyki i fonologii, takimi jak:

- proces mowy i jego percepcja;

- klasyfikacja akustyczna i artykulacyjna głosek;

- rozbieżności między mową a pismem;

- zasady transkrypcji fonetycznej i fonologicznej;

- pozycyjne zmiany dźwięków (zjawisko asymilacji i dysymilacji, dźwięki protetyczne);

- historyczne zmiany dźwięków;

- cechy dystynktywne i redundantne w języku;

- pojęcie fonemu i jego wariantów, typy wariantów; typy opozycji fonologicznych;

- pojęcie neutralizacji cech dystynktywnych;

- system fonologiczny języka białoruskiego: system konsonantyczny; system wokaliczny i jego uwarunkowania akcentowe;

- elementy prozodyczne mowy; charakterystyka białoruskiego akcentu i intonacji.

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 30 godz. ECTS: 3, w tym:

Udział w zajęciach 30 godz. - 1 ECTS

Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną (w tym przygotowanie do zajęć) : 45 godz. i przygotowanie do egzaminu 15 godz. - 2 ECTS

RAZEM

obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich oraz związane z nauką samodzielną: 90 godz. ECTS: 3

Literatura:

1. Czachouski H.K., Czachouskaja T.Ł., Suczasnaja belaruskaja mova. Fanetyka. Fanalohija. Arfaepija, Minsk 2010.

2. Czekman W., Smułkowa E., Fonetyka i fonologia języka białoruskiego z elementami fonetyki i fonologii ogólnej, Warszawa 1988.

3. Fanetyka belaruskaj litaraturnaj movy, red. A.I. Padłużny, Minsk 1989.

4. Haczko A.K., Metadycznyja rekamendacyi pa razdzelu Fanetyka, Fanalohija kursa Syczasnaja belaruskaja mova, Hrodna 2000.

5. Kryvicki A., Padłużny A., Fanetyka belaruskaj movy, Minsk 1984.

6. Padłużny A.I., Narys akusyycznaj fanetyki belaruskaj movy, Minsk 1977.

7. Padłużny A., Czekman W., Huki belaruskaj movy, Minsk 1973.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu

1. WIEDZA: student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu:

- specyfikę przedmiotową i metodologiczną oraz terminologię wykorzystywaną w badaniach białorutenistycznych

- najważniejsze teorie badań literaturoznawczych i językoznawczych

- złożoną naturę języka, w szczególności języka białoruskiego

- białoruską terminologię filologiczną

2. UMIEJĘTNOŚCI: student potrafi:

- rozpoznać różne struktury językowe w wypowiedziach i dokonać oceny ich poprawności

- rozpoznać struktury językowe i dokonać ich oceny pod względem poprawności

- wykorzystywać terminy lingwistyczne w procesie analizy zjawisk językowych

- ocenić poziom swojej wiedzy i umiejętności oraz świadomość potrzeby uzupełniania wiedzy i doskonalenia umiejętności

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE: student jest gotów do:

- prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu filologa

Metody i kryteria oceniania:

Warunki dopuszczenia do egzaminu końcowego:

- systematyczne przygotowanie na zajęcia zadanego materiału

- terminowe wykonywanie prac domowych i testów kontrolnych

- aktywny udział w pracach nad prezentacjami, wystąpieniami indywidualnymi i grupowymi

Egzamin składa się: z części pisemnej i ustnej:

- część pisemna ( sprawdzian z umiejętności transkrypcji fonetycznej tekstu)

- część ustna - (2 pytania: jedno teoretyczne i jedno praktyczne)

Kryteria zaliczenia:

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty – 5,0 (ocena bardzo dobra)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty z niewielką liczbą błędów lub nieścisłości – 4,5 (ocena dobra plus)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych (mniej istotnych) aspektów – 4,0 (ocena dobra)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych istotnych aspektów oraz z istotnymi nieścisłościami – 3,5 (ocena dostateczna plus)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem istotnych aspektów lub z poważnymi nieścisłościami – 3,0 (ocena dostateczna plus)

- brak osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia – 2,0 (ocena niedostateczna)

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu ustnego jest zaliczenie egz. pisemnego

Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny w części pisemnej i ustnej.

Ocena końcowa z egzaminu składa się z komponentów:

Ocena egz. pisemnego 50% + ocena egz. ustnego 50% = ocena końcowa z egzaminu

ocenę końcową stanowi: 50% oceny z zajęć + 50% oceny końcowej z egzaminu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.