Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka angielskiego V

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3221-S1-0PA31C Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka angielskiego V
Jednostka: Katedra Białorutenistyki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia (KRK)
Punkty ECTS i inne: 3.50
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać znajomość struktur gramatycznych i leksykalnych na poziomie średnio zaawansowanym/wyższym średnio zaawansowanym. Powinien wykazać się sprawnością czytania i słuchania ze zrozumieniem dłuższych tekstów. Ponadto powinien umieć wypowiadać się w sposób swobodny na różne tematy.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia obejmują praktyczną naukę języka angielskiego na poziomie B2. Celem zajęć jest doskonalenie poszczególnych sprawności językowych na określonym poziomie. Ponadto zajęcia obejmują systematyczną naukę wybranych struktur gramatycznych oraz słownictwa z wybranych zakresów tematycznych, jak również ćwiczenia praktyczne z zakresu tłumaczeń pisemnych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest doskonalenie sprawności czytania i słuchania ze zrozumieniem, mówienia oraz pisania na poziomie B2, jak również rozwijanie podstawowych kompetencji translatorskich. Podczas zajęć rozwijane są także sprawności interakcyjne oraz mediacyjne. Ponadto zajęcia obejmują naukę wybranych struktur gramatycznych, w tym: czasowniki modalne, zdania względne, mowa zależna, strona bierna. Materiał leksykalny omawiany na zajęciach obejmuje słownictwo z zakresów tematycznych określonych w informacjach szczegółowych.

Nakład pracy studenta:

60 godz. - zajęcia w sali

15 godz. - przygotowanie bieżące

15 godz. - przygotowanie do testów pisemnych i egzaminu/zaliczenia w formie ustnej

Literatura:

Cotton D., Falvey D., Kent S., (2014) New Language leader coursebook intermediate, Pearson Education Limited

McCarthy M., O'Dell., (2017) English Vocabulary in Use upper-intermediate, Cambridge University Press

Hewings M., (2014) Upper-intermediate Grammar in Use, Cambridge University Press

Evans V., (2014) Successful Writing upper-intermediate, Pearson Education Limited

Efekty uczenia się:

K1_W12 Rozpoznaje poszczególne zjawiska językowe w języku rosyjskim i angielskim

K1_W13 Zna podstawowe etapy, wydarzenia i postaci z historii Białorusi i Rosji lub państw anglojęzycznych

K1_W16 Ma podstawową wiedzę o współczesnym procesie kulturotwórczym na Białorusi i Rosji lub krajach anglojęzycznych

K1_U01 Dostrzega różne struktury językowe w wypowiedziach i dokonuje oceny ich poprawności

K1_U03 Potrafi sporządzać samodzielne analizy literackie lub lingwistyczne z wykorzystaniem odpowiednich metod i narzędzi badawczych

K1_U05 Potrafi porozumiewać się w języku rosyjskim i angielskim na poziomie B2+

K1_U09 Potrafi przygotowywać samodzielne referaty dotyczące zagadnień literaturoznawczych i językoznawczych

K1_U10 Potrafi rozpoznać główne struktury językowe i dokonać ich oceny pod względem poprawności

K1_U20 Potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie filologii białoruskiej

K1_K05 Uczestniczy w życiu kulturalnym korzystając z różnych mediów i różnych jego form, w tym także w życiu kulturalnym Białorusi

Metody i kryteria oceniania:

W toku zajęć studenci są zobowiązani przystępować do prac pisemnych oraz egzaminów/zaliczeń w formie ustnej. Ponadto mają obowiązek przygotowania zadań bieżących (m.in. opracowanie streszczenia wybranego tekstu, przygotowanie prezentacji ustnej, praca w grupach).

a. Prace pisemne obejmujące wybrane zagadnienia leksykalno-gramatyczne oraz sprawdziany umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem oceniane są według następującej skali:

5! – 100–98%

5,0 – 97%–92%

4,5 – 91–84%

4,0 – 83–76%

3,5 – 75–68%

3,0 – 67–60%

2,0 – 59-0%

b. Wypowiedzi pisemne ocenianie są każdorazowo zgodnie z poleceniem w następujących kategoriach:

treść – 0–4 pkt.

bogactwo językowe – 0–2 pkt.

styl – 0–2 pkt.

poprawność gramatyczna – 0–2 pkt.

kompozycja – 0–2 pkt.

Uzyskane punkty zostają zsumowane oraz przeliczone na wartości procentowe; oceny są zgodne ze skalą przedstawioną w punkcie a.

c. Oceniając sprawność mówienia stosuje się skalę procentową zgodną ze skalą przedstawioną w punkcie a. Za każde pytanie/zadanie przyznawana jest indywidualna ocena będąca wypadkową punktów zdobytych w każdym kryterium. Przed przystąpieniem do egzaminu/zaliczenia

w formie ustnej student zostaje poinformowany o zakresie tematycznym obowiązującym podczas rozmowy.

Elementy oceniane

bogactwo językowe – 1–5 pkt.

poprawność gramatyczno-leksykalna – 1–5 pkt.

płynność i spójność wypowiedzi – 1–5 pkt.

wymowa – 1–5 pkt.

poprawność stylistyczna – 1–5 pkt.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie wszystkich prac pisemnych oraz ustnych.

Egzamin końcowy odbywa się w formie egzaminu ustnego, w czasie którego student odpowiada na trzy wylosowane pytania. Przed przystąpieniem do egzaminu student zostaje poinformowany o zakresie tematycznym obowiązującym podczas rozmowy. Każde pytanie oceniane jest zgodnie ze skalą w punkcie c. Ocena końcowa jest wypadkową ocen zdobytych za odpowiedzi na poszczególne pytania wylosowane w czasie egzaminu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Botwina
Prowadzący grup: Renata Botwina
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Skrócony opis:

Zajęcia obejmują praktyczną naukę języka angielskiego na poziomie B2. Celem zajęć jest doskonalenie poszczególnych sprawności językowych na określonym poziomie. Ponadto zajęcia obejmują systematyczną naukę wybranych struktur gramatycznych oraz słownictwa z wybranych zakresów tematycznych, jak również ćwiczenia praktyczne z zakresu tłumaczeń pisemnych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest doskonalenie sprawności czytania i słuchania ze zrozumieniem, mówienia oraz pisania na poziomie B2, jak również rozwijanie podstawowych kompetencji translatorskich. Podczas zajęć rozwijane są także sprawności interakcyjne oraz mediacyjne. Ponadto zajęcia obejmują naukę wybranych struktur gramatycznych, w tym: czasowniki modalne, zdania względne, mowa zależna, strona bierna. Materiał leksykalny omawiany na zajęciach obejmuje słownictwo z zakresów tematycznych określonych w informacjach szczegółowych.

Nakład pracy studenta:

60 godz. - zajęcia w sali

15 godz. - przygotowanie bieżące

15 godz. - przygotowanie do testów pisemnych i egzaminu/zaliczenia w formie ustnej

Literatura:

Cotton D., Falvey D., Kent S., (2014) New Language leader coursebook intermediate, Pearson Education Limited

McCarthy M., O'Dell., (2017) English Vocabulary in Use upper-intermediate, Cambridge University Press

Hewings M., (2014) Upper-intermediate Grammar in Use, Cambridge University Press

Evans V., (2014) Successful Writing upper-intermediate, Pearson Education Limited

Uwagi:

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Meet oraz in.zalecanych przez UW.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.