Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka białoruskiego II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3221-S1-0PB12C
Kod Erasmus / ISCED: 09.601 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka białoruskiego II
Jednostka: Katedra Białorutenistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: białoruski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Praktyczna nauka języka białoruskiego I 3221-S1-0PB11C

Założenia (opisowo):

Student uzyskał zaliczenie z przedmiotu „Praktyczna nauka języka białoruskiego I”

Skrócony opis:

Zajęcia stanowią kontynuację nauki języka białoruskiego na poziomie podstawowym i służą pogłębieniu kompetencji językowych studentów w oparciu o rozbudowany materiał gramatyczny (m. in. odmiana rzeczowników i liczebników), ćwiczenia z zakresu ortografii oraz leksykę związaną z życiem codziennym (w tym dzień pracy i wypoczynek) człowieka. Po zaliczeniu przedmiotu student osiągnie biegłość językową na poziomie A2 (zgodnie z ramami ESOKJ).

Pełny opis:

BLOKI TEMATYCZNE:

BLOK I

1. Dom i mieszkanie. Meble.

2. Odmiana rzeczowników II deklinacji.

3. Czasowniki określające położenie rzeczy w przestrzeni.

4. Określenie miejsca zamieszkania: miejscowość, adres.

5. Adresowanie listów – różnice między polskimi a białoruskimi formami adresatywnymi.

6. Spółgłoski wzdłużone i podwojone.

7. Nazwy ludności w zależności od miejsca zamieszkania.

8. Wyrażenia przyimkowe z czasownikiem żyć.

9. Numeracja pięter – różnice między Polską a Białorusią,

10. Liczebniki porządkowe – pisownia i odmiana.

BLOK II

1. Dzień pracy.

2. Określenie daty i czasu – dokładne i przybliżone.

3. Synonimika konstrukcji czasowych.

4. Czasowniki ruchu.

5. Posiłki – żywność, napoje.

6. Tradycje kulinarne polskie i białoruskie.

7. Leksyka rodzima i zapożyczona.

8. Rodzaj rzeczowników. Rozbieżności między językiem polskim a białoruskim. Sposoby określania rodzaju rzeczowników nieodmiennych.

9. Pisownia i wymowa różnych połączeń spółgłoskowych.

10. Swobodny i ruchomy akcent w języku białoruskim.

BLOK III

1. Wypoczynek, rozrywka – opis różnych form spędzania wolnego czasu (w lesie, nad wodą, w mieście – kino, teatr, dyskoteka).

2. Opis głównych miast Białorusi.

3. Zabytki – konstrukcje pomnik kamu?, uskłasci kwietki da pomnika.

4. Sklepy. Restauracje. Hotele.

5. Życie na wsi.

6. Odmiana rzeczowników III deklinacji.

7. Konstrukcje czasownikowe: zajmować się czym?, odpoczywać gdzie?, jechać dokąd?

8. Synonimika konstrukcji przestrzennych.

9. Liczebniki ułamkowe – pisownia i odmiana.

10. Pisownia wyrazów - łączna, rozdzielna i przez kreskę.

BLOK IV

1. Nauka, szkolnictwo – typy szkół.

2. System edukacji w Polsce i na Białorusi.

3. Abrewiatury – typy i sposoby ich tworzenia.

4. Związki wyrazowe z czasownikiem uczyć się – przyimkowe i bezprzyimkowe.

5. Nazwy krajów.

6. Sposoby tworzenia nazw mieszkańców różnych krajów.

7. Stolice różnych krajów.

8. Pisownia połączeń samogłosek w leksyce zapożyczonej.

9. Alternacje spółgłosek.

10. Mylące polsko-białoruskie podobieństwa językowe.

BLOK V

1. Przyroda białoruska – rośliny, kwiaty, drzewa i krzewy.

2. Opisy krajobrazów.

3. Świat zwierząt.

4. Animizacja przyrody.

5. Święta białoruskie.

6. Pluralia i Singularia Tantum.

7. Odmiana wybranych czasowników.

8. Wyrazy złożone – pisownia i tworzenie.

9. Zasady pisownia dużą i małą literą.

10. Budowa zdań pytających i wykrzyknikowych.

Podczas zajęć prezentowane są także modele konstruowania wypowiedzi dotyczących miejsca zamieszkania (w tym adresowania listów i sposobów tworzenia nazw mieszkańców), wyrażania stosunków przestrzennych, konstrukcji czasowych.

Zdobytą wiedzę w zakresie leksyki i gramatyki studenci ćwiczą przede wszystkim poprzez samodzielne przygotowywanie wypowiedzi pisemnych i ustnych (opis rodziny, opis mieszkania, samodzielne prezentacje różnych miast itp.), prowadzone podczas zajęć dyskusje w języku białoruskim oraz ćwiczenia ze słuchu obejmujące na przykład streszczanie zasłyszanych opowiadań bądź piosenek.

Po ukończeniu zajęć student potrafi przeprowadzić swobodną rozmowę dotyczącą życia codziennego; rozumie krótkie i proste teksty pisane i wypowiedzi ustne oraz posiada podstawową wiedzę z zakresu koniugacji rzeczowników, liczebników, przymiotników i zamków oraz deklinacji czasowników w języku białoruskim.

