Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka białoruskiego I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3221-S1-0PB11C Kod Erasmus / ISCED: 09.601 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka białoruskiego I
Jednostka: Katedra Białorutenistyki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia (KRK)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: białoruski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Brak wymagań dotyczących znajomości języka białoruskiego. W następnych latach student musi zaliczać systematycznie kolejne etapy nauki języka.

Skrócony opis:

Zajęcia obejmują naukę języka białoruskiego na poziomie początkującym i służą rozwijaniu sprawności językowych określonych dla poziomu biegłości językowej A1/A2 (zgodnie z ramami ESOKJ). Celem zajęć jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy w zakresie języka białoruskiego (jego cech charakterystycznych) oraz wykształcenie w nich elementarnych umiejętności w zakresie czytania, pisania, rozumienia ze słuchu i wypowiadania prostych zdań w języku białoruskim. Studenci poznają podstawowe białoruskie struktury gramatyczne w oparciu o analizę krótkich tekstów dotyczących człowieka i jego otoczenia.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy w zakresie języka białoruskiego (jego cech charakterystycznych) oraz wykształcenie w nich elementarnych umiejętności w zakresie czytania, pisania, rozumienia ze słuchu i wypowiadania prostych zdań w języku białoruskim. Podczas zajęć prezentowany jest alfabet białoruski z podkreśleniem jego cech dystynktywnych (szczególnie w odniesieniu do alfabetu rosyjskiego) oraz inne wyróżniające cechy języka białoruskiego – przede wszystkim o charakterze fonetycznym, takie jak: podstawowe zasady wymowy poszczególnych głosek, akanie, jakanie, dziekanie i ciekanie, samogłoski i spółgłoski protetyczne oraz asymilacja głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych. Nabytą wiedzę studenci ćwiczą podczas samodzielnego czytania i czytania na głos w trakcie zajęć. Studenci poznają także specyfikę białoruskiej ortografii, szczególnie zasady dotyczące pisowni u niezgłoskotwórczego, apostrofu i znaku miękkiego. Prawidłowość pisowni ćwiczą podczas dyktand oraz licznych prac samodzielnych obejmujących przygotowanie krótkich wypowiedzi pisemnych w języku białoruskim.

Podczas zajęć prezentowane są także inne zagadnienia gramatyczne, takie jak odmiana rzeczowników I deklinacji, odmiana wybranych czasowników (oraz ich użycie w połączeniu z innymi częściami mowy), odmiana i stopniowanie przymiotników, odmiana zaimków osobowych, liczebniki główne i zbiorowe oraz podstawowe zasady budowania zdań w języku białoruskim. Studenci wykonują ćwiczenia służące utrwaleniu znajomości poszczególnych zagadnień gramatycznych oraz wykorzystują nabytą w zakresie gramatyki wiedzę na przykład podczas wypowiedzi ustnych samodzielnych, bądź przygotowywanych w grupach.

Materiał gramatyczny wprowadzany jest poprzez analizę języka prezentowanych na zajęciach krótkich tekstów (w tym anegdot, wierszyków, bajek, notek prasowych, dialogów itp.) dotyczących podstawowych zagadnień związanych z życiem codziennym. W taki sposób studenci poznają także podstawową leksykę: zwroty i wyrażenia grzecznościowe, zwroty i wyrażenia służące autoprezentacji i poznawaniu innych (zvać – nazyvacca, imiona i ich specyfika, określanie wieku, narodowości, stanu cywilnego, wykształcenia, profesji), leksykę związaną z rodziną, wyglądem zewnętrznym człowieka i jego cechami charakteru, podstawowymi wydarzeniami w życiu codziennym człowieka (takimi jak narodziny, śmierć czy wesele). Studenci poznają także nazwy dni tygodnia i miesięcy oraz nazwy pór roku oraz podstawowe zasady dotyczące konstruowania zdań twierdzących i przeczących.

Zdobytą wiedzę w zakresie leksyki studenci ćwiczą w różnych formach: od samodzielnie przygotowanych wypowiedzi ustnych i pisemnych (w tym streszczania krótkich tekstów), poprzez ćwiczenia dialogowe prowadzone podczas zajęć, po ćwiczenia ze słuchu obejmujące na przykład uzupełnianie tekstów piosenek.

BLOKI TEMATYCZNE:

