Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Białorusi XIX-XX wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3221-S1-0HB12K Kod Erasmus / ISCED: 08.301 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia Białorusi XIX-XX wieku
Jednostka: Katedra Białorutenistyki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia (KRK)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Historia Białorusi do końca XVIII wieku 3221-S1-0HB11K

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje dzieje narodu i kraju białoruskiego od końca XVIII wieku do końca XX w.

Pełny opis:

Celem zajęć jest ukazanie w zarysie historii Białorusi od 1795 r. do 1990 roku. Program podkreśla rolę Białorusi w Imperium Rosyjskim i Związku Sowieckim. Przedmiot ten jest kontynuacją wiedzy przekazanej w ramach dyscypliny "Historia Białorusi od starożytności do XVIII w.".

Literatura:

1. Arlou U, Kraina Belarus'. Ilustravanaja historyja, Angloproject Corporation Limited, "Neografia", Martin, Slovakia 2003, s. 214-218.

2. Łatyszonek O., Mironowicz E., Historia Białorusi od połowy XVIII do końca XX wieku, Białystok 2003, s. 10-276.

3. Mironowicz E., Białoruś, Warszawa 1999.

4. Rąkowski G., Ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na Białorusi, Warszawa 1997.

5. Szybieka Z., Historia Białorusi 1795-2000, przełożył H. Łaszkiewicz, Lublin 2002, s. 435-509.

6. Ziemczonok J., Integracja Europy a Białoruś. Historia i współczesność, Warszawa 2008, s. 175-205.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

1. WIEDZA: student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu:

- specyfikę przedmiotową i metodologiczną oraz terminologię wykorzystywaną w badaniach białorutenistycznych

- rolę Białorusi we współczesnym świecie i jej wpływ na kształtowanie się białoruskiej literatury i języka

- wydarzenia z historii Białorusi

2. UMIEJĘTNOŚCI: student potrafi:

- prawidłowo interpretować rozwój białoruskiej idei narodowowyzwoleńczej i jej odzwierciedlenie w wytworach kultury

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE: student jest gotów do:

- poszanowania odmiennych kultur, poglądów i postaw

Metody i kryteria oceniania:

Przy ocenie końcowej bierze się pod uwagę wynik testu wielokrotnego wyboru, aktywność oraz obecność na zajęciach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.