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 120 godz. ECTS: 5,5, w tym:

Udział w zajęciach 120 godz. - 4 ECTS

Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną: 30 godz. i przygotowanie do egzaminu 15 godz. - 1,5 ECTS

RAZEM

obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich oraz związane z nauką samodzielną: 165 godz. ECTS: 5,5

Literatura:

1. T. Jasińska-Socha, Język białoruski (poziom podstawowy i średniozaawansowany), Warszawa 2017.

2. W. I. Iuczankau, Biełaruski prawapis u apornych schiemach, Mińsk 2013.

3. T. R. Ramza, Biełaruskaja mova? Z zadavalnienniem!, Mińsk 2010.

4. red. A.A. Łukaszanca, Biełaruski arfahraficzny słounik, Mińsk 2012.

5. W. I. Iuczankau, Biełaruskaja arfahrafija: apaviadanni i historyi, Mińsk 2010.

6. W. P. Krasniej, Biełaruskaja mowa u tablicach i schiemach, Mińsk 2015.

7. A. Kłyszka, Bełaruska-polski razmounik, Mińsk 1992.

8. Ł.W. Czuchrowa, Rabota nad słowam, wyd. Zawigar, 1995.

9.. U. Kulikowicz, Biełaruski prawapis, Mińsk 1998.

10. W. Ramancewicz, Paczatki rodaje mowy, Mińsk 1993.

11. red. L.J. Siamieszka, Haworym pa-biełarusku, Mińsk 1999.

12. S. Szadyko, A. Wójcik, Mini-rozmówki białoruskie, Warszawa 1990.

13. L. Barszczeuski, Białorusko-polski słownik tematyczno-terminologiczny, Mińsk 2014.

14. Aktualne gazety i czasopisma białoruskie.

15. Materiały własne.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu:

- białoruską terminologię filologiczną (S1_W10)

Student potrafi:

- rozpoznać struktury językowe i dokonać ich oceny pod względem poprawności (S1_U10),

- porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie filologii białoruskiej (S1_U20),

- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie (S1_U22),

- ocenić poziom swojej wiedzy i umiejętności oraz świadomość potrzeby uzupełniania wiedzy i doskonalenia umiejętności (S1_U25)

Student jest gotów do:

- prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu filologa (S1_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu i dopuszczenia do końcowego egzaminu:

- obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach;

- systematyczne przygotowanie na zajęcia zadanego materiału;

- terminowe wykonywanie prac domowych i testów kontrolnych;

Przy zaliczeniu stosuje się następujące kryteria:

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty – 5,0 (ocena bardzo dobra)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty z niewielką liczbą błędów lub nieścisłości – 4,5 (ocena dobra plus)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych (mniej istotnych) aspektów – 4,0 (ocena dobra)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych istotnych aspektów oraz z istotnymi nieścisłościami – 3,5 (ocena dostateczna plus)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem istotnych aspektów lub z poważnymi nieścisłościami – 3,0 (ocena dostateczna plus)

- brak osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia – 2,0 (ocena niedostateczna)

Składniki oceny:

- ocena ciągła, kształtująca (bieżące przygotowanie do zajęć, aktywność) – 30%

- śródsemestralne testy/ prace kontrolne – 35%

- projekty indywidualne, projekty grupowe – 35%

Warunek dopuszczenia do egzaminu końcowego:

- uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia z przedmiotu.

Egzamin końcowy składa się: z części pisemnej i ustnej:

- część pisemna składa się z:

testu (zadania gramatyczno-leksykalnych + zadanie tłumaczeniowe).

Zasady oceniania,

test:

poniżej 51% – 2,0 (ocena niedostateczna)

51% – 60% – 3,0 (ocena dostateczna)

61% – 70 % – 3,5 (ocena dostateczna plus)

71% – 80% – 4,0 (ocena dobra)

81% – 90% – 4,5 (ocena dobra plus)

91% – 98% – 5,0 (ocena bardzo dobra)

99% – 100% – 5! (ocena celująca)

Wypracowanie - kryteria:

a/ zgodność z tematem,

b/ zgodność z wymaganą formą,

c/ kompozycja,

d/ objętość pracy,

e/ bogactwo językowe,

f/ poprawność językowa

Kryteria oceny części ustnej:

a/ skuteczność komunikacyjna (student rozumie rozmówcę, adekwatnie odpowiada na pytania i formułuje odpowiedzi, ma świadomość najważniejszych konwencji grzecznościowych);

b/ płynność wypowiedzi;

c/ poprawność użycia struktur gramatycznych;

d/ użycie właściwego słownictwa;

e/ poprawność wymowy i intonacji.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu ustnego jest zaliczenie egz. pisemnego.

Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny w części pisemnej i ustnej.

Ocena końcowa egzaminu składa się z komponentów:

Ocena eg.pisemnego + ocena eg. ustnego = ocena końcowa

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)