BLOK I

1. Alfabet białoruski. Podobieństwa i różnice między alfabetem białoruskimi rosyjskim.

2. Zjawisko akania i jakania w języku białoruskim.

3. Samogłoski i spółgłoski protetyczne w języku białoruskim.

4. Zawieranie znajomości i wskazywanie osób: imię, nazwisko, wiek, narodowość, wykształcenie, stan cywilny.

5. Odmiana rzeczowników: imię, nazwisko, wiek, narodowość, wykształcenie.

6. Użycie czasowników zvać – nazyvacca (w połączeniu z rzeczownikami żywotnymi i nieżywotnymi).

7. Użycie zaimków osobowych oraz ich odmiana.

8. Zwroty grzecznościowe (powitanie, pożegnanie, prośba, podziękowanie, przeprosiny).

9. Formy zwracania się do różnych osób.

10. Imiona – formy imion w zależności od wieku.

BLOK II

1. Wymowa głosek białoruskich. Porównanie z językiem polskim oraz językiem rosyjskim.

2. Zjawisko dziekania i ciekania.

3. Rodzina (narodziny, stopnie pokrewieństwa).

4. Liczebniki główne w połączeniu z rzeczownikami.

5. Pisownia liczebników głównych oraz ich odmiana.

6. Użycie czasowników posiłkowych mieć, być oraz ich koniugacja.

7. Zdania twierdzące i przeczące.

8. Dni tygodnia – deklinacja.

9. Nazwy miesięcy – sposób powstania oraz deklinacja.

10. Pory roku – różne sposoby tworzenia przysłówków motywowanych porami roku.

BLOK III

1. Asymilacja spółgłosek dźwięcznych i bezdźwięcznych.

2. Człowiek – części ciała.

3. Odmiana rzeczowników I deklinacji.

4. Wygląd zewnętrzny.

5. Przymiotniki – odmiana.

6. Cechy charakteru.

7. Stopniowanie przymiotników i konstrukcje gradacyjne.

8. Ułomności fizyczne.

9. Frazeologizmy charakteryzujące człowieka – szukanie odpowiedników w języku polskim i białoruskim.

10. Biografia i CV.

BLOK IV

1. Pisownia u niezgłoskotwórczego – przejście w, ł i u w u krótkie.

2. Pisownia miękkiego znaku i apostrofu.

3. Narodziny człowieka.

4. Luźne i stałe związki wyrazowe.

5. Tradycje weselne – bogactwo leksyki.

6. Śmierć człowieka.

7. Stan cywilny – konstrukcje żenić się z kim? wychodzić za mąż za kogo?

8. Zawody – konstrukcja pracować kim?

9. Leksyka rodzima i zapożyczona.

10. Liczebniki zbiorowe.

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 120 godz. ECTS: 4, w tym:

Udział w zajęciach 120 godz. - 3 ECTS

Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną: 15 godz. i przygotowanie do egzaminu 15 godz. - 1 ECTS

RAZEM

obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich oraz związane z nauką samodzielną: 150 godz. ECTS: 4

Literatura:

1. T. Jasińska-Socha, Język białoruski (poziom podstawowy i średniozaawansowany), Warszawa 2017.

2. W. I. Iuczankau, Biełaruski prawapis u apornych schiemach, Mińsk 2013.

3. T. R. Ramza, Biełaruskaja mova? Z zadavalnienniem!, Mińsk 2010.

4. red. A.A. Łukaszanca, Biełaruski arfahraficzny słounik, Mińsk 2012.

5. W. I. Iuczankau, Biełaruskaja arfahrafija: apaviadanni i historyi, Mińsk 2010.

6. W. P. Krasniej, Biełaruskaja mowa u tablicach i schiemach, Mińsk 2015.

7. J.M. Kamarouski , E. S. Miacielskaja, Biełaruskaja mowa, Mińsk 1993.

8. A. Kłyszka, Bełaruska-polski razmounik, Mińsk 1992.

9. Ł.W. Czuchrowa, Rabota nad słowam, wyd. Zawigar, 1995.

10.. U. Kulikowicz, Biełaruski prawapis, Mińsk 1998.

11. W. Ramancewicz, Paczatki rodaje mowy, Mińsk 1993.

12. red. L.J. Siamieszka, Haworym pa-biełarusku, Mińsk 1999.

13. S. Szadyko, A. Wójcik, Mini-rozmówki białoruskie, Warszawa 1990.

14. L. Siehień, Biełaruskaja mova. Dapamożnik dla studentau biełaruskaj fiłałohii, Białystok 2007.

15. F. Lićvinouskaja, H. Łabadzienka, 20 krokau da biełaruskaj movy, Mińsk 2016.

16. Aktualne gazety i czasopisma białoruskie.

17. Materiały własne.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu:

– białoruską terminologię filologiczną.

UMIEJĘTNOŚCI

Student potrafi:

– rozpoznać struktury językowe i dokonać ich oceny pod względem poprawności,

– porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie filologii białoruskiej,

– samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie,

– ocenić poziom swojej wiedzy i umiejętności oraz świadomość potrzeby uzupełniania wiedzy i doskonalenia umiejętności.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student jest gotów do:

– prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu filologa.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach;

- systematyczne przygotowanie na zajęcia zadanego materiału;

- terminowe wykonywanie prac domowych i testów kontrolnych;

- aktywny udział w pracach nad projektami indywidualnymi i grupowymi.

Przy zaliczeniu stosuje się następujące kryteria:

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty – 5,0 (ocena bardzo dobra)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty z niewielką liczbą błędów lub nieścisłości – 4,5 (ocena dobra plus)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych (mniej istotnych) aspektów – 4,0 (ocena dobra)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych istotnych aspektów oraz z istotnymi nieścisłościami – 3,5 (ocena dostateczna plus)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem istotnych aspektów lub z poważnymi nieścisłościami – 3,0 (ocena dostateczna plus)

- brak osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia – 2,0 (ocena niedostateczna)

Kryteria oceny testów śródsemestralnych przedstawione są w formie progów procentowych

(punkty uzyskane z testów śródsemestralnych)

Poniżej 51% – 2,0 (ocena niedostateczna)

51% – 60% – 3,0 (ocena dostateczna)

61% – 70 % – 3,5 (ocena dostateczna plus)

71% – 80% – 4,0 (ocena dobra)

81% – 90% – 4,5 (ocena dobra plus)

91% – 98% – 5,0 (ocena bardzo dobra)

99% – 100% – 5! (ocena celująca)

Składniki oceny:

- ocena ciągła, kształtująca (bieżące przygotowanie do zajęć, aktywność) – 30%

- śródsemestralne testy/ prace kontrolne – 35%

- projekty indywidualne, projekty grupowe – 35%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.