Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka rosyjskiego I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3221-S1-0PR11C Kod Erasmus / ISCED: 09.1 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka rosyjskiego I
Jednostka: Katedra Białorutenistyki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia (KRK)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy na temat miejsca języka rosyjskiego

wśród innych języków słowiańskich, jego cech charakterystycznych, opanowanie języka rosyjskiego na

podstawowym, umożliwiające rozumienie ze słuchu, czytanie oraz konstruowanie poprawnych

wypowiedzi ustnych i pisemnych w języku rosyjskim w zakresie tematyki przewidzianej zajęciami.

Pełny opis:

Miejsce języka rosyjskiego wśród innych języków słowiańskich. Alfabet. Samogłoski i spółgłoski.

Akcent w języku rosyjskim. Intonacja zdania pytającego i oznajmującego. Zaimki rzeczowe. Rodzaj

rzeczownika .Odmiana rzeczownika i czasownika. Określanie miejsca. Określanie czasu.

Leksyka:

Przedstawiania się - formy grzecznościowe.

Czas - godzina, pora roku, cechy pór roku.

Wygląd zewnętrzny.

Charakterystyka człowieka.

List - na poczcie

Literatura:

H. Dąbrowska, M. Zybert, Новые встречи 1, Warszawa 2002

L. Miller, L. Politowa, M. Rybakowa, Жили-были. 28 уроков русского языка для начинающих,

Petersburg 2009

D. Dziewanowska, Грамматика без проблем, Gramatyka języka rosyjskiego z ćwiczeniami,

Warszawa 2005

Т.В. Шклярова, Русский язык. Справочник по русскому языку для школьников и

абитуриентов, (пособие для средней школы), Москва 2004,

Wielki słownik polsko-rosyjski i rosyjsko-polski. 300 000 haseł i wyrażeń. Obszerny suplement

poświęcony Rosji oraz Unii Europejskiej po polsku i po rosyjsku, pod redakcją S. Chwatowa i M. Timoszuka, Warszawa 2008

Lubocha-Kruglik J., Małysa O., Gramatyka praktyczna języka rosyjskiego z ćwiczeniami, Katowice 2014

materiały własne prowadzącego

materiały ze źródeł internetowych

Timoszuka, Warszawa 2008

materiały własne prowadzących

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu:

poszczególne zjawiska językowe w języku rosyjskim i angielskim

Student potrafi:

rozpoznać różne struktury językowe w wypowiedziach i dokonać oceny ich poprawności ,

samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie ,

ocenić poziom swojej wiedzy i umiejętności oraz świadomość potrzeby uzupełniania wiedzy i doskonalenia umiejętności

Student jest gotów do:

prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu filologa

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i bieżące przygotowanie do zajęć, aktywność na zajęciach, ocena ciągła, ustny test zaliczeniowy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.