Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka rosyjskiego III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3221-S1-0PR21C Kod Erasmus / ISCED: 09.601 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka rosyjskiego III
Jednostka: Katedra Białorutenistyki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia (KRK)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Tematyka zajęć zakłada opanowanie podstaw artykulacji, intonacji oraz ortografii języka rosyjskiego, a także przyswojenie podstawowej leksyki i reguł gramatycznych umożliwiających konstruowanie poprawnych wypowiedzi ustnych i pisemnych w języku rosyjskim w zakresie tematyki przewidzianej programem, na poziomie opisywanym jako A2


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Tematyka zajęć zakłada opanowanie podstaw artykulacji, intonacji oraz ortografii języka rosyjskiego, a także przyswojenie podstawowej leksyki i reguł gramatycznych umożliwiających konstruowanie poprawnych wypowiedzi ustnych i pisemnych w języku rosyjskim w zakresie tematyki przewidzianej programem, na poziomie opisywanym jako A2

Pełny opis:

Tematyka

1.Pory roku

2 Zdrowie i choroba

3 Czas wolny - hobby.

4. Spacer po mieście. Komunikacja miejska. Zwiedzanie miasta. Opis miasta: instytucje, zabytki.

5 Miasto i jego atrakcje - zoo, kino, teatr.

6 Muzyka i film

Materiał gramatyczny. Ortografia - znak miękki w liczebnikach

1. Konstrukcje z przyimkami v, na. Użycie przysłówków: zdes’, tam, s’uda, tuda, ots’uda, ottuda, doma, domoj. Pisownia miękkiego i twardego znaku

2. Liczebniki główne. Rzeczowniki z liczebnikami 2, 3, 4, oraz 5 i nast.

3. Konstrukcje ze składnikami mn’e, t’eb’e, jemu, jej (typu mn’e 21 god, 22 goda itp.)

4. Rzeczowniki typu im’a, mat’, docz; rzeczowniki nieodmienne; rzeczowniki pluralia i singularia tantum..

5. Użycie formy jest’ w zdaniach pytających i twierdzących.

6. Odmiana czasowników: chotet’, żdat’, l’ubit’, żit’, uczit’s’a, uczit’, zanimat’s’a, drużit’, opozdat’, sostojat’

7. Przyimki v – iz, na – s. Przyimki w konstrukcjach przyczynowych.

8. Stopień wyższy przymiotników. Konstrukcje typu muż starsze żeny

9. Zaimki osobowe po przyimkach.

10. Odmiana czasowników zwrotnych typu: nrawit’s’a, vstr’eczat’s’a, vozvraszczat’s’a i ich odpowiedników dokonanych.

11. Mianownik l.mn. rzeczowników typu: druz’ja, stul’ja, list’ja, synov’ja

12. Biernik zaimków ja, ty, on, ona

13. Odmiana przymiotników.

14. Czasowniki pokupat’ – kupit’; konstrukcje typu pisat’ komu, zvonit’ komu. Zaimki s’eb’a i drug druga, nikto, niczto, nekogo, neczego,

15. Czasowniki jest’, pit’, brat’ – vz’at’, uvlekat’s’a, odet’, odevat’s’a

16 Konstrukcje przyczynowo-skutkowe

Nakład pracy studenta

90h udział w zajęciach

15h przygotowanie do zajęć i zaliczenia

Literatura:

1. Granatowska H., Danecka I, Kak dela 1, Warszawa 1997 i nast.

2. Zybert M, Novyje vstreczi 2, Warszawa 2003.

3. Pado A., Czitaj, piszi, govori, cz. 2., Warszawa 1998.

4. Kowalska N, Samek D, Praktyczna gramatyka języka rosyjskiego, Warszawa 2004.

5. Chwatow S.,Timoszuk M., Słownik Kompakt plus. Rosyjsko-polski, polsko-rosyjski, Warszawa 2005.

Lubocha-Kruglik J., Małysa O., Gramatyka praktyczna języka rosyjskiego z ćwiczeniami, Katowice 2014

materiały własne prowadzącego

materiały ze źródeł internetowych

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu: poszczególne zjawiska językowe w języku rosyjskim (S1_W12)

Student potrafi:

rozpoznać różne struktury językowe w wypowiedziach i dokonać oceny ich poprawności (S1_U01),

samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie (S1_U22),

ocenić poziom swojej wiedzy i umiejętności oraz świadomość potrzeby uzupełniania wiedzy i doskonalenia umiejętności (S1_U25)

Student jest gotów do: prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu filologa (S1_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach

- systematyczne przygotowanie na zajęcia zadanego materiału

- terminowe wykonywanie prac domowych i

- zaliczenie testów kontrolnych

Przy zaliczeniach stosuje się następujące kryteria:

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty – 5,0 (ocena bardzo dobra)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty z niewielką liczbą błędów lub nieścisłości – 4,5 (ocena dobra plus)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych (mniej istotnych) aspektów – 4,0 (ocena dobra)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych istotnych aspektów oraz z istotnymi nieścisłościami – 3,5 (ocena dostateczna plus)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem istotnych aspektów lub z poważnymi nieścisłościami – 3,0 (ocena dostateczna plus)

- brak osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia – 2,0 (ocena niedostateczna)

Składniki oceny:

- ocena ciągła, kształtująca (bieżące przygotowanie do zajęć, aktywność) – 45%

- śródsemestralne testy/ prace kontrolne – 40%

- prezentacje indywidualne 15%

Kryteria oceny wypowiedzi pisemnej –

a/ zgodność wypowiedzi z tematem,

b/ zgodność wypowiedzi z wymaganą formą,

c/ kompozycja,

d/ objętość pracy,

e/ bogactwo językowe,

f/ poprawność językowa

Kryteria oceny wypowiedzi ustnej –

a/ zgodność wypowiedzi z tematem,

b/ spójność i płynność wypowiedzi,

c/ bogactwo językowe,

d/ poprawność językowa,

e/ prawidłowa wymowa

Student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności, każda następna wymaga złożenia usprawiedliwienia. O uznaniu nieobecności decyduje wykładowca. Przekroczenie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na 50% zajęć może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu. Warunki zaliczenia przedmiotu w terminie poprawkowym są takie same jak w terminie I.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.