Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka angielskiego III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3221-S1-0PA21C Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka angielskiego III
Jednostka: Katedra Białorutenistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać znajomość struktur gramatycznych i leksykalnych na poziomie średnio zaawansowanym. Powinien wykazać się sprawnością czytania i słuchania ze zrozumieniem dłuższych tekstów. Ponadto powinien umieć wypowiadać się w sposób swobodny na różne tematy.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia obejmują praktyczną naukę języka angielskiego na poziomie B1+/B2. Celem zajęć jest doskonalenie poszczególnych sprawności językowych na określonym poziomie. Ponadto zajęcia obejmują systematyczną naukę wybranych struktur gramatycznych oraz słownictwa z wybranych zakresów tematycznych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest doskonalenie sprawności czytania i słuchania ze zrozumieniem, mówienia oraz pisania na poziomie B1+/B2. Podczas zajęć rozwijane są także sprawności interakcyjne oraz mediacyjne. Ponadto zajęcia obejmują naukę wybranych struktur gramatycznych, w tym: czasy przeszłe, teraźniejsze i przyszłe, czasowniki modalne, zdania względne. Materiał leksykalny omawiany na zajęciach obejmuje słownictwo z następujących przykładowych zakresów tematycznych: wygląd zewnętrzny i cechy charakteru, środowisko naturalne, podróżowanie, tradycje i obyczaje.

Nakład pracy studenta:

90 godz. - zajęcia w sali

15 godz. - przygotowanie do zajęć oraz egzaminu

Literatura:

New Language Leader Intermediate. David Cotton, David Falvey, Simon Kent. Pearson Education Limited, 2013.

Business Vocabular in Use. Advanced. Bill Mascull. Cambridge University Press., 2005.

Destination B2. Grammar with Vocabulary, M. Mann, S. Taylore-Knowles, Macmillan 2008.

First Certificate Language Practice, M. Vince, Macmillan 2009.

Grammar Practice for Upper-Intermediate Students, E. Walker, S. Elsworth, Longman 2000 (and 3rd edition 2016).

Grammar and Vocabulary for Cambridge First, L. Prodromou, Pearson 2012.

Oxford Living Grammar Upper-Intermediate, K. Paterson, Oxford University Press 2012.

English Grammar in Use (5th edition, B1-B2), R. Murphy, Cambridge 2019.

Focus On Grammar 4, M. Fuchs, M. Bonner, Pearson Longman 2006 (3rd edition).

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- zna i rozumie w zaawansowanym stopniu poszczególne zjawiska językowe w języku angielskim;

- zna podstawową terminologię gramatyczną;

- rozpoznaje cechy charakterystyczne stylu formalnego;

- ma rozwinięty zasób środków językowych (leksykalnych i gramatycznych) w zakresie określonym w sylabusie.

Umiejętności:

- potrafi rozpoznać różne struktury językowe w wypowiedziach i dokonać oceny ich poprawności;

- potrafi rozpoznać struktury językowe i dokonać ich oceny pod względem poprawności;

- potrafi wykorzystywać terminy lingwistyczne w procesie analizy zjawisk językowych;

- ocenić poziom swojej wiedzy i umiejętności oraz świadomość potrzeby uzupełniania wiedzy i doskonalenia umiejętności;

- rozumie wypowiedzi pisemne i ustne o różnorodnej formie

i długości w standardowej odmianie języka;

- rozumie dłuższe wypowiedzi pisemne (np. artykuły prasowe, teksty narracyjne); potrafi określić główną myśl tekstu oraz główną myśl poszczególnych części tekstu; potrafi znaleźć w tekście informacje szczegółowe, określić intencję nadawcy oraz kontekst wypowiedzi;

- potrafi zredagować wybrany list formalny, stosując wyznaczniki stylu formalnego;

- posiada pasywne umiejętności czytania i słuchania na poziomie B2;

- potrafi porozumiewać się w języku angielskim na poziomie B1+.

Kompetencje społeczne:

- jest gotów do poszanowania odmiennych kultur, poglądów i postaw;

- jest gotów do umieszczenia we właściwym kontekście nowych informacji i ich interpretacji, myślenia kreatywnego;

- potrafi aktywnie uczestniczyć w pracach grupowych;

- umiejętnie wykorzystuje różnorodne techniki uczenia się.

Metody i kryteria oceniania:

W toku zajęć studenci są zobowiązani przystępować do prac pisemnych oraz zaliczeń w formie ustnej. Ponadto mają obowiązek przygotowania zadań bieżących (m.in. opracowanie streszczenia wybranego tekstu, przygotowanie prezentacji ustnej, praca w grupach).

a. Prace pisemne obejmujące wybrane zagadnienia leksykalno-gramatyczne oraz sprawdziany umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem oceniane są według następującej skali:

5! - 100–98%

5,0 - 97%–92%

4,5 - 91–84%

4,0 - 83–76%

3,5 - 75–68%

3,0 - 67–60%

2,0 - 59-0%

b. Wypowiedzi pisemne ocenianie są każdorazowo zgodnie z poleceniem w następujących kategoriach:

treść – 0–4 pkt.

bogactwo językowe – 0–2 pkt.

styl – 0–2 pkt.

poprawność gramatyczna – 0–2 pkt.

kompozycja – 0–2 pkt.

Uzyskane punkty zostają zsumowane oraz przeliczone na wartości procentowe; oceny są zgodne ze skalą przedstawioną w punkcie a.

c. Oceniając sprawność mówienia stosuje się skalę punktową zgodną ze skalą przedstawioną w punkcie a. Za każde pytanie przyznawana jest indywidualna ocena będąca wypadkową punktów zdobytych w każdym kryterium. Przed przystąpieniem do egzaminu/zaliczenia w formie ustnej student zostaje poinformowany o zakresie tematycznym obowiązującym podczas rozmowy.

Elementy oceniane Punkty

bogactwo językowe 1–5

poprawność gramatyczno-leksykalna 1–5

płynność i spójność wypowiedzi 1–5

Wymowa 1–5

poprawność stylistyczna 1–5

Ocena końcowa jest wypadkową wszystkich ocen zdobytych przez studenta, zarówno z prac pisemnych, jak i pytań wylosowanych w czasie zaliczenia w formie ustnej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.